Některé náklady na využití pozemku

Vydáno: 9 minut čtení

Pozemky mají mnoho způsobů využití, které jsou definovány v právních předpisech a uvádějí se také například v analytické evidenci.

Některé náklady na využití pozemku
Ing.
Milan
Blatný
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, člení pozemky v zásadě na:
*
zemědělské pozemky,
*
lesní pozemky,
*
vodní plochy,
*
zastavěné plochy a
*
nádvoří a ostatní plochy.
Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozděj