Práce v zemědělství jako OSVČ nebo jako zaměstnanec?

Vydáno: 18 minut čtení

V příspěvku si porovnáme daňové řešení dvou možností začlenění fyzické osoby, která se chce uplatnit v zemědělské výrobě. Půjde jednak o možnost realizovat se jako zemědělský podnikatel, to je jako osoba samostatně výdělečně činná. Druhou možností je být zaměstnán v u zemědělského podnikatele, kterým může být fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu, nebo zemědělské družstvo popřípadě typ obchodní společnosti podnikající v zemědělské výrobě.

Práce v zemědělství jako OSVČ nebo jako zaměstnanec?
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Fyzická osoba jako OSVČ – zemědělský podnikatel
Pro podnikání v zemědělství jsou stanoveny podmínky v § 2e až § 2h zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění (dále jen „zákon o zemědělství“). Fyzická osoba je zemědělským podnikatelem tehdy, pokud hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Zemědělský podnikatel se musí zaevidovat u místně příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo podnikání této osoby.
Fyzická osoba musí dále splňovat následující podmínky:
a)
dosáhla věku 18 let,
b)
má způsobilost k právním úkonům,
c)
má trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU,
d)
pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU.
Zemědělský podnikatel je podle zákona o zemědělství oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.
Zákon o zemědělství v § 2e odst. 2 stanoví, že fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona. Tyto příjmy se z hlediska daňového posuzují jako příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
 
1.1 Zdanění zemědělského podnikatele
Příjmy ze zemědělské výroby dosažené fyzickou osobou, která je zemědělským podnikatelem, jsou zdaňovány podle