Úvaha, zamyšlení nad otázkou, kterou vyslovil druhý senát pro řešení rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím příspěvku předkládám úvahu nad tím, zda je předvídatelnost práva v našem právním státě pro konzumenta tohoto práva dostatečná, když samy soudy neví a musí se rozhodovat v rozšířeném senátu. Poukazuji také na skutečnost, jak může dopadnout soudní přezkum, pokud soudy nereflektují na důkazy provedené správním orgánem v jejich souhrnu a nevyhodnotí samostatně a nezávisle správnost a úplnost skutkových zjištění učiněných správním orgánem. Je logické, že soud nemá při své činnosti nahrazovat činnost správního orgánu, ale může uložit správnímu orgánu revizi, či doplnění samotného řízení.

Úvaha, zamyšlení nad otázkou, kterou vyslovil druhý senát pro řešení rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu
Ing.
Ivo
Šulc,
daňový poradce
Vztah k právním předpisům:
Vztah k § 5 a § 42 a násl. zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“).
Vztah k usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9.2019, čj. 2 Afs 47/2018-36, a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2018, čj. 3 Afs 257/2016-44.
(Pokud nebude uvedeno jinak, mají uvedené rozsudky zdroj na www.nssoud.cz.)
Stručný úvod do souzené věci – Řidič nákladní cisternové soupravy, dopravující minerální oleje, předložil při kontrole správci daně současně doklad podle ustanovení § 5 zákona o spotřebních daních a dva stáčecí (plnící) lístky, protože část minerálních olejů již stočil na čerpacích stanicích („řetězové stáčení minerálních olejů“).
 
1. O co jde?
Dne 2. září 2019 se usnesl druhý senát Nejvyššího správního soudu, že je nutné rozhodnout v rozšířeném senátu právní otázku,
co vše lze považovat za řádný doklad o prodeji podle § 5 odst. 3 zákona o spotřebních daních či doklad o dopravě podle § 5 odst. 4 téhož zákona.
Jedná se o Usnesení druhého senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9.2019, čj. 2 Afs 47/2018-36. Při předběžném posouzení věci dospěl druhý senát Nejvyššího správního soudu k závěru, že rozhodná právní otázka má být posouzena jinak než v dřívějším rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2018, čj. 3 Afs 257/2016-44.
Otázkou, kterou chci ale spíše navodit je, zda to bylo vůbec nutné. Má toto usnesení druhého senátu
relevantní
základ? Podle ustanovení

Související dokumenty

Zákony

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
1/1993 Sb., Ústava České republiky
95/2002 Sb., ve věci návrhu na zrušení zákona č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, jeho částí nebo jím provedených změn v zákonech č. 1/1992 Sb., a č. 143/1992 Sb.
150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
37/2007 Sb., ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 443/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
147/2012 Sb., sp. zn. Pl. ÚS 29/11 ve věci návrhu na zrušení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
396/2013 Sb., sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
315/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb