Které daně lze uplatnit jako daňový výdaj zemědělského podnikatele?

Vydáno: 15 minut čtení

V článku si rozebereme jednotlivé daně, které hradí zemědělský podnikatel, a ukážeme si, které z nich za jistých podmínek lze zahrnout do daňově uznatelných výdajů (nákladů) poplatníka, a které jsou daňově neuznatelnými.

Které daně lze uplatnit jako daňový výdaj zemědělského podnikatele?
Ing.
Ivan
Macháček
 
Daň z příjmů jako daňový výdaj
I když daň z příjmů fyzických i právnických osob je podle znění § 25 odst. 1 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), daňově neuznatelným výdajem (nákladem), existují tři situace, kdy
daň z příjmů je daňově uznatelným výdajem
(nákladem):
1.
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
odváděná zaměstnavatelem ve formě záloh na daň z příjmů nebo ve formě zvláštní sazby daně srážené zaměstnavatelem. Tato daň z příjmů je součástí hrubé mzdy zaměstnanců, které jsou výdajem (nákladem) zaměstnavatele ve formě mzdových nákladů. Toto platí jak v případě zaměstnání zaměstnanců zemědělským podnikatelem - fyzickou osobou, která vede daňovou evidenci nebo která vede účetnictví, tak zaměstnavatelem - právnickou osobou (zemědělské družstvo, zemědělská obchodní společnost). Pouze v případě, že zemědělský podnikatel uplatňuje výdaje procentem z příjmů ze zemědělské činnosti (80 %), jsou v těchto paušálních výdajích zahrnuty veškeré výdaje související s podnikáním, tedy i mzdové výdaje.
2.
Daň z příjmů, zaplacená v zahraničí
je podle § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP u daňového rezidenta ČR daňovým výdajem (nákladem) u příjmů, které se zahrnují do základu daně, příp. do samostatného základu daně podle § 20b ZDP, a to pouze v rozsahu, v němž daň nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku dle