Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků - 3. část

Vydáno: 21 minut čtení

V minulé části našeho seriálu jsme se zabývali odpisy dlouhodobého hmotného majetku, které musí privátní lékař nebo jeho účetní ihned po nabytí věci vypočítat a zaznamenat do soupisu majetku, a to dopředu až do konce odpisování. Tento tzv. odpisový plán pak nelze měnit. Nyní se podíváme na zásady odpisování dlouhodobého hmotného majetku a také na odpisování dlouhodobého nehmotného majetku. Ten mají ve formě speciálního medicínského softwaru prakticky všichni lékaři. Závěrem příspěvku se ještě zmíníme o oběžných prostředcích, které mají alespoň v některé formě rovněž všichni lékaři.

 

Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
 
1. Hlavní zásady při provádění odpisů
Pro odpisování platí několik podstatných zásad, které jsou často v praxi využity. Jmenujme jen ty nejdůležitější.
1.
Ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „zákon o daních z příjmů“), vyplývá, že
odpisuje vlastník věci
, avšak může toto
právo přenést písemnou dohodou na nájemce
. Odpisovat tedy může i subjekt, který má k dané věci právo hospodaření. Ustanovení § 28 zákona o daních z příjmů pak uvádí i možné výjimky.
2.
U spoluvlastníků
je možné odpisování u všech
dle výše jejích podílů
, popřípadě na základě rovněž písemné dohody je možné přenechat tuto možnost
pouze některému z nich
. Pokud spoluvlastník užívá daný majetek k zajištění svých zdanitelných příjmů pouze částečně, může uplatnit pouze poměrnou část odpisů v rozsahu daném využitím tohoto majetku pro svou samostatně výdělečnou činnost.
Příklad
Manželé, oba privátní lékaři různých oborů v soukromém zdravotním středisku, se písemně dohodnou že RTG přístroj budou odpisovat oba, a to v poměru 60 % muž a 40 % žena (rozdělení je věcí dohody mezi nimi). Připomínáme, že i když je věc součástí společného jmění manželů, je třeba písemné smlouvy mezi nimi. V jiném případě manželka přenechala odpisování vybraných věcí zcela svému muži, další společné věci pak odpisovala sama.
3.
Odpisy pro účely zákona o daních z př