Podání elektronickou poštou - Quo vadis?

Vydáno: 18 minut čtení

Motto: „Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.“ Albert Einstein Použití elektronické pošty (e-mailu) jako nástroje právního jednání vůči orgánům veřejné moci má svá pravidla i omezení založená platnými legislativními předpisy. Pro oblast daní byla ovšem donedávna elektronická pošta prostředkem vysoce limitovaným, zásadní změnu by mohly přinést rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z konce roku 2020. Rozbor aktuální situace i možného vývoje obsahují následující řádky.

Podání elektronickou poštou – Quo vadis?
MVDr.
Milan
Vodička,
daňový poradce
 
1. Úvod
Smyslem všech právních předpisů souvisejících s elektronickou komunikací je usnadnit doručování podání prostřednictvím elektronické komunikace tak, aby byla v co největší míře zajištěna rovnost elektronických podání s podáními v písemné podobě na papíře, resp. zajistit, aby datové zprávy nebyly diskriminovány, tj. že nesmí existovat rozpor v zacházení mezi datovými zprávami a dokumenty na papíře1) a dále, že zaručený elektronický podpis využívá takových elektronických postupů, které umožňují jednoznačnou identifikaci a autentizaci osoby, která podpis vytvořila.
Úvodem tohoto článku jsem volně parafrázoval úryvek z několika nálezů Ústavního soudu, který v nich před cca 10 až 15 lety shrnul smysl digitalizace podání. Od té doby došlo k řadě změn jak technologických, tak i legislativních, vývoj je rychlý, až překotný. Komunikace se v celé společnosti masivně přesouvá do oblasti digitální, tato forma je dnes již jednoznačně převažující, resp. dominantní. Přesto se stále ještě vyskytují názorové křižovatky, na nichž se řeší zásadní atributy digitálních podání a dochází někdy k podstatné změně chápání některých otázek. Jako velmi dobrý ilustrativní příklad výše uvedeného popíši dále oblast doručení podání vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu). Z pohledu právních předpisů vycházím ze znění platných k 31. 12. 2020, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 
2. O elektronické poště obecně
Počátek používání elektronické pošty se datuje do sedmdesátých let, kdy se ale ještě zdaleka nejednalo o běžný způsobem komunikace.2) Teprve od poloviny let devadesátých začaly vznikat e-mailové služby určené pro širokou veřejnost (např. Hotmail) a následně došlo k prudkému nárůstu počtu uživatelů. Elektronická pošta je tak i dnes, přes sílící podíl komunikace prostřednictvím sociálních sítí, všudypřítomným komunikačním kan&aac