Pojistné přehledy OSVČ za rok 2011

Vydáno: 31 minut čtení

Z veřejnoprávních povinností netrápí podnikající fyzické osoby alias osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) jen daně z příjmů. Mnohdy ještě hlubší vrásky na čele jim působí starosti s povinným zdravotním a sociálním pojištěním, kde jsou na rozdíl od daní stanoveny minimální povinné platby, kterým se nelze vyhnout ani sebevětší daňovou ztrátou. A jako každý rok nastává právě čas pro zúčtování pojistného za rok 2011, pro něž je stanovena jednotná forma - obdobně jako u přiznání daně z příjmů - pojistné přehledy o příjmech a výdajích.

Pojistné přehledy OSVČ za rok 2011
Ing.
Martin
Děrgel
 
Přehled OSVČ pro zdravotní pojištění
Podle
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), jsou
zdravotně pojištěny všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území Česka
a ostatní osoby, pokud jsou zaměstnanci českého zaměstnavatele (až na výjimky tzv. vyňatých osob). Takto pojištěné osoby se označují za
„pojištěnce"
.
Účast v systému zdravotního pojištění ovšem není zadarmo, za každého pojištěnce je třeba přispívat, respektive platit zdravotní pojišťovně, která tyto prostředky v souladu s předpisy a zdravotní péčí čerpanou pojištěnci přerozděluje poskytovatelům zdravotních služeb.
Plátci pojistného zdravotního pojištění jsou:
*
Samotní pojištěnci, a to ve třech případech:
*
zaměstnanci;
*
OSVČ, za které se považují:
osoby podnikající v zemědělství,
osoby provozující živnost,
osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů (například lékaři, advokáti, architekti...),
osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů (s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy zdaněny konečnou tzv. srážkovou daní plátcem daně),
společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností,
osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním (například herci, režiséři),
osoby vykonávající činnost mandatáře (nejde-li o zaměstnání ani o součást jejich jiné samostatné výdělečné činnosti),
spolupracující osoby OSVČ, pokud podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a související výdaje;
*
osoby bez zdanitelných příjmů, což jsou pojištěnci s trvalým pobytem v ČR, kteří nejsou zaměstnanci ani OSVČ a plátcem pojistného za ně není stát, pokud tato situace trvá po celý kalendářní měsíc.
*
Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance (s výjimkou těch, kteří jsou dlouhodobě účastni zdravotního pojištění v zahraničí), případně u příjmů zúčtovaných bývalému zaměstnanci.
*
Stát, který platí pojistné za celou řadu sociálně citlivých kategorií osob, které se označují za „státní pojištěnce", kam patří například:
*
nezaopatřené děti,
*
poživatelé důchodů z důchodového pojištění,
*
příjemci rodičovského příspěvku,
*
uchazeči o zaměstnání,
*
osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi apod.
Dále se již zaměříme výhradně na OSVČ.
Podstatné je, že pokud mají „státní pojištěnci“ příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby, takže například podnikající