Doutníky a cigarillos jako nejméně zdaněná kategorie tabákových výrobků, jejich druhy, účel právní úpravy a návrhy de lege ferenda

Vydáno: 26 minut čtení

Doutníky a cigarillos jsou dle § 101 odst. 3 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSpD“), vedle cigaret a tabáku ke kouření samostatnou kategorií tabákových výrobků, které jsou předmětem spotřební daně. Zatímco ostatní kategorie tabákových výrobků jsou zdaněny spotřební daní velmi výrazně (1 cigareta nejméně 3,2 Kč, gram tabáku ke kouření 2,72 Kč), daňové zatížení doutníků je nepoměrně nižší: doutník bez ohledu na jeho velikost a množství tabáku v něm obsažené (což může být i 10 g) podléhá spotřební dani ve výši 2,08 Kč za kus.1) Předmětem tohoto článku bude: – vymezení předmětu této kategorie a systematika tohoto vymezení, – zamyšlení nad zdaněním a nad jeho výší, a – návrhy de lege ferenda. Pro čtenáře nekuřáky uvádím, že cigarillos lze vymezit jako menší doutník (s hmotností do 3 g). V některých případech se ovšem de facto jedná o výrobek obdobné konstrukce jako cigareta, obalený krycím listem ze surového tabáku.

Doutníky a cigarillos jako nejméně zdaněná kategorie tabákových výrobků, jejich druhy, účel právní úpravy a návrhy de lege ferenda
JUDr.
Radim
Hanák,
Ph. D.
 
Vymezení a definice doutníků
Doutník a cigarillos jsou dle § 101 odst. 3 písm. b) ZSpD
„tabákové smotky, které se kouří v nezměněném stavu a s ohledem na jejich vlastnosti a očekávání běžného spotřebitele jsou v nezměněném stavu učeny výhradně ke kouření a obsahují:
1. krycí list ze surového tabáku, nebo
2. trhanou tabákovou náplň, s krycím listem obvyklé barvy doutníku z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, případě flirt, avšak nikoli náustek v případě doutníku s náustkem, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a nejvíce 10 g, a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky alespoň 34 mm.“
Tato definice je v podstatě doslovně převzata z čl. 4 směrnice Rady 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. Tuzemský zákonodárce i všichni zákonodárci napříč Evropskou unií jsou touto definicí vázáni a nemají možnost se odchýlit. Dle § 101 odst. 5 ZSpD je doutníkem i smotek, splňující výše uvedené podmínky, jsou-li přítomny i jiné látky než tabák. Jedná se tak o nezbytné ustanovení zajišťující, aby subjekty přidáním jiné složky nemohly obcházet své daňové povinnosti. Jak je vidět, definici lze rozdělit na část materiální (tedy smotek, který lze kouřit za podmínek v zákoně uvedených) a technickou (rozdělenou na dvě varianty dle provedení konkrétního doutníku). Materiální podmínka, aby smotek byl určen výhradně ke kouření a to s ohledem na vlastnosti a očekávání běžného spotřebitele, představuje reakci na kauzy vyskytující se počátkem tisíciletí (přinejmenším na území České republiky, ale pravděpodobně v celé Evropské unii), spočívající v uvádění do oběhu rozměrných doutníků, s velkým obsahem tabáku, nicméně nízké kvality, které byly spotřebiteli zneužívány. Nebyly totiž použity jako doutník, rozpárány a z jejich obsahu si spotřebitelé vytvářeli vlastní cigarety, což je vyšlo levněji, než kdyby si zakoupili řezaný tabák zdaněný byly sazbou dle § 104 odst. 1 ZSpD.
Důvodová zpráva k tomuto uvedla následující:
„V souladu se směrnicí se zavádí nová definice pojmu doutník a cigarillos, a to zejména z důvo