Účetní změny roku 2011

Vydáno: 20 minut čtení

Podnikatelům, kteří vedou (podvojné) účetnictví, by neměly uniknout dvě legislativní novinky, které novelizovaly základní účetní předpisy - zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ“), a jeho prováděcí vyhlášku č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VÚ“). Pro klid účetních lze předeslat, že změny nejsou pro naprostou většinu podnikatelů nijak významné a týkají se spíše jen okrajových účetních témat, nicméně alespoň přehledová znalost o těchto novelách je jistě namístě.

Účetní změny roku 2011
Ing.
Martin
Děrgel
 
1. Novela ZÚ
Jediná novela ZÚ přijatá v roce 2010 nese označení zákon č. 410/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela ZÚ“). Má 29 změnových bodů nabývajících
účinnosti 1. ledna 2011
a 4 navazující přechodná ustanovení. Novelizovaná ustanovení se
poprvé použijí v účetním období započatém v roce 2011
nebo později, ovšem s následujícími 3 výjimkami:
*
Osvobození malých vybraných účetních jednotek od povinnosti sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích je možno využít již za účetní období, které započalo v roce 2010.
*
Nová ustanovení pro sestavení konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy mohou účetní jednotky využít již při sestavení účetní závěrky za rok 2010.
*
Řízení o uložení pokut zahájené před 1. 1. 2011, které do této doby nebylo ukončeno, bude ještě dokončeno podle dosavadních právních předpisů, není-li právní úprava dle Novely ZÚ pro účetní jednotku výhodnější.
Všechny změny ZÚ můžeme rozdělit do 5 kategorií na které se stručně podíváme:
1.
Zjednodušení pro zahraniční fyzické osoby
2.
Změny týkající se vybraných účetních jednotek
3.
Zjednodušení účetní
konsolidace
4.
Liberalizace mezinárodních účetních standardů
5.
Ostatní změny ZÚ
 
1.1 Zjednodušení pro zahraniční fyzické osoby
Pro zahraniční fyzické osoby, které podnikají na území České republiky,
Novela ZÚ nově stanovuje povinnost vedení účetnictví shodně s českými fyzickými osobami.
Doposud pro ně platila speciální přísnější právní úprava, podle níž zahraniční osoby - ať už právnické nebo fyzické - které u nás podnikají, musely vést účetnictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti na území ČR. Neměly tak zatím možnost neúč