Daňové novinky roku 2019

Vydáno: 40 minut čtení

Ve Sbírce zákonů v roce 2018 vyšlo 336 nových právních předpisů a úředních sdělení – tedy skoro jeden denně. Neobvykle, avšak rozhodně příznivě je mezi nimi málo novelizací daňových zákonů, navíc vesměs nejsou významné a účetní novinky bychom hledali marně. Bohužel šlo o „klid před bouří“ způsobený zkomplikováním schvalování vládního „daňového balíčku“ plánovaného jako tradiční dárek pod stromeček. Jeho odysea skončila až 27. 3. 2019, načež 1. 4. 2019 tato obsáhlá daňová novelizace – 96 stran! – většinově nabyla účinnosti.

Daňové novinky roku 2019
Ing.
Martin
Děrgel
 
Úvod
V přehledu uvedeme všechny novely daňových zákonů účinné od 1. 1. 2019 a později. Je nasnadě, že se zdaleka nedostane na každou změnu, pokusíme se ale upozornit na to nejvýznamnější z pohledu „běžného“ českého podnikatele. Věnovat se tak nebudeme daním energetickým (ekologickým) – z plynu, pevných paliv a elektřiny – ani spotřebním – z minerálních olejů, lihu, piva, vína, (zahřívaných) tabákových výrobků a surového tabáku – které jsou technicky náročné a týkají se poměrně úzké skupiny podnikatelů. Úvodem přehledné shrnutí:
1.
Daň z nemovitých věcí – beze změn
(poslední novelizace zákonem č. 225/2017 Sb. od 1. 1. 2018).
2.
Daně z příjmů – 4 novely:
-
zákon č. 174/2018 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2019,
-
zákon č. 306/2018 Sb. (2 změny) účinnost 1. 1. 2019,
-
zákon č. 32/2019 Sb. (1 změna) účinnost 1. 7. 2019,
-
zákon č. 80/2019 Sb. (39 změn) účinnost 1. 4. 2019 (38x) a 1. 1. 2020 (1x).
3.
Zákonné rezervy a opravné položky
– beze změn (poslední novela č. 170/2017 Sb. od 1. 7. 2018).
4.
Silniční daň – beze změn
(poslední novela č. 63/2017 Sb. od 1. 6. 2017).
5.
Daň z přidané hodnoty – 3 novely:
-
zákon č. 283/2018 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2019,
-
zákon č. 6/2019 Sb. (6 změn) účinnost 1. 2. 2019,
-
zákon č. 80/2019 Sb. (269 změn!) účinnost 27. 3. 2019 (5x), 1. 4. 2019 (259x), 1. 1. 2020 (2x) a 1. 1. 2021 (3x).
6.
Daňový řád – 1 novela:
-
zákon č. 80/2019 Sb. (3 změny) účinnost 1. 4. 2019.
7.
Daň z nabytí nemovitých věcí – beze změn
(poslední novela č. 254/2016 Sb. od 1. 11. 2016).
8.
Daň z hazardních her – 1 novela:
-
zákon č. 80/2019 Sb. (6 změn) účinnost 1. 4. 2019.
 
1. Daně z příjmů
Zákon č. 586/1992 Sb.
, o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), postihly s účinností od 1. 1. 2019 nebo později 4 novely, z nich stěžejní je ta poslední, kterou přinesl „daňový balíček“.
Asi nejpříznivější novinkou je zdvojnásobení maximálních paušálních výdajů OSVČ a pronajímatelů na částky před rokem 2018, kdy platily poloviční stropy těchto neprokazovaných výdajů. Celá řada dílčích úprav se týká odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje. Jinak jde však bohužel převážně o nové daňové povinnosti, silnější regulaci a omezení: ohledně uznávání výdajů za úroky, zdanění při přemístění majetku do zahraničí, řešení tzv. hybridního nesouladu daňových systémů a zdanění ovládané zahraniční společnosti.
1. novela ZDP 2019
Zákon č. 174/2018 Sb.,
kterým se
mění zákon
č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů
Mění 1 zákon
ZDP se týká 1 bod
Účinnost: 1. 1. 2019
Zpřísnění podmínek, kdy se investiční fond stane základním investičním fondem
dle § 17b ZDP, který coby kolektivní investor (určený pro veřejnost)
nepodléhá běžné sazbě daně z příjmů 19 %, ale jen 5 %
. V praxi totiž často zneužívali této výhody developeři, kteří daňově účelově vytvořili fond kvalifikovaných investorů, jehož akcie sice byly formálně obchodovány na burze, ale všechny držel pouze jeden developer.
2. novela ZDP 2019
Zákon č. 306/2018 Sb.,
kterým se
mění zákon
č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů
Mění 1 zákon
ZDP se týkají 2 body
Účinnost: 1. 1. 2019
Nová metodika výpočtu superhrubé mzdy zaměstnanců, na které se vztahuje povinné veřejnoprávní zahraniční pojištění jiného státu Evropské unie
nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky nebo Švýcarska. Jejich „superhrubým“ základem daně nově jsou příjmy ze závislé činnosti zvýšené o
skutečné částky odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění
, a nikoli jako doposud fiktivní české povinné pojistné, které by se platilo podle českých pojistných zákonů.
V souvislosti s touto věcnou změnou se dále doplňuje nový každoměsíční povinný údaj mzdových listů dle § 38j odst. 2 ZDP – povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd. Poznámka: Počítá s tím váš účetní SW?
3. novela ZDP 2019
Zákon č. 32/2019 Sb.,
kterým se
mění
zákon č. 262/2006 Sb., , ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
Mění 13 zákonů
ZDP se týká 1 bod
Účinnost: 1. 7. 2019
Účel zákona byl médii dostatečně prezentován –
zrušení tzv. karenční doby prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti
, kdy zaměstnanci nenáleželo ani nemocenské ani náhrada mzdy za prvních 14 dnů „nemoci“. Nově tak budou muset zaměstnavatelé sáhnout hlouběji do kapsy a platit zaměstnanci náhradu mzdy již od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti, resp. od jeho prvního pracovního dne (svátku).
Zmíněný zákon má jen okrajový přímý dopad na daň z příjmů. Konkrétně byla v § 35 ZDP – výpočet slevy na dani za zaměstnance se zdravotním postižením – vypuštěna výjimka týkající se neodpracovaných hodin připadajících na první tři dny dočasné pracovní neschopnosti, kdy zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy.
Pro praxi nejen mzdových účetních ale bude významnější nepřímý dopad zákona, který
snižuje pojistné na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ze stávajících 25 % na 24,8 %. Tím pádem totiž dojde ke snížení „povinného pojistného“ zahrnovaného do superhrubé mzdy z dosud obvyklých 34 %
(25 + 9)
nově na nehezkých 33,8 %
(24,8 + 9). Toto snížení sazby pojistného – na nemocenské pojištění zaměstnanců – má zaměstnavatelům částečně kompenzovat jejich zvýšené výdaje za faktické prodloužení doby placení náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost o zrušenou „karenční dobu“ prvních tří dnů.
4. novela ZDP 2019
Zákon č. 80/2019 Sb.,
kterým se
mění některé zákony v oblasti daní
a některé další zákony
Mění 10 zákonů
ZDP se týká 39 bodů
Účinnost (jen změn ZDP): 1. 4. 2019
(38 bodů) a 1. 1. 2020 (1 bod),
16 přechodných ustanovení
S ohledem na nepraktické přijetí daňové novely v průběhu nejčastějšího zdaňovacího období kalendářního roku,
je třeba věnovat velkou pozornost souvisejícím přechodným ustanovením
vymezujícím, od kdy je nová právní úprava povinná, resp. nejdříve možná. Všechny změny daní z příjmů lze rozdělit do
10 témat
:
1.
Úprava limitu pro srážkovou daň z malých odměn za práci,
2.
Zvýšení stropu paušálních výdajů,
3.
Dořešení příjmů z rodinné
fundace
,
4.
Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů,
5.
Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví,
6.
Řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace,
7.
Úprava podmínek odpočtu na podporu výzkumu a vývoje,
8.
Rozšíření oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí,
9.
Zdanění ovládané zahraniční společnosti,
10.
Ostatní drobné změny.
1.
Úprava limitu pro srážkovou daň z malých odměn za práci.
Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) obvykle podléhají zálohovému zdanění zaměstnavatelem podle § 38h ZDP. Ovšem jestliže
zaměstnanec nepodepsal (neučinil) „Prohlášení k dani“
(§ 38k ZDP), pak jeho příjem ze závislé činnosti alternativně
podléhá tzv. srážkové dani dle § 6 odst. 4 ZDP
. Je tomu tak ve dvou případech, kdy příjmy nepodléhají povinnému pojistnému na sociální ani zdravotní pojištění. První případ se nemění –
příjem z dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč
.
Ke změně dochází u druhého případu
, kde je stanoven limit úhrnu jiných příjmů zaměstnance od zaměstnavatele za daný měsíc. Před novelou,
prakticky naposledy za duben 2019, je tímto limitem 2 500 Kč
. Což činilo v praxi komplikace, jelikož pojistný limit se odvíjí od průměrné mzdy, pročež již od ledna 2019 vzrostl z 2 500 Kč na 3 000 Kč. Zákon č. 80/2019 Sb. tak raději zmíněný daňový limit slaďuje s termínem pojistným a pevnou částku 2 500 Kč
s použitelností od května 2019 nahradila „
částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
.
2.
Zvýšení stropu paušálních výdajů
. Jak známo, fyzické osoby u příjmů ze samostatné (podnikatelské) činnosti dle § 7 ZDP a u příjmů z nájmu podle § 9 ZDP mohou kromě daňových výdajů prokázaných (daňovou evidencí či účetnictvím) uplatnit tzv. paušální výdaje ve výši stanoveného procenta z dosaženého příjmu. Konkrétně u příjmu ze zemědělství a z řemeslné živnosti jde o 80 %, u jiných živností 60 %, u příjmů z nájmu 30 % a u ostatních příjmů ze samostatné činnosti 40 %. Ovšem již od roku 2013 jsou dány maximální výše paušálních výdajů. Do roku 2017 maxima výdajů odpovídala příslušnému procentu z příjmu 2 miliony Kč.
Od roku 2018 byly „stropy“ paušálních výdajů sníženy na polovinu, odpovídaly tedy danému procentu již pouze z 1 milionu Kč
, takže si mnohé OSVČ a pronajímatelé spočítali, že se jim vyplatí uplatňovat skutečné výdaje prokázané pracnější daňovou evidencí. Nyní zákonodárci prozřeli a
již zpětně od roku 2019 „stropy“ paušálních výdajů vrátili do stavu před rokem 2018
. Staronově tak po roce opět činí maxima paušálních výdajů
u příjmů: ze zemědělství a z řemeslné živnosti 1,6 milionu Kč, z jiných živností 1,2 milionu Kč, z nájmu 600 000 Kč a z ostatní samostatné činnosti 800 000 Kč
.
3.
Dořešení příjmů z rodinné
fundace
.
Od roku 2018 je v § 17a odst. 2 písm. f) ZDP legislativní zkratka „
rodinná
fundace
“ – nadace či nadační fond sloužící
k podpoře zakladatele nebo jeho osob blízkých
– která
není veřejně prospěšným („neziskovým“) poplatníkem
. Přičemž došlo k
odbourání dvojího zdanění bezúplatného příjmu rodinné
fundace
: poprvé na úrovni dané entity a pak ještě při výplatě podpory/příspěvku beneficientovi (typicky osobě blízké zakladateli). Již od roku 2018 zde platí daňově neutrální režim, jako u věcně obdobných „svěřenských fondů“:
zdaněno – srážkovou daní – je obvykle jen plnění ze zisku
fundace
. Novela nyní napravuje drobná opomenutí spojená rodinnými fundacemi. Do § 8 odst. 4 ZDP bylo doplněno,
že plnění ze zisku rodinné
fundace
nebo svěřenského fondu plynoucí ze zahraničí, je nesnížené o žádné výdaje dílčím základem daně z „kapitálového majetku“
. Příjem ze zisku rodinné
fundace
byl doplněn mezi příjmy ze zdrojů na území České republiky, které
u nerezidentů podléhají naši dani z příjmů
, ledaže příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví jinak. Naproti tomu s účinností odloženou
až na 1. 1. 2020 byly také mezi příjmy nerezidentů podléhající české dani z příjmů doplněny příjmy z rodinné
fundace
, vedle zde již uvedených příjmů ze svěřenského fondu.
4.
Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů.
Pro daňové uznání úroků zejména z úvěrů a výpůjček stanoví ZDP řadu podmínek, tzv. testů. Nejznámější jsou test ceny obvyklé a test nízké kapitalizace, které dopadají jen na úroky hrazené spojeným osobám. Méně známé jsou: test zaplacení úroků neúčtující fyzické osobě, test závislosti úroku na zisku dlužníka a test využití financí na pořízení podílu v dceřiné společnosti. Všechny tyto testy zůstávají v ZDP i nadále, a nově k nim přibude o řád složitější nový test tzv. nadměrných výpůjčních nákladů – netýká se pouze dluhů vůči spojeným osobám! Naštěstí je (prozatím?)
hrozbou pouze pro opravdu velké firmy, jejichž „výpůjční náklady“ (zdaleka nejen úroky) převyšují případné zdanitelné „výpůjční příjmy“ o nejméně 80 milionů Kč.
Nemá proto asi valný smysl v tomto přehledovém příspěvku určeném „běžným“ podnikatelům uvádět podrobnosti tohoto nového testu. Jen pro ilustraci jeho složitosti poznamenejme, že pro své účely pracuje s nezvyklým pojmem „daňový zisk před úroky, zdaněním a odpisy“, který si účelově vymezuje. A mezi regulované „výpůjční náklady“ řadí třeba také „pomyslný úrok v rámci derivátu“ a kurzový rozdíl související s tímto závazkem... Zkrátka, pokud je obchodní
korporace
opravdu hodně zadlužena ad výše, měla by raději vyhledat odbornou daňovou pomoc. Dodejme, že tento nový daňový bič na dlužníky českým zákonodárcům vnutila
unijní směrnice ATAD
.
5.
Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví.
Další důsledek právě zmíněné směrnice ATAD, která tento daňový institut označuje jako „zdanění při odchodu“. Smyslem je zamezit obcházení daňové povinnosti v České republice prostřednictvím přesunů majetku v rámci jednoho subjektu do států s nižší daňovou zátěží, kde následně z tohoto majetku plynou příjmy zdaňované v tomto jiném státě.
Nově má Česká republika právo zdanit i pouhý přesun (přemístění) aktiv z českého ústředí nebo ze zdejší stálé provozovny do zahraničí obdobně, jako by u nás došlo k jejich prodeji.
V § 23g ZDP se na vlastní oči dočteme, že toto přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí
se pro účely daní z příjmů považuje za úplatný převod takového majetku sobě samému
za cenu „obvyklou“, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných (obdobných) podmínek. I bez znalosti detailů zdanění této „fikce prodeje aktiv“ je nasnadě, o jak nesmírně komplikovanou a ohledně cen často spornou záležitost půjde. Opět se zde firmy asi neobejdou bez spolupráce s daňovým expertem specializujícím se na tuto oblast. Jelikož je směrnice ATAD závazná pro všechny státy Evropské unie, je třeba počítat s obdobným zdaněním –
fikce
prodeje sama sobě – také při přeřazení majetku bez změny vlastnictví z jiného státu Evropské unie do České republiky
. Přičemž z hlediska cílové země – např. České republiky – jde o fiktivně úplatné nabytí, což návazně znamená, že bude nutno adekvátně ocenit přemístěné majetkové položky pro účely ZDP. Tato nová restrikce se
týká jen poplatníků daně z příjmů právnických osob, a použije se až na přemístění majetku uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých počínaje 1. 1. 2020
. Nový § 38zg ZDP umožňuje požádat správce daně o rozložené úhrady části daně – odpovídající této transakci – až na 5 let.
6.
Řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace.
Jedná se o další komplikaci mezinárodního podnikání, s níž si běžný smrtelník sám neporadí a je odkázán na úzce zaměřené (tj. drahé) daňové specialisty. „Viníkem“ této daňové restrikce je již víckrát zmiňovaná směrnice ATAD, která se takto
snaží ochránit základ daně z příjmů – naštěstí jen právnických osob – před tzv. hybridními nesoulady
. Jedná se o zvláštní druhy nesouladů právní kvalifikace a odlišného posouzení určité právní skutečnosti dvěma či více právními řády dotčených států,
kdy v důsledku rozdílného pojetí dochází k nezamýšlenému dvojímu nezdanění, nebo naopak dvojímu zdanění. Příklad: Určitá platba může být kvalifikována jedním státem jako úrok ale druhým státem jako dividenda, nebo když jeden stát posuzuje platbu jako daňový výdaj a druhý jako osvobozený příjem. Tyto daňové hybridní hrozby se testují v rámci „přidružených osob“
, jimiž jsou zejména kapitálově spojené osoby s podílem alespoň 50 % a osoba s právem na podílu na zisku alespoň 50 % druhé osoby, a dále „jinak spojené osoby“ a poplatník daně z příjmů právnických osob a jeho stálá provozovna. Tato nemilá novinka se začne uplatňovat (obvykle)
od zdaňovacího období roku 2020.
7.
Úprava podmínek odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.
Této praktičtější a známější problematice se věnuje 16 změnových bodů. Stěžejní novinkou je
povinnost oznámit správci daně záměr v souvislosti s realizací projektu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje – zvlášť za každý jednotlivý projekt.
V oznámení stačí uvést
název projektu výzkumu a vývoje vystihující jeho obecné zaměření a základní identifikační údaje o poplatníkovi.
Přičemž nově budou do odpočtu od základu daně vstupovat už pouze výdaje – vynaložené na realizaci posléze zpracovaného projektu výzkumu a vývoje – až ode dne podání zmíněného oznámení.
Dále se zpřesňují požadavky na projektovou dokumentaci vážící se k oznámenému projektu – navazují na zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje – a pravidla pro její interního schvalování. Na projekty zahájené před 1. 4. 2019, se použije i nadále dosavadní právní úprava odpočtu před novelou.
U projektů, jejichž řešení bylo zahájeno ve zdaňovacím období roku 2019 před účinností zákona č. 80/2019 Sb., tj. před 1. 4. 2019, ale poplatník může použít již novou právní úpravu
.
8.
Rozšíření oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí.
Znalci problematiky uplatňování srážkové daně u vybraných příjmů nerezidentů České republiky vědí, že plátce je povinen současně s odvodem sražené daně svému správci daně podat i oznámení identifikující druh příjmů a jeho příjemce (§ 38d odst. 3 ZDP).
Nově bude muset plátce příjmu plynoucího ze zdrojů na území
České republiky
(§ 22 ZDP) daňovému nerezidentovi
, ze kterého je vybírána srážková daň v souladu s novým § 38da ZDP,
oznamovat i příjem od daně osvobozený (např. podíly na zisku dceřiné společnosti)
nebo příjem, o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice.
Neoznamují se
jednak drobné příjmy ze závislé činnosti dle § 6 odst. 4 ZDP (tak jako doposud), ani
příjmy od daně osvobozené nebo nepodléhající zdanění v
České republice
, pokud u daného poplatníka v měsíčním úhrnu nepřesáhnou 100 000 Kč
. Lhůta pro učinění oznámení zůstala zachována.
9.
Zdanění ovládané zahraniční společnosti.
Další lahůdka pro daňové právníky a noční můra pro firmy působící i v zahraničí. Tušíte správně, původcem i této složité daňové restrikce je opět směrnice ATAD.
Smyslem je zabránit obcházení daňové povinnosti poplatníků daně z příjmů právnických osob, kteří jsou rezidenty České republiky, zakládáním dceřiných společností či stálých provozoven v jurisdikcích s nízkou úrovní zdanění (v tzv. daňových rájích) a následným „odkláněním“ části příjmů (zejména tzv. pasivních příjmů z úroků a licenčních poplatků) do těchto entit, aby se vyhnuli jejich zdanění u nás.
10.
Ostatní drobné změny.
Dosud podléhaly české dani
u nerezidentů
České republiky
příjmy z prodeje movitých věcí v obchodním majetku stálé provozovny
, pouze když plynuly od českých rezidentů nebo od zdejších stálých provozoven.
Nově již nebude záležet na tom, od koho jim tyto příjmy plynou, stejně jako u výše již zmíněných nově zdaňovaných příjmů z přemístění majetku bez změny vlastnictví z
České republiky
do zahraničí.
Další dvě technicky složité novinky reagují na okrajové účetní možnosti mezinárodních účetních standardů mající vliv na základ daně: oceňování finančních nástrojů reálnou hodnotou účtované do vlastního kapitálu bez ovlivnění výsledku hospodaření, a specifického účtování o leasingu. Dále se mění podmínky a omezení využitelnosti „společného systému zdanění“ při převodu závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení ve smyslu § 23a až § 23d ZDP. Do poznámky pod čarou č. 137 se uvádí odkaz na
směrnici ATAD
(„Anti-Tax Avoidance Directive“):
Směrnice Rady 2016/1164/EU ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu
, ve znění směrnice Rady 2017/952/EU.
 
2. Daň z přidané hodnoty
Zákon č. 235/2004 Sb.
, o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), byl s účinností
v roce 2019
zatím zasažen
třemi novelami
, z nich stěžejní je poslední, kterou přinesl „daňový balíček“. Asi nejpříznivější novinkou je přeřazení pozemní hromadné pravidelné dopravy cestujících a tepla ze sazby DPH 15 % do 10 %. V odborných kruzích nejdiskutovanější je asi nová metodika zdanění „poukazů“, možnost opravy odpočtu DPH u nedobytné pohledávky, a změna podmínek odpočtu daně při registraci plátce a jejím zrušení.
1. novela zákona o DPH 2019
Zákon č. 283/2018 Sb.,
kterým se
mění
zákon č. 235/2004 Sb.
, o dani z přidané hodnoty
Mění 1 zákon
Zákona o DPH se týká 1 bod
Účinnost: 1. 1. 2019
V polovině roku 2018 přibylo ustanovení § 21 odst. 8 zákona o DPH, dle kterého
se plnění služby trvající déle než 12 měsíců považuje za uskutečněné vždy k poslednímu dni každého kalendářního roku
, následujícího po roce jejich zahájení. Což ale nezamyšleně dopadá i na služby, k nimž jsou plátci zavázáni rozhodnutím státu – soudu nebo jiného orgánu veřejné moci. A to když jim je odměna za službu přiznávána a vyplácena až po ukončení celé služby.
Jde hlavně o soudem ustanovené advokáty v trestních, civilních i správních věcech, daňové poradce ustanovené k poskytnutí služby v rámci bezplatné právní pomoci.
Odměna je vždy hrazena až po ukončení zastupování, dříve ji ani poskytovatel služby vyúčtovat nemůže, přesto by musel DPH za dosud poskytnuté plnění vykázat a odvést, aniž by již měl nárok na její úhradu ze strany státu.
Tato situace se jeví neúnosnou zejména u dlouhotrvajících trestních obhajob, kdy
ustanovenému obhájci je odměna hrazena až s několikaletým zpožděním, aniž by dopředu věděl, které části služby mu budou přiznány, a které nikoliv
, tedy během poskytování služby je její cena známa jen velmi orientačně. Zmíněné ustanovení nepochybně poskytuje ochranu před eventuálními daňovými úniky spočívajícími v tom, že služba není formálně ukončena, a proto není odváděna DPH, o takovou situaci v popisovaném případě však nejde.Na tuto obtíž reaguje novela tím, že
fikce
každoročního uskutečnění dlouhodobě poskytované služby se nově nevztahuje (ani) na službu poskytovanou na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úplatu za poskytnutí této služby hradí stát
. Poskytovatel – plátce DPH – těchto služeb pro stát proto bude i nadále přiznávat DPH na výstupu až při jejich ukončení nebo při úhradě.
2. novela zákona o DPH 2019
Zákon č. 6/2019 Sb.,
kterým se
mění
zákon č. 235/2004 Sb.
, o dani z přidané hodnoty
Mění 1 zákon
Zákona o DPH se týká 6 bodů
Účinnost: 1. 1. 2019
Ve veřejném zájmu je od roku 2019 daňově více
podpořena hromadná pravidelná doprava osob
tím, že je tato
služba přeřazena ze stávající první snížené sazby DPH 15 % do druhé snížené sazby daně 10 %
. To si z legislativně technických důvodů vyžádalo 6 změnových bodů, které hlavně založily
novou Přílohu č. 2a „Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně“
.
Do ní byly
z Přílohy č. 2 „Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně“
přeřazeny dvě položky
vymezené kódy Klasifikace produkce CZ-CPA: 49 –
Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky
, a 50 –
Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel
. Dále bylo do obou příloh doplněno, co se pro účely DPH rozumí pravidelnou hromadnou dopravou osob.
3. novela zákona o DPH 2019
Zákon č. 80/2019 Sb.,
kterým se
mění některé zákony v oblasti daní
a některé další zákony
Mění 10 zákonů
Zákona o DPH se týká 269 bodů
Účinnost (jen změn zákona o DH):
27. 3. 2019 (5 bodů),
1. 4. 2019
(259 bodů), 1. 1. 2020 (2 body) a 1. 1. 2021 (3 body),
16 přechodných ustanovení
Jedná se opravdu o nebývale obsáhlou novelizaci, stačí porovnat stávajících zhruba 200 paragrafů zákona o DPH a 269 změnových bodů novely, které jej mění, přitom jde nejen o počet, ale také jejich délku téměř 50 stran. Je tak jasné, že si uvedeme jen malou ukázku, a to
10 významnějších novinek z pohledu běžného plátce:
1.
Zpřesnění pojmu úplata,
2.
Definice uskutečněného plnění,
3.
Rozšíření pojmu „obrat“ pro účely DPH,
4.
Stále chybné pojetí „ekonomické činnosti“,
5.
Zjednodušení digitálních služeb pro spotřebitele v jiných státech EU,
6.
Uplatňování DPH v případě poukazů,
7.
Daňový doklad nestačí vystavit, je třeba se pokusit o jeho předání příjemci,
8.
Cena obvyklá je základem daně také u nepeněžních plnění a platbách virtuální měnou,
9.
Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky,
10.
Širší nárok na odpočet daně při registraci plátce.
1.
Zpřesnění pojmu úplata.
Do definice pojmu úplata se v návaznosti na judikaturu Soudního dvora EU
doplňuje slovo „přímé“
, aby byla zdůrazněna nezbytnost existence jednoznačné a přímé vazby mezi plněním a obdrženým protiplněním (úplatou): „
Úplatou se rozumí 1. částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním, 2.
dotace
k ceně …
“ Proto DPH nepodléhají plnění, kde tato přímá vazba chybí, což může být případ paušálního poplatku, příspěvku požadovaného od jednotlivých dodavatelů obchodním řetězcem na propagaci celého sortimentu obchodu. V kauze týkající se Českého rozhlasu C-11/15 zmíněný soud rozhodl, že koncesionářské poplatky nejsou úplatou za službu rozhlasového vysílání, která je proto poskytována bezúplatně, a není proto předmětem DPH.
Dále došlo u definice úplaty ještě k zaměnění stávajícího výrazu „předmět daně“ za „plnění“, čímž byl napraven stav, kdy se úplata týká dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v zahraničí, která nejsou předmětem české daně.
Opět v souladu s judikaturou Soudního dvora EU byla „dotace k ceně“ – vstupující do základu daně – zahrnuta rovnou do pojmu úplata, jíž je součástí, a nikoli až návazně podle § 36 odst. 3 zákona o DPH do základu daně.
Dotace
k ceně představuje specifický druh úplaty, případně tvoří část poskytnuté celkové úplaty, která je základem daně za poskytnuté plnění.
2
Definice uskutečněného plnění.
Ačkoli je systém DPH postaven na zdanění „uskutečněných plnění“, nebylo v zákoně o DPH jasné a jednoznačné vymezení tohoto ústředního pojmu. Nově proto bylo doplněno – asi bez věcné změny – že se jím rozumí
dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková
. Za povšimnutí stojí, že definice postrádá omezení místem plnění, přičemž pokud má „uskutečněné plnění“ místo v České republice, jde buď o plnění „zdanitelné“, nebo „osvobozené od daně“.
3.
Rozšíření pojmu „obrat“ pro účely DPH.
Doposud platilo, že do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. Což bylo podle unijního práva dvakrát špatně. Zaprvé, namísto úzce ohraničeného „prodeje“ se tato výluka obecně týká „dodání nebo poskytnutí“ dlouhodobého majetku. A hlavně zadruhé, z ustálené judikatury Soudního dvora EU – viz rozsudek ve věci C-98/07 – vyplývá, že
pokud má prodej dlouhodobého majetku povahu běžné a pravidelné činnosti dotyčné osoby v rámci podnikání, pak jej není důvod vyjímat z výpočtu obratu pro účely DPH
. Konkrétně může jít třeba o prodeje automobilů leasingovou společností. Novela proto zúžila výjimku ohledně typů plnění, resp. úplat nezahrnovaných do obratu: „
Do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani.
4.
Stále chybné pojetí „ekonomické činnosti“.
Před novelou § 5 odst. 2 zákona o DPH vymezoval „ekonomickou činnost“ jako – soustavnou – činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, … s výjimkou činnosti osob zdaňovaných jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP. Což bylo opět dvakrát špatně. Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH a navazující
judikatura
totiž váže ekonomickou činnost na podmínku vykonávání činnosti s cílem získávat z ní pravidelný příjem (nikoli pravidelnou úplatu nebo dokonce zisk), zatímco podmínka pravidelnosti, opakovatelnosti či soustavnosti dané činnosti je podružná.
Proto například také příležitostné činnosti mohou být „ekonomickou činností“ – a tudíž podléhat DPH – pokud je z nich získáván pravidelný příjem. Dlouhodobou druhou chybou českého pojetí je vylučování pravidelných příjmů – které neplynou z pracovněprávních vztahů – jen proto, že jsou daní z příjmů zdaňovány jako u zaměstnanců. Díky tomu v rozporu s unijním právem vypadla z českého předmětu DPH činnost jednatelů a společníků s. r. o., členů představenstev a dozorčích rad. Tento český omyl původní návrh novely napravoval, ovšem pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny se do ní nakonec přece jen navrátil. Na důvody jsem se osobně dotázal místopředsedy výboru, ale neodpověděl. Takže po novele je
české vymezení „ekonomické činnosti“
stále zatíženo druhou chybou:
„… činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, …, za účelem získávání pravidelného příjmu. … není činnost zaměstnanců …, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti.
5.
Zjednodušení digitálních služeb pro spotřebitele v jiných státech EU.
V případě „digitálních služeb“ – telekomunikační, rozhlasové, televizní nebo elektronicky poskytované – osobám nepovinným k dani (tj. hlavně spotřebitelům) je
speciálně určeno místo plnění – tedy i zdanění – místem příjemce služby
. Což činí v praxi potíže při prodeji nejrůznějších elektronických aplikací, digitální hudby, filmů apod. občanům žijícím nebo jen pobývajícím v zahraničí, jelikož je dosti složité, administrativně náročné a často nejisté určení a prokázání toho jediného správného „místa příjemce“ v souladu s články 17 až 24f prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011. Proto zde došlo ke zjednodušení pro celou EU – v souladu s přímým účinkem nové směrnice s použitelností již od 1. 1. 2019 – zaměřenému na malé, střední a začínající firmy, které jsou usazeny pouze v jednom státě EU. Byla zavedena jednotná
roční prahová hodnota 10 000 EUR (256 530 Kč), pod kterou mohou (nemusí) uplatnit výjimku pro určení místa plnění u přeshraničně poskytovaných digitálních služeb „spotřebitelům“ – zdaní je jednoduše v členském státě svého usazení (tj. čeští plátci v Česku), namísto v členském státě příjemce služby
. Jsou-li tyto podmínky splněny, pak se totiž pro stanovení místa plnění nepoužije zvláštní pravidlo dle § 10i odst. 1 zákona o DPH, nýbrž základní pravidlo plnění pro „spotřebitele“ podle § 9 odst. 2 zákona o DPH, tj. sídlo nebo provozovna poskytovatele služby. Mimochodem takto to platilo u uvedených služeb do konce roku 2014.
6.
Uplatňování DPH v případě poukazů.
Jak už tomu na poli DPH obvykle bývá, je i tentokrát důvodem novinky unijní směrnice Rady (EU), konkrétně č. 2016/1065, kterou se s účinností od 1. 1. 2019 mění pravidla DPH, pokud jde o zacházení s poukazy. Bez ohledu na opožděnou účinnost české právní úpravy v rámci § 15 až § 15b zákona o DPH, byla pro celou EU
již od 1. 1. 2019 zavedena nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování DPH v případě poukazů, resp. u plnění s nimi spojených
. Tato pravidla se liší podle typů (vlastností) poukazů, které se v tomto ohledu rozlišují na jednoúčelové a víceúčelové.
Pro převody jednoúčelového poukazu – poukaz na předem dostatečně známé plnění – platí obdobná pravidla jako pro dodání zboží či poskytnutí služeb, na která se poukaz vztahuje.
Příkladem může být poukaz (voucher) na ubytovací službu včetně stravování v konkrétním hotelu v České republice, který jej vydal – u něhož je jednoznačné místo plnění (Česká republika) i sazba daně (15 %). Jde tedy o „jednoúčelový poukaz“, jehož převod se považuje za poskytnutí dané služby uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem je převod proveden. Když pak zákazník poukazem „zaplatí“ čerpání služby v daném hotelu, tak již nepůjde o předmět DPH, ledaže by zákazník ještě navíc něco doplácel.
Naopak u víceúčelového poukazu – z něhož předem není zřejmé, resp. jednoznačné, na jaké plnění bude čerpán – platí jiná, specifická pravidla, a zdanění plnění poskytovaných na jeho základě je posunuto až na okamžik čerpání poukazu.
Až teprve pak totiž budou známy potřebné údaje pro správné zdanění – místo plnění a sazba daně – příkladem může být dárkový poukaz umožňující nákup zboží – s různými sazbami daně – v maloobchodní prodejně.
7.
Daňový doklad nestačí jen vystavit, je třeba se pokusit o jeho předání příjemci.
Podle nového § 28 odst. 8 zákona o DPH
je plátce povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění
. Dosud zákon stanoví jen povinnost vystavit daňový doklad ve stanovené lhůtě, ale již nikoli jej doručit příjemci plnění, přičemž ale např. nárok na odpočet daně i přiznání DPH příjemcem u přenesené daňové povinnosti předpokládá, že daňový doklad se dostal do sféry příjemce plnění. Proto má dodavatel (plátce) nově také tuto povinnost, resp. se musí alespoň pokusit daňový doklad ve lhůtě pro jeho vystavení předat či jinak dostat do dispozice příjemce plnění. Onen „rozumný předpoklad takto vynaloženého úsilí“ bude obvykle naplněn předáním daňového dokladu k doručení poskytovateli poštovních služeb či odesláním na datovou schránku anebo jiným způsobem ujednaným mezi poskytovatelem plnění a příjemcem plnění (např. e-mail).
8.
Cena obvyklá je základem daně také u nepeněžních plnění a platbách virtuální měnou.
Novela doplnila do § 36 odst. 6 zákona o DPH další dva případy, kdy musí plátce přiznat DPH z „ceny obvyklé“ – kterou nově vymezuje § 36 odst. 14 zákona o DPH. Zaprvé se jedná o dodání zboží nebo poskytnutí služby,
kdy byla úplata poskytnuta formou nepeněžitého plnění – prakticky při směnném neboli výměnném obchodu
. V těchto případech je základem daně u poskytnutého plnění hodnota vlastního uskutečněného plnění, která se stanoví jako obvyklá cena bez daně za toto dodání zboží nebo poskytnutí služby.
Zadruhé jde o dodání zboží nebo poskytnutí služby, u nichž byla úplata poskytnuta (zčásti) virtuální měnou (např. bitcoin)
– tou se obecně rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má, nebo nemá emitenta, a
která není peněžním prostředkem dle zákona o platebním styku
, ale je přijímána jako platba za zboží a služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta. Na rozdíl od předešlých „nepeněžních plnění“ se zde nejedná o dvě poskytnutá nepeněžitá plnění, která obě podléhají dani. V případě úplaty provedené virtuální měnou jde o úhradu alternativním platebním prostředkem, který není státem uznanou měnou a neexistují oficiální směnné kurzy ani reprezentativní měnové trhy v souladu s právními předpisy a judikaturou Evropské unie.
9.
Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky.
Článek 90 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH umožňuje snížit základ daně také, když je cena zcela/zčásti nezaplacena. Podle navazující judikatury Soudního dvora EU je důvodem nezatížit odvodem daně plátce u plnění, které mu nebylo zcela/částečně zaplaceno, neboť není spravedlivé vybrat daň převyšující zaplacenou částku. Jelikož nezaplacení může být ale někdy těžko ověřitelné nebo jen dočasné, mohou členské státy stanovit omezující právní úpravu.
Nově proto mohou i plátci v České republice v širším spektru případů nedobytných pohledávek opravit, resp. snížit základ daně a svou DPH na výstupu. Tedy nejen jako doposud při insolvenčním řízení s dlužníkem, ale nově i při exekučním vymáhání pohledávky nebo kvůli úmrtí dlužníka, kdy je zdanitelné plnění považováno s vysokou pravděpodobností za definitivně nezaplacené.
Dle očekávání omezující podmínky a povinnosti věřitele řeší obsáhle nové § 46 až § 46g zákona o DPH. Současně musí dlužník – příjemce opravovaného „nedobytného“ plnění – dle § 74a zákona o DPH opravit uplatněný odpočet daně na vstupu. Pokud se plnění uskutečnilo před 1. 4. 2019, lze uplatnit nová pravidla oprav, pouze když daná skutečnost – např. zahájení řízení insolvenčního, exekučního nebo o pozůstalosti – nastala až po zmíněném datu.
10.
Širší nárok na odpočet daně při registraci plátce.
Základním pravidlem zůstává, že novopečený plátce má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění, které pořídil do 12 měsíců před vznikem plátcovství a stále jej má v obchodním majetku.
Nově je možno uplatnit nárok na odpočet daně rovněž u dlouhodobého majetku pořizovaného v období předcházejících 5 let
(60 měsíců). A to když se takto přijaté zdanitelné plnění stalo součástí pořizované investice – dlouhodobého majetku,
který byl uveden do užívání během 12 měsíců před registrací plátce a je stále součástí jeho obchodního majetku
. Ve vazbě na rozsudek Soudního dvora EU C-385/09 je nově nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění, které již sice není ke dni plátcovství součástí obchodního majetku, pokud v období 6 měsíců před registrací dotyčná osoba toto plnění přijala a použila jej k vývozu zboží, který je osvobozen od daně.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
(dále jen „daňový řád“), s účinností
od dubna 2019
postihly 3 body jedné drobné novely, kterou opět přinesl jinak nesmírně obsáhlý „daňový balíček“.
Novela daňového řádu 2019
Zákon č. 80/2019 Sb.,
kterým se
mění některé zákony v oblasti daní
a některé další zákony
Mění 10 zákonů
Daňového řádu se týkají 3 body
Účinnost (jen změn daňového řádu): 1. 4. 2019
Do zákona upravujícího daňové řízení (proces) přinesla novela zejména výslovné zakotvení znění obecné zásady, že
zneužití daňového práva nepožívá právní ochrany
. Doposud bylo aplikováno stejné pravidlo jen díky poměrně bohaté soudní judikatuře. Pro ilustraci uveďme konkrétní případ řešený Nejvyšším správním soudem – čj. 5 Afs 75/2011-57. Podnikatel se chtěl vyhnout povinné registraci plátce DPH pro překročení limitu obratu 1 milion Kč za 12 měsíců, a proto založil dvě samostatná s. r. o. vykonávající zcela shodnou činnost, jejichž jednotlivé obraty zůstaly pod limitem. Což se ale nelíbilo správci daně, který namítl, že jde o zneužití práva, protože nebyl nalezen jiný rozumný důvod pro založení dvou společností místo jedné než právě vyhnutí se registraci k DPH. Citovaný soud dal názoru správce daně za pravdu.
Nově již nebude třeba dovozovat zákaz zneužití daňového práva ze soudních rozhodnutí, ale najdeme jej mezi základními zásadami správy daní v novém ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu: „
Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu.
“. Z legislativního hlediska jde pouze o explicitní vyjádření dosavadní správní a soudní praxe v oblasti daňového práva, pročež by se podle důvodové zprávy materiálně nemělo jednat o změnu současného právního stavu.
Při pozorném pročtení nového ustanovení odhalíme, že
dopadá nejen na zneužití práva, ale také na jeho obcházení, jelikož obojí má stejný účel – získání výhody v rozporu se smyslem a účelem právních předpisů
. Připomeňme, že v § 8 odst. 3 daňového řádu již od počátku dlí obdobně silná a úzce související daňová zásada přednosti obsahu před formou, tzv. zásada materiální pravdy. Na níž doplatila řada jen formálně podnikajících OSVČ, které fakticky vykonávaly závislou činnost (zaměstnání) pro svého „zákazníka“.
Z praktického hlediska je dobré mít na paměti, že prokázání zneužití daňového práva je úkolem správce daně, jak výslovně doplňuje další bod novely do § 92 odst. 5 písm. f) daňového řádu.
Je to tedy zásadně správce daně, který musí hodnověrně prokázat, že převažujícím účelem určitého – právního jednání nebo jiné skutečnosti – je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňových právních předpisů.
Není to tedy daňový subjekt (poplatník, plátce), který by naopak měl správci daně prokazovat, že převažujícím účelem jeho určitého jednání či jiné skutečnosti není získání daňové výhody.
Třetí změnou je drobné legislativně technické zpřesnění
kompetence
odvolacího orgánu v § 116 odst. 3 zákona o DPH, jehož právním názorem – v rámci odůvodnění rozhodnutí – je
a priori
vázán správce daně prvního stupně.
 
4. Daň z hazardních her
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
(dále jen „
ZDHH
“), je od roku 2017
nástupkyní odvodu z loterií a jiných podobných her
. U daní jsme zvyklí, že postihují příjmy, spotřebu (DPH, spotřební a ekologické daně) nebo majetek (daně silniční, z nemovitých věcí a z jejich nabytí). Zde je ovšem
předmětem zdanění samotné provozování činnosti – hazardní hry
. Důvodem je, že tuto velmi ziskovou činnost provází řada společensky patologických jevů, které mají být právní regulací a nepřímo také zdaněním ve veřejném zájmu omezeny. ZDHH byl „daňovým balíčkem“
od dubna 2019
drobně novelizován.
 
Novela ZDHH 2019
Zákon č. 80/2019 Sb.,
kterým se
mění některé zákony v oblasti daní
a některé další zákony
Mění 10 zákonů
ZDHH se týká 6 bodů
Účinnost (jen změn ZDHH): 1. 4. 2019
, 3 přechodná ustanovení
Prozatím druhá novelizace přináší
4 věcné změny
stávající právní úpravy daně z hazardních her.
1.
Zjednodušení způsobu zohlednění vracených vkladů v základu daně.
Základ daně se podle ZDHH vypočte jako součet dílčích základů daně za každý jednotlivý druh hazardní hry. Tyto dílčí základy daně jsou určeny jako rozdíl mezi přijatými a nevrácenými vklady a vyplacenými výhrami. Stávající právní úprava základu daně neobsahuje vracení vkladů přímo jako samostatnou veličinu, nýbrž vrácené vklady jsou do základu daně zahrnuty nepřímo jako přijatých a nevrácených vkladů. Což se jeví problematické a administrativně náročné pro provozovatele hazardních her, kteří musejí poměrně často podávat dodatečná daňová přiznání.
Novela proto řeší problematiku vracení vkladů tak, že základem daně je nově součet dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje součet úhrnu vyplacených výher a úhrnu vrácených vkladů.
Základ daně je tak přímo ovlivňován vracením vkladů, a to obdobně jako při vyplácení výher.
Vrácený vklad se zohlední v tom zdaňovacím období, ve kterém byl vrácen, a nikoliv jako doposud zpětně v období, ve kterém byl přijat vklad, který se takto vrací.
2.
Limit pro zohlednění výher z turnaje živé hry.
V důsledku nové právní úpravy živých her formou turnaje – po vypršení povolení z dřívější doby – by u některých turnajů mohly výhry převýšit vklady a z pohledu daně z hazardních her by tak mohly snižovat dílčí základ daně z živých her generovaný z jiných živých her než těchto turnajů, což by nebylo žádoucí. Proto novela do § 3 odst. 3 ZDHH vložila nové pravidlo, které je obdobou dosavadního pravidla obsaženého v povoleních vydaných ještě podle dřívějšího zákona o loteriích. Toto ustanovení nově stanoví, že
z každého turnaje živé hry se při určení základu daně zohlední pouze vyplacené výhry do výše 95 % přijatých vkladů do tohoto turnaje
.
3.
Zmírnění informační povinnosti obecních úřadů.
Byla zrušena nadbytečná povinnost obecních úřadů informovat správce daně o ohlášení hazardní hry, o vydání, změně či zrušení povolení k umístění herního prostoru. Za dostatečnou se totiž považuje obecná informační povinnost na vyžádání správce daně podle § 57 a § 58 daňového řádu.
4.
Doplnění pravidla pro přepočet měnových kurzů.
ZDHH doposud neobsahoval ustanovení upravující přepočet měnových kurzů pro případ, kdy do základu daně vstupují plnění v cizích měnách. Přičemž ale daňový řád požaduje platbu daní v české měně, aniž by tento procesní zákon upravoval příslušný měnový přepočet – to je ponecháno na jednotlivých daňových zákonech. Jako nejvhodnější řešení byl zvolen přepočet cizích měn
v souladu s pravidly zákona o daních z příjmů
– jak ostatně bylo výkladově praktikováno doposud.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
284/2009 Sb., o platebním styku
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
174/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
283/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
306/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
6/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony