Paušální výdaje u soukromého zemědělce

Vydáno: 7 minut čtení

Paušální výdaje u soukromého zemědělce
Ing.
Vlasta
Ptáčková
Ing.
Martin
Děrgel
Jsem soukromý zemědělec a za rok 2012 bych chtěl uplatnit výdaje paušálem. Lze k následujícím plněním uplatnit 80% paušál?
1.
přijaté provozní
dotace
od SZIF na půdu (i když půda není v obchodním majetku, ale obdělávám ji a prodej plodin zdaňuji podle § 7 zákona o daních z příjmů),
2.
provádění orby a jiné obdělání půdy pro jiné zemědělce,
3.
přefakturace nákladů na stravné a ubytování zaměstnanců při poskytnutí služby jiným zemědělcům, např. při práci kombajnéra, dělnic při stříhání vinic,
4.
fakturace jiným zemědělcům za přepravu jejich plodin traktorem,
5.
fakturace jiným zemědělcům za setí obilovin,
6.
pojistné plnění od pojišťovny za škody na porostech (vinice).
Kromě výše uvedeného prodávám také hnojiva. Musím v tomto případě uplatnit 60% paušál? Jaké výdajové procento použít v případě, kdy obdržím pojistné plnění od pojišťovny za opravu auta, které používám k zemědělské činnosti i k prodeji hnojiv?
 
odpověď:
K bodu 1
V případě přijaté provozní
dotace
od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na půdu se jedná o zdanitelný příjem ze zemědělské výroby podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), proto lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % z příjmů, podle ustanovení § 7 odst. 7 písm. a) ZDP. Jen doplňuji, že osvobození od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. t) ZDP se vztahuje pouze na
dotace
na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení a na dotaci na odstranění následků živelní pohromy.
K bodu 2
Provádění orby a jiné obdělání půdy pro jiné zemědělce je zdanitelným příjmem ze zemědělské výroby. V ustanovení § 2e odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zemědělství"), se uvádí, že:
"Zemědělský podnikatel podle tohoto zákona je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě"
. To znamená, že stejně jako v bodě 1 lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % z příjmů, podle ustanovení § 7 odst. 7 písm. a) ZDP.
K bodu 3
Poskytnutí služby jiným zemědělcům (např. při práci kombajnéra, dělnic při stříhání vinic) je zdanitelným příjmem ze zemědělské výroby, stejně jako v předchozím odstavci, proto lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % z příjmů. Zde doplňuji, že fakticky nejde o žádnou přefakturaci nákladů, ale tyto položky představují (kalkulovanou) součást celkové sjednané úplaty za poskytnuté zemědělské práce, přičemž není podstatné, že nejde o osobní náklady vlastních zaměstnanců, ale o cenu subdodávek dílčích prací jiných dodavatelů.
K bodu 4
Z textu zadání vyplývá, že tato "přepravní" služba souvisí výhradně se zemědělskou výrobou dotyčných zákazníků (odběratelů). Fakturace jiným zemědělcům za přepravu jejich plodin traktorem je zdanitelným příjmem ze zemědělské výroby, stejně jako v předchozích dvou odstavcích, proto lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % z příjmů.
K bodu 5
Analogicky s předchozími odstavci je fakturace jiným zemědělcům za setí obilovin zdanitelným příjmem ze zemědělské výroby, proto lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % z příjmů.
K bodu 6
Pojistné plnění obdržené od pojišťovny za škody na porostech (vinice) je příjmem osvobozeným od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. d) ZDP. Výjimkou jsou platby přijaté jako náhrada za škody způsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu, v době vzniku škody. V době vzniku škody majetek (vinice) nebyl a ani nemohl být zahrnutý do obchodního majetku, protože podle § 4 odst. 4 ZDP a metodického Pokynu GFŘ č. D-6
"Majetkem zahrnutým v obchodním majetku se rozumí majetek ve vlastnictví poplatníka, o kterém poplatník s příjmy podle § 7 ZDP účtuje nebo ho eviduje v daňové evidenci"
. Pokud podnikatel (OSVČ) uplatňuje paušální výdaje procentem z příjmů ve smyslu § 7 odst. 7 ZDP, pak nemá obchodní majetek podle § 4 odst. 4 ZDP.
Doplňuji, že podle § 4 odst. 1 písm. d) ZDP je plnění z pojištění majetku předmětem zdanění, pokud má charakter náhrady za ztrátu příjmu (případně pokud majetek v době škody sloužil k pronájmu, což nesloužil). Výše zmíněný metodický Pokyn GFŘ č. D-6 k tomu dodává, že platbou přijatou náhradou za ztrátu příjmu se rozumějí zejména náhrady za ztrátu na výdělku, náhrady za zničené, poškozené či odcizené zásoby. Z dotazu vyplývá, že předmětem majetkového pojištění bylo zřejmě pouze poškození majetku a nikoli ušlého zisku (ztráty příjmu) a vinice - coby hmotný majetek dlouhodobé spotřeby - nepředstavuje zásoby zmiňované Pokynem.
Při prodeji hnojiva záleží na tom, zda jste předmětná hnojiva vyprodukoval v rámci své zemědělské výroby (např. hnůj od vlastních krav, vepřů apod.). Podle § 2e odst. 3 písm. e) zákona o zemědělství se rozumí zemědělskou výrobou úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. V tomto případě bude jejich prodej znamenat zdanitelný příjem ze zemědělské výroby podle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP, proto lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % z příjmů, podle ustanovení § 7 odst. 7 písm. a) ZDP.
Pokud jde o přeprodej hnojiva nakoupeného od jiného subjektu, jedná se o klasickou obchodní činnost, pro kterou je zapotřebí příslušné živnostenské oprávnění (je-li vykonávána soustavně, na vlastní jméno a za účelem dosažení zisku), načež by u této tzv. neřemeslné živnosti bylo možno uplatnit paušální výdaje pouze ve výši 60 % z těchto příjmů.
Pokud by šlo o příležitostný, jednorázový prodej koupených hnojiv, pro který není třeba živnostenské oprávnění, příjmy by podléhaly dani z příjmů jako tzv. ostatní příjmy podle § 10 ZDP. U tohoto druhu příjmu není možné využít paušální výdaje.
Pokud by šlo o prodej či dodání hnojiva koupeného od třetích osob v rámci zemědělských prací prováděných pro své zákazníky (odběratele) - např. pokud by se v rámci objednané orby pole současně zaoralo hnojivo koupené za tímto účelem - nejednalo by se fakticky o samostatný prodej hnojiva, ale o zdanitelný příjem ze zemědělské výroby (orba a hnojení pozemku). V tomto případě by bylo možno uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % z příjmů.
U pojistného plnění od pojišťovny za opravu auta se bude pravděpodobně jednat o příjem osvobozený od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. d) ZDP, stejně jako v bodě 6. Předmětný majetek (automobil) v době vzniku škody nebyl a ani nemohl být zahrnutý do obchodního majetku. Podle § 4 odst. 1 písm. d) ZDP je plnění z pojištění majetku předmětem zdanění pouze pokud má charakter náhrady za ztrátu příjmu (případně pokud majetek v době škody sloužil k pronájmu, což nesloužil).