Pronájem nemovitosti (§ 7 nebo § 9)

Vydáno: 4 minuty čtení
Pronájem nemovitosti (§ 7 nebo § 9)
Ing.
Pavel
Běhounek
Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) vlastní budovu, kterou má vloženu v obchodním majetku a odpisuje ji. Část budovy pronajímá. V druhé části provozuje svůj maloobchod. V současnosti daní příjem z tohoto nájmu v § 7, z důvodu toho, že je budova zařazena v majetku a uplatňují se odpisy a ostatní přímé náklady na její údržbu.
Nyní z důvodu velkého poklesu tržeb se podnikatel rozhodl zrušit maloobchod a celý prostor pronajmout (od 1. 5. 2011). Budova se bude od 1/2 března opravovat. Co bude pro tuto OSVČ nejvýhodnější z pohledu co nejnižšího zdanění z pohledu nejen daně z příjmů, ale hlavně sociálního pojištění (dále jen „SP“) a zdravotního pojištění (dále jen „ZP“)?
1)
Nechá budovu zařazenou v obchodním majetku a bude příjem zahrnovat do § 7, tj. bude platit z příjmů z pronájmu také SP, ZP.
2)
Vyřadí budovu z obchodního majetku a příjem z pronájmů bude danit v § 9, tj. nebude platit ani SP ani ZP. V tomto případě by jsi platil pouze minimální SP a ZP (i přestože maloobchod zruší, tak má ještě nějaké drobné příjmy v § 7). V tomto případě by se rozhodl, zda by uplatnil skutečné výdaje nebo 30% paušál.
Odpověď:
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), do konce roku 2010 neuváděl příjmy z pronájmu obchodního majetku jako konkrétní druh příjmů. Obecně tedy příjem z pronájmu nemovitosti (zahrnutý i nezahrnutý do obchodního majetku) patří do kategorie příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP. V konkrétním případě by příjem z pronájmu mohl být i v roce 2010 považován za příjem z podnikání podle § 7 ZDP - typicky by se jednalo pronájem, který je živností.
Do 30. 6. 2008 podle § 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (před novelizací zákonem č. 130/2008 Sb.) byl pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor živností tehdy, byly-li pronajímatelem zajišťovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Od 1. 7. 2008 živnostenský zákon v § 3 odst. 3 písm. ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor vylučuje ze své působnosti.
Živností bytostí by mohl být pronájem věcí movitých - podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností - činnosti č. 59 živnosti volné „Pronájem a půjčování věcí movitých. To je v daném případě ovšem bez předmětné.
ZDP ve znění účinném do 31. 12. 2010 neumožňuje zdaňovat příjem z pronájmu nemovitosti zařazené do obchodního majetku jako příjem podle § 7 (z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti). Navzdory právní úpravě MF v metodickém pokynu D-300, který v komentáři k § 7, bodě 1. příjmy z pronájmu obchodního majetku řadí mezi příjmy podle § 7 ZDP. V praxi by tedy nemělo být zdanění příjmů z pronájmu části nemovitosti zařazené do obchodního majetku jako příjmu podle § 7 ZDP zpochybněno.
Po novelizaci ZDP zákonem č. 346/2010 Sb. byly s účinností od 1. 1. 2011 příjmy z pronájmu obchodního majetku zařazeny mezi příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, tedy mezi příjmy podle § 7 ZDP. V daném případě však již nemovitost nebude v roce 2011 uvedena v daňové evidenci pro účely § 7 ZDP, ale výdaje budou uplatňovány ve skutečné výši podle § 9 odst. 6 anebo ve výši 30 % příjmů - bude se tedy jednat o příjmy podle § 9, které nepodléhají odvodům pojistného na SP a ZP.