Bezúplatné příjmy v zákoně o daních z příjmů - vybrané otázky

Vydáno: 39 minut čtení
Bezúplatné příjmy v zákoně o daních z příjmů – vybrané otázky
Ing. Bc.
Jiří
Nesrovnal,
daňový poradce, N-Consult s.r.o.
Mgr.
Iveta
Nesrovnalová,
daňový poradce, N-Consult s.r.o.
1. Úvod
Počínaje rokem 2014 nastala v zákoně o daních z příjmů jedna ze zásadních systémových změn. Spočívá v tom, že od 1.1.2014 došlo k přesunutí daně dědické a darovací pod daň z příjmů. To znamená, že to, co dříve podléhalo dani dědické, případně dani darovací, má být od roku 2014 zdaňováno daní z příjmů. To na první pohled působí velmi jednoduše, zvláště pokud z důvodové zprávy vyplývá, že záměrem zákonodárce bylo v zásadě zanechat veškerá dříve uplatňovaná osvobození, a co víc, příjmy z titulu dědění jsou plně osvobozené. Nicméně přesun jednoho zákona do druhého není taky jednoduchý a je nutné domyslet jednotlivé návaznosti a konsekvence. V této souvislosti bychom chtěli zdůraznit, že Komora daňových poradců ČR (dále také „KDP ČR“) opakovaně upozorňovala na to, že provést tento přesun bez dostatečného prodiskutování, promyšlení a zohlednění návazností je špatná cesta, která povede k mnohým výkladovým problémům.
Při přípravě a realizaci tohoto přesunu v průběhu roku 2013 KDP ČR po celou dobu legislativního procesu důrazně upozorňovala, že jeho realizace bez věcného záměru a zprávy RIA (především jasného stanovení toho, co má být zdaňováno) a promyšlení a zohlednění veškerých možných dopadů, je špatnou cestou, která přinese pouze výkladové problémy a nejasnosti. Bohužel tyto připomínky nebyly ze strany Ministerstva financí vyslyšeny. Argumentem bylo, že vlastně o nic nejde, protože pouze to, co podléhalo dani dědické či darovací, bude nově podléhat dani z příjmů. Nyní se ukazuje, že to tak jednoduché není. Naše obavy se bohužel naplňují a objevuje se v této souvislosti množství otázek. Některé z nich se již také projednávaly na GFŘ v rámci Koordinačního výboru (dále také „KV“), konkrétně pak jde o dva příspěvky na toto téma:
-
Ing. Jiří Nesrovnal, Ing. Radislav Tkáč, Ing. Otakar Machala, Ing. Petr Toman, 452/22.04.15, Některé případy daňových dopadů bezúplatných příjmů, KV od 22.4.2015
až 17.2.2016 – příspěvek uzavřen 4.3.2016 (dále také „první příspěvek“). Zde musíme uvést, že tento přípěvek skončil v zásadě souhlasným stanoviskem a vedl k odstranění části výkladových problémů v této oblasti.
-
Dana Trezziová, Martin Kopecký, 468/16.12.15, Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti, KV od 16.12.2015 do 23.3.2016 – k 31.3.2016
(dále také „druhý příspěvek“). Zde již ve všech ohledech nepanovala shoda mezi autory příspěvku a GFŘ. Na tyto rozpory pak upozorníme dále.
Některým otázkám bezúplatných příjmů (především těm, které byly řešeny v uvedených dvou příspěvcích projednávaných na KV) se chceme věnovat v tomto pojednání. Dopředu chceme zdůraznit, že nejde o veškeré problémy, které se v této oblasti vyskytly, a bohužel se obáváme, že se ještě objeví další. Pro úplnost také uvádíme, že uvedená oblast z hlediska některých otázek mezinárodního dvojího zdanění byla řešena v samostatném příspěvku
(Ing. Radek Novotný, Ing. Michal Dušek, 471/17.02.16, Bezúplatný příjem z titulu převodu podílu v obchodní korporaci mezi daňovými nerezidenty, KV 17.2.2016 do 23.3.2016 – k 31.3.2016).
Oblastí dvojího zdanění se však v tomto pojednání nebudeme zabývat. V tom materiálu se také nezabýváme případnými návaznostmi na oblast DPH. Chtěli bychom také dopředu upozornit, že v tom pojednání řešíme vybrané základní koncepční otázky této problematiky a nejde o úplný popis dané oblasti. Dopředu tak jen stručně upozorňujeme, že ne všechny bezúplatné příjmy je nutné také zdaňovat, neboť zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále také „ZDP“), obsahuje také ustanovení, která některé z bezúplatných příjmů za splnění stanovených podmínek osvobozují od daně1).
2. Co to je bezúplatný příjem, co má být nově zdaňováno daní z příjmů
Prvně bychom si měli odpovědět na otázku, co má být vlastně nově zdaňováno daní z příjmů. Odpověď na tuto otázku není bohužel vůbec jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát.
V této souvislosti bychom si dovolili na úvod upozornit na určitý legislativní problém, ke kterému dle našeho názoru došlo při k přesunu daně darovací a dědické pod daň z příjmů. Pokud se totiž přesouvá jedna daň pod daň jinou, mělo především dojít k rozšíření předmětu daně. Předmět daně je v případě právnických osob definován v § 18 odst. 1 ZDP tak, že jde o příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. V této definici nedošlo k ž