Převod činnosti zemědělského podnikatele na s. r. o.

Vydáno: 19 minut čtení

V tomto článku nebudeme optimalizovat a řešit daňové a účetní problémy zemědělského podnikatele jako takového, ale budeme se věnovat tak trochu "konci" tohoto podnikání. Náplní článku bude převod podnikání zemědělského podnikatele na právnickou osobu - konkrétně na s. r. o. Forma fyzické osoby je obvykle ta, se kterou podnikatel začíná, nicméně není nutné v ní setrvat po celý podnikatelský život. Důvody opuštění této formy mohou být různé od čistě provozních, přes osobní, finanční (např. spojení kapitálů) či daňové. Naším cílem bude zajistit převod činnosti anebo majetku fyzické osoby (často vedoucí daňovou evidenci) na osobu právnickou, přičemž pomineme důvody, proč ktomu chce či musí zemědělský podnikatel přikročit.

Převod činnosti zemědělského podnikatele na s. r. o.
Ing.
Ivana
Pilařova
 
Co je cílem a jaké jsou možnosti přeměny
Nejprve je nutné si stanovit cílový stav, teprve poté se zamyslíme nad cestami, které k cíli vedou, a budeme vybírat tu nejvhodnější.
Cílem "přeměny"
může být:
a)
Zcela ukončené podnikání fyzické osoby a převedení veškeré činnosti i majetku na s. r. o.
b)
Souběžná existence fyzické osoby a s. r. o. s tím, že mezi nimi budou probíhat jen určité obchodní vazby - nejčastěji nájemní vztahy týkající se obvykle nemovitostí, jinak veškeré aktivity zemědělského podnikatele přebírá s. r. o.
c)
Souběžná existence fyzické osoby i s. r. o. s tím, že mezi nimi budou probíhat rozsáhlé obchodní, nájemní a jiné podnikatelské vztahy.
Nejčastějším přáním je realizace varianty ad a), a to nejlépe
"k jednomu dni"
a ještě co možná nejrychleji. Tedy - dnes podniká fyzická osoba, zítra již (ve všem) pokračuje s. r. o. Zájemce je nutné předem varovat před tím, že přímá a jednorázová "přeměna" fyzické osoby na osobu právnickou se souběžným vznikem podnikání fyzické osoby, není možná. Dodejme, že toto jednoduché přání není možné splnit ani naopak a je celkem zbytečné listovat v zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
Fyzickou osobu a s. r. o. je totiž třeba posuzovat samostatně s tím, že se na každou ze zúčastněných stran vztahují odlišná pravidla. Pokud následně zemědělský podnikatel
ukončí činnost,
budeme se řídit postupem uvedeným v § 23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), a regulérně ukončíme vedení daňové evidence, nebo vedení účetnictví. Toto ukončení je samo o sobě poměrně problematickou záležitostí a je třeba věnovat řádnou pozornost nejen dani z příjmů, ale i DPH. To bych označila za společného jmenovatele všech případů úplného ukončení činnosti zemědělského podnikatele.
Nezávisle na ukončení činnosti zemědělského podnikatele řešíme problémy s. r. o., které činnost přebírá.
S. r. o. musí existovat
- musí tedy buď nově vzniknout (společníkem může, ale nemusí být zemědělský podnikatel, jehož činnost se bude přebírat), ne