Změny v registraci k DPH

Vydáno: 31 minut čtení

Daň z přidané hodnoty (dále také jen "DPH") je z hlediska státu velmi dobře vymyšlena. Citelnému zdanění - aktuálně 21 % nebo 15 % z prodejní ceny - podléhá téměř každý podnikatelský produkt, přičemž administrativu mají na starosti samotné firmy, které musí poctivě vybírat daň od svých zákazníků a přeposílat ji finančnímu úřadu. Naopak problematické z pohledu státu je, že plátcem DPH nemusejí být malé firmy (limit ročního obratu 1 mil. Kč ale brzy klesne o čtvrtinu), řada podvodů se točí kolem možnosti odpočtu alias "vracení" DPH z nákupů (kde se zpřísňují podmínky, rozšiřuje ručení a překlápí povinnost přiznat daň na odběratele) a značné úniky z DPH má na svědomí tzv. šedá zóna nepřiznaných plnění (tzv. bez faktury).

Změny v registraci k DPH
Ing.
Martin
Děrgel
V tomto příspěvku se blíže podíváme na dvě významné změny procesních ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), k nimž došlo
od 1.1. 2013:
Změny v registraci plátce DPH,
které zjednodušily administrativu malých firem obchodujících s cizinou, ale také o měsíc urychlily náběh povinné registrace pro překročení limitu obratu.
Registrace identifikované osoby,
což navazuje na zmíněnou změnu registrace plátců DPH ohledně malých firem aktivně obchodujících se zahraničím.
 
Změny DPH od roku 2013
Nejprve si ale stručně připomeňme, jaké novinky přinesly čtyři novely ZDPH účinné od 1. 1. 2013:
1.
Zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR. Mění 28 zákonů, ZDPH: 1 x od 1. 1. 2012 a 5 x od 1. 1. 2013
*
Od 1. 1. 2013 šlo jen o terminologické změny navazující na novou soustavu - Finanční správy ČR, která nahradila 199 finančních úřadů („FÚ“) 14. krajskými FÚ a Specializovaným FÚ. Proto byl FÚ pro Prahu 1 přejmenován na FÚ pro hlavní město Prahu, a FÚ Brno I na FÚ pro Jihomoravský kraj.
*
Jediná novinka účinná od 1. 1. 2012 se týkala místní příslušnosti „skupiny“ několika spojených osob.
2.
Zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR. Mění 47 zákonů, ZDPH se týká 5 bodů
*
1. 1. 2013 byla dokončena transformace Celní správy ČR (zákonem č. 17/2012 Sb.), což se neobešlo bez novelizace souvisejících předpisů. Třístupňový systém: Generální ředitelství cel, Celní ředitelství a Celní úřady, nahradila dvoustupňová struktura – GFŘ a CÚ. ZDPH je jedním z mnoha novelizovaných předpisů, přičemž šlo vesměs jen o formální nahrazení pojmu „celní orgán“ nově pojmem „celní úřad“.
3.
Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů. Mění 7 zákonů, z toho ZDPH: 14 x od 1. 1. 2013 a 3 x od 1. 1. 2016
*
Největší změnou od roku 2013 je zvýšení obou sazeb daně ze 14 % a 20 % nově na 15 % a 21 % (kam spadají i dětské pleny). Což tradičně doprovázela přechodná ustanovení ohledně dodávek energií a telekomunikačních služeb. Nově platí, že byla-li záloha (zálohy) vyšší než konečná cena, uplatní se u „přeplatku“ sazba daně, kterou byly zdaněny zálohy. Obdobně u oprav snižujících odpočet daně.
*
Změny od 1. 1. 2016 nahradí 2 sazby daně jedinou 17,5 %. Přičemž většinu změn souvisejících s přechodem na jedinou sazbu daně obstarala již dřívější novela ZDPH zákonem č. 370/2011 Sb.
4.
Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon o DPH, a další související zákony. Mění 4 zákony, z toho ZDPH: 198 x od 1. 1. 2013, 10 x od 1. 4. 2013, 3 x od 1. 1. 2014 a 2 x od 1. 1. 2015 Od roku 2013:
*
Povinná registrace z důvodu překročení limitu obratu (prozatím zůstává na 1 mil. Kč za až 12 měsíců) nastane o měsíc dříve, již od druhého měsíce po měsíci překročení limitu.
*
V případě jiných dosavadních důvodů plátcovství (kvůli určitým přeshraničním transakcím) se místo plátcem může osoba povinná k dani stát identifikovanou osobou s menší ad