Způsoby nabytí i pozbytí majetku v podnikání

Vydáno: 26 minut čtení

V ČR je největší počet podnikatelů na metr čtverečný ve střední a východní Evropě. Nejsou to vždy jen osoby, které podnikají primárně, tzn. že mají podnikání jako hlavní zdroj svých příjmů. Spousta lidí má podnikání jako svou sekundární činnost, tedy vedlejší činnost kromě svého zaměstnání. Vesměs se jedná o služby, prodejní činnosti, překládání, psaní publikací apod., kdy lidé tyto činnosti vykonávají nad rámec svých běžných pracovních povinností svého hlavního zaměstnání. Někteří lidé dokonce využívají všech 3 forem výkonů profesí, tj. jako zaměstnanci, FO i PO. Jaká je motivace k takovému pracovnímu vypětí, co vede řady lidí ke kombinaci právních forem výkonů profese, pomineme-li takové vlastnosti jako je pracovitost, nebo touha dosáhnout úspěchu. Budeme se zabývat pouze ekonomickými podněty proč lidé zakládají nebo nakupují podniky a podnikají.

Způsoby nabytí i pozbytí majetku v podnikání
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=13365.jpg
Obrázek ukazuje 4 hlavní důvody, proč lidé podnikají, proč se snaží být vlastníkem nějakého podniku. Oblouk nad horizontem označuje ziskovou oblast, je označen černě, stejně jako označujeme hospodářské výsledky, pohybujeme se v černých číslech.
a)
Při pohledu na obrázek vidíme vpravo tendenci k tvorbě zisku (respektive přímo peněz, tedy pasiva, majícího konkrétní aktivum představovaného penězi). Tento směr úsilí, stejně jako všechny ostatní dále charakterizujeme v následujícím textu.
Směr označovaný jako „peníze“ (čím více se blíží krajnosti) pro nás představuje úsilí podnikatele získat co nejvíce peněz, příliš je nešetřit, užít si, neinvestovat, zvláště ne do příliš vzdálené budoucnosti čili směr založený spíše na spotřebě.
b)
Směr označený jako „majetek“ představuje spíše protichůdný směr, co nejvíce vložit do rozvoje podniku, omezit spotřebu (podnik, akciová společnost, například několik let nevyplácí dividendy nebo podíly na zisku společníkům, nýbrž šetří, akumuluje bohatství, investuje do dlouhodobého majetku).
Tyto 2 směry vycházejí z dobře prosperujícího podniku, dosahujícího zisku, uvedené krajní body jsou extrémy. Realita se pohybuje někde mezi těmito přímkami, někdy jde spíše doleva, jindy doprava, označujeme tak pouze tendenci, podnikatelskou koncepci.
Pod horizontem leží podniky nalézající se v oblasti záporného hospodářského výsledku, tedy z účetního hlediska v oblasti červených čísel. I tyto podniky mohou být předmětem zájmu podnikatelů a snahy o jejich nákup. Podnikatelé pro to mohou mít dobré důvody.
c)
Jedním z důvodů, proč nakoupit ztrátový podnik je vyloučit jej takto z konkurence, jeho likvidací snížíme počet nám konkurujících subjektů. Kromě toho tím získáme další majetek, který může být využitelný v naší dosavadní, původní formě podnikání, anebo bude například možné tuto techniku, budovy, stroje a přístroje, popřípadě pozemky použít po rekonstrukci či restitučních opravách dále požít k rozvoji našeho podnikání.
Často také vůbec nejde o majetek fyzický, ale spíše nehmotný, kupuje se jméno, značka, poloha
podniku, místo, okruh dodavatelů, odběratelů a další specifické položky.
d)
Čtvrtým typem úsilí o nabytí vlastnictví ztrátového podniku je prakticky právě nákup špatného hospodářského výsledku, tedy ztráty, a tím si zlepšit zdaňovací základnu čili snížit si výšku daní, zejména daně z příjmu a několika dalších.
 
Formy úsilí o vlastnictví podniku
 
1. Důvody vlastnictví podniku
Vlastnictví podniku může mít různé důvody. Je přirozené, že lidé, kteří chtějí podnikat, si sami vytvářejí a budují svůj vlastní podnik. Podnikat se dá ale