Výslovné zakotvení principu zákazu zneužití práva v daňovém řádu - dokončení

Vydáno: 20 minut čtení
Výslovné zakotvení principu zákazu zneužití práva v daňovém řádu – dokončení
doc. JUDr.
Radim
Boháč,
Ph.D.,
*
Mgr.
Petra
Šmirausová
**
Ve druhé části příspěvku se autoři zaměřují na příklady institutů zákona o daních z příjmů, u kterých by mohly vznikat obavy z oslabení právní jistoty v důsledku zavedení zásady zákazu zneužití práva. Jedná se o uplatnění výdajů procentem z příjmů, časové testy stanovené zákonem pro účely osvobození vybraných příjmů od daně a volbu způsobu odpisování hmotného majetku.
4. Příklady institutů zákona o daních z příjmů, které byly diskutovány s ohledem na oslabení právní jistoty v důsledku zavedení zásady zákazu zneužití práva v daňovém právu
4.1. Uplatnění daňových výdajů procentem z dosažených příjmů
V případě určitých druhů příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, lze výdaje uplatnit procentem z těchto příjmů (tzv. paušální výdaje), a to namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů.1) Konkrétně jde o příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z nájmu a pachtu a ostatní příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství.2)
U všech výše uvedených druhů příjmů zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), ponechává volbu toho, zda se použijí při výpočtu základu daně výdaje prokazatelně vynaložené nebo paušální výdaje, zcela na poplatníkovi. To je nepochybné, protože zákon o daních z příjmů používá slovní spojení
„může je
(paušální výdaje pozn. autorů)
uplatnit“
. Jediné, čím je poplatník podle textu