Hmotný majetek a způsoby jeho vyřazení z obchodního majetku fyzické osoby

Vydáno: 26 minut čtení

V následujícím textu si uvedeme daňové řešení u poplatníka daně z příjmů fyzických osob následujících variant vyřazení hmotného majetku z obchodního majetku: – vyřazení hmotného majetku pro osobní potřebu poplatníka, – vyřazení hmotného majetku v důsledku ukončení podnikání, – vyřazení hmotného majetku v důsledku škody, – vyřazení stavebního díla z obchodního majetku, – vyřazení hmotného majetku z obchodního majetku z důvodu vkladu do společnosti s r. o., – přechod z daňové evidence na paušální výdaje.

Hmotný majetek a způsoby jeho vyřazení z obchodního majetku fyzické osoby
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Vymezení hmotného majetku
Hmotným majetkem pro účely zákona o daních z příjmů rozumíme podle znění § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“):
a)
samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí
se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,
b)
budovy, domy a jednotky
(bez ohledu na výši vstupní ceny),
c)
stavby
(bez ohledu na výši vstupní ceny) s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m, a dále s výjimkou oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou,
d)
pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky
(bez ohledu na výši vstupní ceny), kterými se rozumějí:
ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů na 1 ha,
ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 1 000 keřů na 1 ha,
chmelnice a vinice,
e)
dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč,
f)
jiný majetek,
kterým rozumíme technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku s výjimkou uvedenou v § 29 odst. 1 písm. f) ZDP, technické rekultivace, dále výdaje hrazené uživatelem, které podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), nebo podle daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního leasingu, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč, a dále právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví.
Hmotným majetkem je i soubor hmotných movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením. Rozumí se jím dílčí část výrobního či jiného celku. Soubor hmotných movitých věcí je nutné evidovat zvlášť tak, aby byly zajištěny průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých věcech zařazených do souboru, určení hlavního funkčního předmětu a o všech změnách souboru (přírůstky, úbytky) včetně údajů o datu změny, rozsahu změny, vstupních cenách jednotlivých přírůstků nebo úbytků, celkové ceny souboru věcí a dále částky odpisů včetně jejich změn vyplývajících ze změny vstupní ceny souboru hmotných movitých věcí. Soubor movitých věcí se zařazuje do odpis