Daňové novinky 2021

Vydáno: 18 minut čtení

Tento článek shrnuje hlavní novinky v daňové legislativě roku 2021.

Daňové novinky 2021
Ing.
Pavel
Běhounek
K
1. 1. 2021
nabyla účinnosti zásadní novela zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „daňový řád“), zákon č.
283/2020 Sb., změna daňového řádu a dalších souvisejících zákonů (dále jen „novela daňového řádu“).
Tato novela byla poměrně dlouho připravována a původně měla nabýt účinnosti 1. 7. 2020. Přijetí této novely bylo poměrně zajímavé, protože nejprve Poslanecká sněmovna schválila 12. 2. 2020 původní vládní návrh, který především obsahoval posun lhůty pro vyměření daně. V případě, kdy je daňové přiznání podáno včas a není zahájen postup k odstranění pochybností či daňová kontrola, z § 140 plyne, že daň se považuje za vyměřenou uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání. Původní vládní návrh však chtěl lhůtu uvedenou lhůtu posunout o 15 dnů, čímž by se např. posouvala lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu DPH o těchto 15 dnů, tedy na 45 dnů. Senát však novelu daňového řádu v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou 12. 2. 2020 vrátil s pozměňovacími návrhy, přičemž zejména šlo o popisovaný posun lhůty pro vyměření daně. Následně došlo k nečekanému vývoji, když Poslanecká sněmovna 22. 4. 2020 ani neodsouhlasila senátní verzi, ani neprosadila svou verzi z 12. 2. 2020. Vláda na vzniklou situaci reagovala 28. 4. 2020 předložením nového návrhu, který již neobsahoval kontroverzní posun lhůty pro vyměření daně. Ten byl velice rychle přijat a dne 19. 6. 2020 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 283/2020 Sb. Lhůta pro vyměření daně podle § 140, resp. pro fiktivní okamžik, který se považuje za den doručení platebního výměru (v případech, kdy se platební výměr nedoručuje), tak zůstává bez uvedené změny.
Z hlediska běžné praxe je zásadní novinkou
nová úprava lhůty pro p