Nároky OSVČ v době pandemie

Vydáno: 10 minut čtení

Současná situace s sebou kromě obavy z nakažení přináší řadu komplikací týkajících se zejména poklesu příjmů. Vedle krizových opatření, které mají přispět ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na zdraví lidí však existují i některé instituty, jejichž cílem je pomoci osobám, které se dostaly do finanční nouze.

Nároky OSVČ v době pandemie
Mgr.
Marek
Martinka,
Martinka Partners, advokátní kancelář
 
Příspěvky na bydlení
Než se ale pustíte do vyplňování nejrůznějších formulářů, vždy je dobré zjistit, zda neexistuje i jiná cesta. Tou může být písemná žádost nájemce o dočasné snížení nájmu nebo návrh na jiné plnění. Umělci mohou například nabídnout majiteli své výtvarné dílo, ostatní hlídání dětí nebo jejich doučování. Pokud nebudete úspěšní, máte další možnosti.
Nájemce bytu má možnost požádat o příspěvek na bydlení, pokud má v bytě hlášen trvalý pobyt. Na ten má nárok (dle zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), jestliže náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu. Jde však o tabulkové náklady na bydlení, které se liší podle počtu osob přihlášených k trvalému pobytu v bytě a místa pobytu. Žádost se podává 1x ročně, nárok lze uplatit až 3 měsíce zpětně.
Nově také Parlament schválil zákon (č. 209/2020 Sb.), který pronajímatelům zakazuje dát nájemci výpověď, pokud bude v prodlení s placením nájemného, jestliže k prodlení došlo v době od 12. 3. do dne následujícího po dni ukončení mimořádných opatření, nejdéle ale do 31. 7. 2020. Prodlení však musí vzniknout převážně z důvodů mimořádných opatření. Veškeré splatné nájemné bude muset být splaceno do roku 2020.
V případě, že řešíte nedostatek prostředků na pronájem nebytových prostor, můžete se v této situaci obrátit přímo na pronajímatele prostor. Občanský zákoník (dle § 1765) opravňuje smluvní stranu žádat o změnu smlouvy, pokud nastane nepředvídatelná změna okolností, která výrazně jednu ze stran znevýhodňuje. To platí jenom v případě, kdy v nájemní smlouvě není tato možnost předem vyloučena.
Schválením zákona č. 210/2020 Sb. nicméně Parlament umožnil také odklad plateb nájemného za nebytové prostory sloužící podnikatelům. Pokud nájemce doloží, že k prodlení s placením nájemného došlo mezi 13. 3. a 30. 6. 2020 a důvodem tohoto prodlení byla mimořádná opatření, která nájemci (jako podnikateli) znemožnila nebo podstatně ztížila jeho podnikatelskou činnost, nemá pronajímatel právo jednostranně ukončit nájemní vztah s takovým nájemcem. Nájemce má ale povinnost uhradit splatné nájemné do 31. 12. 2020.
Pokud se prokazatelně ocitnete ve finanční nouzi, můžete žádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Pro účely dávky se posuzuje příjem všech osob ve společné domácnosti.
 
Sociální a zdravotní pojištění
Parlament schválil zákony (č. 134/2020 Sb. a 136/2020 Sb.), díky nimž nebudou muset OSVČ platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a zdravotní pojištění v minimální výši a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za měsíce březen až srpen 2020. Pokud jste zálohu za měsíc březen uhradili, použije se na pojistné za měsíc září. Dle znění obou zákonů se zálohy považují za zaplacené, nejde tedy o pouhý odklad. Pro důchodové účely a počet odpracovaných let se pak toto období bude posuzovat jako řádně uhrazené. V případě, že jsou vaše zálohy vyšší, hradíte rozdíl. Ten je ovšem možné doplatit také až při ročním vyúčtování. O prominutí minimálních záloh není třeba nikde žádat.
 
Příspěvek pro OSVČ
Parlament také schválil (zák. č. 159/2020 Sb.) jednorázovou finanční pomoc až do výše 25 000 od státu pro OSVČ. Nárok na příspěvek vzniká OSVČ, která nemohla činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření a při splnění některého z důvodů (péče o děti, zavření provozovny, omezení poptávky, omezení dodávek, karantény zaměstnanců). O kompenzační
bonus
je možné žádat za dny od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za každý den je možné žádat 500 Kč. Je možné, že období bude ještě prodlouženo.
V případě, že vám nepomůže jednorázový příspěvek ani odpuštění minimálních záloh, máte možnost kdykoli přerušit živnost (dle zák. č. 455/1991 Sb.). Oznámení se činí živnostenskému úřadu. Za přerušení se neplatí žádný správní poplatek. Během doby, na kterou podnikatel přeruší živnost, se neplatí zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Po přerušení živnosti se lze obrátit na příslušný úřad práce s žádostí o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Nelze ovšem pobírat podporu v nezaměstnanosti a zároveň za stejné dny žádat o kompenzační
bonus
(§ 3 zák. č. 159/2020 Sb.).
 
Náhrada škody a ušlého zisku
Podle krizového zákona (č. 240/2000 Sb.) má každý, komu v důsledku krizového opatření státu vznikla škoda, právo na její náhradu. Nahrazován by měl být i ušlý zisk. Škodu je nutné vyčíslit a doložit, proto doporučujeme veškeré zrušené smlouvy a objednávky a související komunikaci, nájemní smlouvy ze zavřených prostor, marné náklady atp. evidovat písemně (e-mailová forma by měla být dostačující). Škodu je třeba písemně uplatnit u Ministerstva vnitra nejpozději do šesti měsíců od okamžiku, kdy se poškozený o ní dozví. Musí však jít pouze o takovou škodu, která vznikla v přímé souvislosti s opatřením státu. Úspěšnost žádosti však zatím nelze garantovat a lze očekávat dlouhé lhůty pro vyřizování.
 
Daňové úlevy
Každý, kdo je povinen podat daňové prohlášení, tak fakticky musí učinit do 1. 7. 2020. K tomuto datu lze také uhradit daň bez jakékoliv sankce. Zároveň není třeba prokazovat důvody související s koronavirem. Pokud tedy víte, že máte nedoplatek na dani a v současné chvíli se obáváte nedostatku prostředků, lze se zaplacením počkat až na konec června. Zároveň se promíjí automaticky první pololetní nebo druhá čtvrtletní záloha na daň z příjmů splatná ke dni 15. 7. 2020.
 
Ošetřovné na dítě
Další situací, se kterou se může OSVČ potkat, je nutnost starat se o dítě po uzavření škol. Ministerstvo průmyslu a obchodu uveřejnilo na svých stránkách výzvu k podávání žádostí o ošetřovné pro OSVČ. Žádost za duben je možné podávat od 11. 5. 2020 prostřednictvím formuláře na stránkách ministerstva.
Žadatel o příspěvek musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání
dotace
OSVČ na hlavní činnost, dále musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě, být malým a středním podnikatelem a zároveň nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně. Tyto skutečnosti není třeba dokazovat, žadatel podepisuje čestné prohlášení, které je součástí žádosti.
 
Dlužná odměna
Horší ekonomická situace nemusí postihovat pouze vás ale také vaše klienty a obchodní partnery, kteří vám mohou dlužit odměnu. Pokud se tak stane, vždy na tuto skutečnost aktivně písemně upozorněte. Vyžadujte dohodu o splátkovém kalendáři nebo alespoň o uznání dluhu. Pokud
klient
nebude komunikovat, nezbyde vám než se obrátit na advokáta o pomoc.
Pokud jste umělec, můžete řešit situaci, kdy vaše dílo někdo užívá, aniž by vám za něj zaplatil. Pokud máte uzavřenou smlouvu, je dobré se podívat, jak je v ní taková situace řešena. Je-li poskytnutí licence podmíněno zaplacením odměny, jedná se o porušení autorského práva. Obecně je vhodné druhou stranu písemně zpravit o prodlení a poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě s tím, že v opačném případě dojde k předčasnému ukončení smlouvy. Pokud má druhá strana ekonomické obtíže, lze doporučit pokusit se, stejně jako u předchozí situace, docílit dohody a nabídnout např. splátkový kalendář. Případně alespoň požádat o písemné prohlášení o uznání vaší pohledávky.
 
Půjčky
V případě, že máte u banky půjčku a nyní řešíte, zda budete schopni včas a řádně splácet, je dobré obrátit se na svou banku s žádostí o snížení splátek. Podle vyjádření České bankovní asociace budou banky ochotny odložit o tři měsíce splátky spotřebních úvěrů a hypoték. Vstřícné chtějí být zejména vůči drobným podnikatelům, kteří se dostanou do platebních potíží prokazatelně v souvislosti s epidemií koronaviru. V této souvislosti lze doporučit informovat se u své banky a sledovat její webové stránky.
Pokud naopak přemýšlíte o tom, že byste si nyní vzali bezúročný úvěr v rámci programů COVID nebo obdobného programu, je třeba si uvědomit, že se nejedná o dar, ale o půjčku. V případě půjčky budete pravděpodobně ručit veškerým majetkem, neboť se vyžaduje podpis bianco směnky. Pečlivě proto zvažte, zda si podobné riziko můžete dovolit, a hlavně, zda budete moci půjčku i při krizovém scénáři splácet.
Zároveň lze výrazně doporučit vyhnout se velkým obloukem nebankovním půjčkám, které by vás mohly vzhledem k extrémně vysokým úrokům a sankcím (většinou „malým písmem pod čarou“) dostat po zdánlivě rychlém vyřešení nouze do ještě větších problémů.
Insolvence a
exekuce
Další situací, se kterou se OSVČ může potýkat, je okamžité provedení
exekuce
. Kdo se bez své viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by pro něj nebo jeho rodinu mohlo okamžité provedení
exekuce
znamenat zvlášť nepříznivé následky, má možnost žádat o její odklad (§ 266 zák č. 99/1963 Sb. ve spojení s § 54 zák. č. 120/2001 Sb.). Žádost se podává exekutorovi a je v ní třeba vylíčit a doložit významné zhoršení ekonomické situace vlivem současné krize.
V případě konkurzu či osobního bankrotu může dlužník, který se vlivem mimořádné situace dostane do obtíží, požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. Žádost se podává na insolvenční soud, který vede příslušné insolvenční řízení.
Pokud se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019, může soud rozhodnout (dle zák. č. 191/2020 Sb.) o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Musí tedy dojít ke splnění podmínek jako při samotném návrhu na povolení oddlužení.
Pokud jde o případy po 1. 6. 2019, může dlužník požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů.
Zákonem označovaným jako
Lex
Covid (č. 191/2020 Sb.) došlo také k odložení povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh, pokud je v úpadku, a to až do konce roku 2020 nebo do uplynutí šesti měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, podle toho, co nastane dříve. K věřitelskému návrhu, který byl podán do 31. 8. 2020, by se nemělo přihlížet. Návrh ruší i třicetiprocentní hranici pro splacení pohledávek v oddluženích schválených před 31. 5. 2019, pokud je dlužník nebyl schopen splatit v důsledku epidemie.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání