Soudy stále rozhodují podle (dnes již) neplatných zákonů - dokončení

Vydáno: 20 minut čtení

Následující příspěvek je zaměřen na dosavadní výklad pojmu „výroba“ vybraných výrobků pro potřeby aplikace zákona o spotřebních daních tak, jak jej reprodukují v dnešní době soudy, a má za cíl poukázat na to, že tento výklad popisuje něco, co již několik let neplatí. V dokončení příspěvku se bude autor dále zabývat novelizací zákona o spotřebních daních , kterou přinesl zejména zákon č. 217/2005 Sb. a který nově definoval význam pojmu „výroba“ pro účely zákona o spotřebních daních s účinností od 1. 7. 2005. Doplněn bude i přehled judikátů, které se opírají o výklad pojmu „výroba“ podle starého zákona o spotřebních daních , i když se souzená kauza vztahovala již ke zdaňovacím obdobím po 1. 7. 2005.

Soudy stále rozhodují podle (dnes již) neplatných zákonů – dokončení
Ing.
Ivo
Šulc,
daňový poradce
3. Doplnění zákona o spotřebních daních o vymezení pojmu „výroba“ vybraných výrobků zákonem č. 217/2005 Sb. s účinností od 1. 7. 2005
Novelou provedenou zákonem č. 217/2005 Sb. však s účinností od 1. 7. 2005 došlo k významnému doplnění základních pojmů, definic pro potřeby aplikace zákona o spotřebních daních. Je tak evidentní, že se významným způsobem mění dosavadní výklad tak důležitého pojmu, jako je „výroba“ vybraných výrobků.
Jak bylo již výše uvedeno, absence významu „výroba“ vybraných výrobků, použitého v zákoně o spotřebních daních, působila v období od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2005 mnoho výkladových problémů. Přitom význam tohoto pojmu „výroba“ vybraných výrobků s sebou nese mnoho dalších daňových povinností,1) jako je např. výroba vybraných výrobků v prostorách daňového skladu [§ 19 odst. 2 písm. a) zákona o spotřebních daních], případný vznik daňové povinnosti či vznik povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit aj.
Z důvodu právní jistoty se tedy zákonodárce odhodlal, možná lze říci, že byl dohnán nesprávnou výkladovou metodou soudů, k doplnění definice samotného pojmu „výroba“ vybraných výrobků do zákona o spotřebních daních s účinností od 1. 7. 2005 zákonem č. 217/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Tento zákon doplnil definici pojmu „výroba“ vybraných výrobků do zákona o spotřebních daních takto:
„Novelizační bod č. 6
V § 3 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až s), která znějí:
q)
r)
s)

Související dokumenty

Zákony

265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
217/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
575/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
37/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
59/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů