Obchodní majetek v roce 2018

Vydáno: 28 minut čtení

Následující příspěvek na téma obchodní majetek rekapituluje aktuální právní úpravu. V úvodu stručně zmiňuje charakteristiku v obchodním a občanském právu a v dalším textu je již zaměřen na daňové souvislosti – prostřednictvím konkrétních příkladů objasňuje možné vlivy použití obchodního majetku na daň z příjmů fyzických i právnických osob a také na daň z přidané hodnoty.

Obchodní majetek v roce 2018
Ing.
Jiří
Vychopeň
Od roku 2014 je pojem „obchodní majetek“ používán pouze pro daňové účely, a to:
pro poplatníky daně z příjmů v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
pro plátce daně z přidané hodnoty v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
V každém z uvedených zákonů je obchodní majetek vymezen jinak.
Do konce roku 2013 byl pojem „obchodní majetek“ používán i v obchodním zákoníku, pro jehož účely se obchodním majetkem rozuměl:
u podnikatele, který je fyzickou osobou, majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání,
u podnikatele, který je právnickou osobou, veškerý jeho majetek.
Od 1. 1. 2014 byl zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva zrušen a v nové právní úpravě soukromého práva se již pojem „obchodní majetek“ nepoužívá. Od uvedeného data je v § 495 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), stanoveno, že:
majetek tvoří souhrn všeho, co osobě patří, a
jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.
 
Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Podle § 4 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se obchodním majetkem pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí
část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci
.
V pokynu GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP je k § 4 odst. 4 ZDP uvedeno, že
„majetkem zahrnutým v obchodním majetku se rozumí majetek, o kterém poplatník s příjmy podle § 7 ZDP účtuje nebo ho eviduje v daňové evidenci“
.
Při vedení účetnictví postupuje poplatník s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP podle účetních předpisů.
Daňovou evidencí se pro daný účel rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů, která podle § 7b odst. 1 ZDP obsahuje údaje o:
a)
příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, a
b)
majetku a dluzích.
V