OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění

Vydáno: 21 minut čtení

Pokud pojištěnec podniká jako osoba samostatně výdělečně činná, platí pro něj ve zdravotním pojištění četné povinnosti, které musí respektovat. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že zdravotní pojišťovna bude po nezodpovědném podnikateli uplatňovat dlužné pojistné (zálohy na pojistné) včetně penále, případně může provinilci uložit pokutu za porušení některých ustanovení zákona. Z hlediska placení pojistného je zapotřebí vycházet ze skutečnosti, že OSVČ – jako jediná ze skupin plátců – hradí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Z tohoto důvodu se pravidelně provádí roční zúčtování (konkrétně za rok 2018 v průběhu roku 2019), kdy se z finančního hlediska porovnají uhrazené zálohy, jsou-li podle zákona povinně placeny, s výší pojistného, která je předmětem odvodu.

OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Roční zúčtování vychází ve zdravotním pojištění zejména z těchto zásad:
dotýká se pouze OSVČ, u ostatních dvou skupin plátců, tedy u zaměstnavatelů a osob bez zdanitelných příjmů roční zúčtování neprobíhá;
základním podkladem pro toto zúčtování je podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (dále jen „Přehled“);
nepředložení Přehledu je pod sankcí (zdravotní pojišťovna může provinilci stanovit tzv. pravděpodobnou výši pojistného včetně penále, nezávisle na této formě nárokované pohledávky může také uložit OSVČ pokutu až 50 000 Kč za nepředložení Přehledu).
Přehled podávají OSVČ bez ohledu na skutečnost, zda je jejich samostatná výdělečná činnost jediným, resp. při souběhu se zaměstnáním hlavním či vedlejším, zdrojem příjmů.
V následujícím textu se zaměříme na postupy OSVČ při podávání Přehledu za rozhodné období kalendářního roku 2018, tedy po jeho skončení.
 
Samostatná výdělečná činnost jako jediný zdroj příjmů
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2018 byl určen sazbou 50 % z částky průměrné mzdy 29 979 Kč, tj. 14 989,50 Kč. Minimální výše zálohy OSVČ pro rok 2018 se vypočetla jako 13,5 % z hodnoty 14 989,50 Kč, a činila tak od ledna 2018 částku 2 024 Kč.
Pokud byl výkon podnikatelské činnosti jediným zdrojem příjmů pojištěnce, pak musel platit alespoň minimální zálohy, což byla v roce 2018 zmíněná částka 2 024 Kč měsíčně. Pokud by pro tuto osobu neplatila povinnost dodržet při odvodu pojistného zákonné minimum dle § 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“), mohla být výše zálohy i nižší než minimální, případně mohla být nulová.
 
Samostatná výdělečná činnost – hlavní nebo vedlejší zdroj příjmů
Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění je při souběhu příjmů rozhodující, který druh výdělečné činnosti (tedy zaměstnání nebo podnikání) se považuje za hlavní zdroj příjmů. V podstatě rozhoduje dle prohlášení pojištěnce faktická výše příjmů s tím, že tuto důležitou skutečnost sděluje OSVČ zdravotní pojišťovně jednak při zahájení podnikání, jednak ji v modifikované podobě uvádí na titulní straně podávaného Přehledu.
Pokud je zaměstnání hlavním zdrojem příjmů pojištěnce, musí být zaměstnavatelem odvedeno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc. V rámci samostatné výdělečn