Sazby DPH v roce 2018 a připravované změny

Vydáno: 25 minut čtení

Ve vládním návrhu novely zákona o DPH , který je součástí novely zákona o evidenci tržeb, je navrhován přesun některých služeb ze základní či první snížené sazby daně do druhé snížené sazby a pitné vody z první snížené sazby daně do druhé snížené sazby daně. V článku jsou nejprve shrnuta aktuálně platná základní pravidla pro uplatňování sazeb DPH v roce 2018, včetně pravidel pro podávání žádostí o závazné posouzení sazby daně. Návazně jsou podrobněji vymezeny aktuálně platné sazby daně u zboží a služeb, včetně sazeb daně pro stavební a montážní práce a dodání staveb. V závěrečné části textu jsou shrnuty navrhované změny týkající se sazeb daně v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb.

Sazby DPH v roce 2018 a připravované změny
Ing.
Václav
Benda
 
Úvod
Od 1. 1. 2015 jsou podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), uplatňovány v České republice tři sazby daně. Vedle základní sazby daně ve výši 21 % jsou využívány dvě snížené sazby daně, a to první snížená sazba daně ve výši 15 % a druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Od 1. 1. 2015 nebyly provedeny dalšími novelizacemi zákona o DPH významnější změny sazeb daně, vyjma přesunu stravovacích služeb ze základní do první snížené sazby daně a novin a časopisů z první snížené sazby daně do druhé snížené sazby daně.
 
Základní pravidla pro stanovení sazeb daně
Sazby daně u zdanitelného plnění vymezuje § 47 zákona o DPH. Podle § 47 odst. 1 zákona o DPH je základní sazba daně od 1. 1. 2015 stanovena ve výši 21 %. Vedle této základní sazby daně se uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 % a druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Toto základní vymezení sazeb DPH se od 1. 1. 2015 nezměnilo, a platí tedy i v roce 2018.
Z § 47 odst. 2 zákona o DPH vyplývá, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Toto pravidlo platí i pro přijatou úplatu za zdanitelné plnění, u níž se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty podle § 20a odst. 2 zákona o DPH. Ustanovení § 47 odst. 2 zákona o DPH má praktický význam zejména v případě, že dochází ke změně sazby daně a před touto změnou sazby daně byla přijata záloha na zdanitelné plnění, které se uskuteční až po datu účinnosti změny sazby daně.
V § 47 odst. 3 zákona o DPH je stanovena sazba daně pro zboží, u něhož je výchozí sazbou sazba daně základní, tj. 21 %. U zboží, které je uvedeno v příloze č. 3 k zákonu, a u tepla a chladu se uplatní první snížená sazba daně ve výši 15 %. U zboží uvedeného v příloze č. 3a k zákonu se uplatňuje druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. V § 47 odst. 4 zákona o DPH je stanovena sazba daně pro služby, u nichž je stejně jako u zboží výchozí sazbou sazba daně základní, tj. 21 %, a pouze u služeb, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu, se uplatní první snížená sazba daně a dále s výjimkou stavebních a montážních prací podle § 48 a 49 zákona o DPH. U žádných služeb ani žádných stavebních nebo montážních prací tedy není podle aktuálně platného znění zákona o DPH uplatňována druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.
V § 47 odst. 5 zákona o DPH se stanoví, že při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně. Podle § 47 odst. 6 zákona o DPH se na základě možnosti, kterou dává směrnice o DPH, u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 k zákonu o DPH uplatňuje první snížená sazba ve výši 15 %. Při dodání výše uvedených předmětů v tuzemsku a při jejich pořízení z jiného členského státu se však uplatní základní sazba daně ve výši 21 % s možností uplatnění zvláštního režimu zdanění přirážky podle § 90 zákona o DPH. V § 47 odst. 7 zákona o DPH je stanovena zásada pro uplatnění sazby daně u dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního sazebníku. V uvedeném případě se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, tj. základní sazba ve výši 21 %, případně první snížená sazba daně ve výši 15 %. V § 47 odst. 8 zákona o DPH se stanoví sazba daně pro vratné zálohované obaly ve vazbě na specifický režim jejich zdanění. Při vypořádání daně na konci ročního období, případně jiného účetního období, se u základu daně podle § 36 odst. 10 zákona o DPH použije logicky sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.
 
Závazné posouzení sazby daně
Podle § 47a a 47b zákona o DPH je možno požádat v případě pochybností o správnosti uplatňované sazby daně o závazné posouzení sazby daně. Podle § 47a zákona o DPH je předmětem závazného posouzení určení toho, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně zařazeno do základní, první nebo druhé snížené sazby daně podle § 47 odst. 1 zákona o DPH. Žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení se tedy výslovně týká toho, do jaké sazby daně je zdanitelné plnění správně zařazeno. Znamená to, že o rozhodnutí o závazném posouzení nelze požádat tehdy, pokud by se žádost týkala posouzení, zda je konkrétní plnění osvobozeno od daně s nárokem na odpočet nebo bez nároku na odpočet daně.
Z § 47b odst. 1 zákona o DPH vyplývá, že rozhodnutí vydává Generální finanční ředitelství (GFŘ). Žádost musí být zpoplatněna, a to částkou 10 000 Kč za položku, jak vyplývá ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento poplatek je žadatel povinen uhradit na základě výzvy zaslané GFŘ, v níž je uvedeno, na jaký účet má být poplatek uhrazen. Až po jeho uhrazení bude jeho žádost vyřízena.
V § 47b odst. 2 zákona o DPH jsou vymezeny náležitosti žádosti o posouzení sazby daně u zdanitelného plnění. Podle metodické informace Ministerstva financí z ledna 2008 musí žadatel v žádosti uvést zejména popis zboží nebo služby, kterou chce z hlediska sazby DPH posoudit. Žadatel v žádosti uvede detailní popis zboží, který umožní jeho ztotožnění a zařazení do nomenklatury celního sazebníku, jež je použita pro vymezení zboží uvedeného v příloze č. 3 a v příloze č. 3a k zákonu o DPH, či popis služby, který umožní její zařazení do klasifikace produkce CZ-CPA, jež je použita pro vymezení služeb uvedených v příloze č. 2 k zákonu o DPH. U zboží by měl žadatel uvést jeho přesné složení a případně metody použité ke stanovení tohoto složení, pokud na tomto údaji závisí sazební zařazení zboží, a další údaje nezbytné pro sazební zařazení zboží, zejména způsob zpracování (výroby), jeho funkce, princip činnosti, účel použití a druh balení. Dále je vhodné žádosti doplnit i fotografiemi, technickými nákresy, plány, katalogy nebo jinými podklady, vztahujícími se k předmětnému zboží a k materiálům, z nichž je vyrobeno, jež mohou napomoci při ztotožnění a zařazení do nomenklatury celního sazebníku.
V žádosti je možno přitom ve vazbě na její zpoplatnění uvést pouze jednu položku zboží nebo služby. Žadatel dále musí uvést také návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení, tj. prakticky uvést sazbu daně, o níž se domnívá, že má být podle zákona o DPH pro popisované zdanitelné plnění uplatňována. Náležitostí žádosti není závazné rozhodnutí o zařazení zboží do nomenklatury celního sazebníku nebo služeb do klasifikace produkce CZ-CPA. Tato rozhodnutí si v případě potřeby vyžádá GFŘ jako podklad pro vyřízení žádosti.V případě potřeby, kdy nelze na základě poskytnutých informací jednoznačně zatřídit zboží či službu do příslušných klasifikací, může GFŘ vyzvat žadatele k předložení dalších údajů vztahujících se k obsahu žádosti.
 
Sazby daně u zboží
U zboží je podle § 47 odst. 3 zákona o DPH výchozí sazbou základní sazba ve výši 21 %. U zboží, které je uvedeno v příloze č. 3 k zákonu, u tepla a chladu se uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 %, a u zboží uvedeného v příloze č. 3a k zákonu o DPH se uplatňuje druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. V příloze č. 3 k zákonu o DPH je v návaznosti na § 47 odst. 3 zákona o DPH uveden přehled výrobků, pro které platí první snížená sazba daně ve výši 15 %. Výrobky v této příloze jsou vymezeny kombinací textové části a číselného označení, tj. pro uplatnění první snížené sazby daně musí příslušný výrobek odpovídat současně kódu nomenklatury celního sazebníku (NCS) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy č. 3.
První snížená sazba daně 15 % platí pro potraviny, nápoje, vyjma alkoholických, a krmiva pro zvířata, které jsou vymezeny textem a zařazené ve vyjmenovaných kapitolách harmonizovaného systému, a pro vodu. U živých zvířat, semen, rostlin a přísad se uplatní snížená sazba daně 15 % pouze v případě, že jsou obvykle určené k přípravě potravin. Z toho např. vyplývá, že při prodeji dostihového koně platí základní sazba daně 21 %, a nikoliv první snížená sazba daně. Od 1. 1. 2015 byly z této položky vyčleněny kojenecká výživa a potraviny pro malé děti a vybrané výrobky určené pro osoby s nesnášenlivostí lepku, které byly přesunuty do přílohy č. 3a k zákonu o DPH, jak je vysvětleno v dalším textu.
Jako samostatná položka jsou vymezeny v příloze č. 3 výrobky v kapitole 06, jako jsou např. živé dřeviny a jiné rostliny, řezané květiny, u nichž tedy lze uplatnit sníženou sazbu daně 15 % bez ohledu na jejich využití. Samostatně jsou uvedeny i rostliny a semena v kapitolách 07 až 12, a to bez ohledu na jejich využití.
První snížená sazba daně 15 % platí také u vyjmenovaných farmaceutických výrobků určených pro humánní lékařské výrobky. Od 1. 1. 2015 byla z této položky vyčleněna některá léčiva zařazená do číselných kódů NCS 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, která byla přesunuta do přílohy č. 3a k zákonu o DPH.
První snížená sazba daně 15 % platí dále pro knihy, brožury, letáky, prospekty, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy a další vyjmenované výrobky, s výjimkou některých polygrafických výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 3a k zákonu o DPH, jak je vysvětleno v dalším textu.
První snížená sazba daně 15 % platí dále pro zdravotnické prostředky, které splňují podmínku, že jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených osob či nemocných. Jedná se např. o ortopedické a protetické pomůcky, obvazový materiál, dioptrické brýle a čočky apod. K uvedené problematice byla v prosinci 2012 zveřejněna Generálním finančním ředitelstvím metodická informace, která je stále platná. První snížená sazba daně 15 % se dále uplatní u zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem. Jedná se zejména o prostředky určené pro tělesně postižené občany a pro zdravotnictví a dětské sedačky do automobilů.
První snížená sazba daně 15 % platí pro palivové dřevo, třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, pokud jsou určené jako palivo. Prakticky to znamená, že nelze uplatnit sníženou sazbu daně např. u mulčovací kůry používané v zahradnictví.
V příloze č. 3a k zákonu je od 1. 1. 2015 uveden seznam zboží podléhající druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %. Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku (NCS) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy č. 3a.
Druhá snížená sazba daně ve výši 10 % je podle přílohy č. 3a k zákonu o DPH uplatňována u počáteční a pokračovací kojenecké výživy a u potravin pro malé děti podle nařízení EU č. 609/2013 zařazených v kódech NCS 0402, 0404, 1901, 2106. Počáteční kojeneckou výživou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů [viz článek 2 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 609/2013]. Pokračovací kojeneckou výživou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy těchto kojenců [viz článek 2 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 609/2013]. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny, které jsou určeny ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování u zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování se běžné stravě, kromě obilných příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem [článek 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013]. Do druhé snížené sazby daně nespadají potraviny uvedené v článku 2 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 609/2013, tedy obilné příkrmy a potraviny pro zvláštní lékařské účely uvedené v článku 2 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 609/2013. První snížení sazba daně platí také pro další potraviny určené pro osoby s nesnášenlivostí lepku.
Další položkou ve druhé snížené sazbě daně ve výši 10 % jsou radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu, a to jak pro humánní, tak i veterinární lékařské účely, zařazená v kódech NCS 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006.
Poslední položkou ve druhé snížené sazbě daně ve výši 10 % jsou tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, noviny a časopisy, dále hudebniny, tištěné nebo ručně psané, zařazené v kódech NCS 4901, 4903, 4904, a to mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy. Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji. Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam. Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného vymezení vyplývá, že u novin, časopisů a dalších polygrafických výrobků, které jsou nadále uvedeny v příloze č. 3 k zákonu o DPH, je uplatňována první snížená sazba daně ve výši 15 %. Na texty v elektronické podobě nebo na texty na magnetických či jiných nosičích se nadále vztahuje základní sazba daně ve výši 21 %, stejně jako na práce výrobní povahy v polygrafickém průmyslu.
 
Sazba daně u služeb
U služeb je podle § 47 odst. 4 zákona o DPH výchozí sazbou základní sazba ve výši 21 %. Pouze u služeb, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o DPH, se uplatní první snížená sazba daně ve výši 15 % a tato sazba se uplatní také u vymezených stavebních a montážních prací. U žádných služeb tedy není podle aktuálně platného znění zákona o DPH uplatňována druhá snížená sazba daně ve výši 10 %, což se zřejmě změní v roce 2019, jak je vysvětleno v závěrečné části textu.
Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně ve výši 15 % je uveden v příloze č. 2 k zákonu o DPH. Služby v této příloze jsou vymezeny kombinací slovního popisu a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA. Prakticky to znamená, že první snížené sazbě daně podléhají pouze služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. 1. 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.
První snížená sazba daně platí pro opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 a pro opravy invalidních vozíků. První snížená sazba daně platí dále pro úpravu a rozvod vody prostřednictvím sítí a také pro odvádění a čištění odpadních vod, včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi. První snížená sazba daně platí také pro sběr, přepravu a likvidaci komunálního odpadu, který je třeba nadále chápat ve smyslu zákona o odpadech.
První snížená sazba daně platí dále pro pravidelnou hromadnou přepravu osob, kterou se podle vymezení za přílohou č. 2 rozumí přeprava osob v určeném dopravním spojení podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle příslušných předpisů Ministerstva dopravy a spojů, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech.
První snížená sazba daně platí pro veškeré ubytovací služby, ať již se jedná o ubytování v hotelích, penzionech či kempech a podobných zařízeních. Od 1. 12. 2016 byly do přílohy č. 2 doplněny také stravovací služby, vyjma podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků, a proto pro tyto stravovací služby platí od tohoto data také sazba 15 %, namísto dříve platné základní sazby daně. První snížená sazba daně platí dále také pro úklidové práce prováděné v domácnostech, tj. mytí oken a čištění vnitřních prostor. Z vymezení za přílohou č. 2 vyplývá, že za úklidové práce v domácnosti se pro účely DPH především považuje úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, které nejsou určeny k bydlení. Za úklidové práce v domácnosti se podle tohoto vymezení považuje také úklid společných prostor bytového domu, tj. např. chodeb a schodišť.
První snížená sazba daně platí také pro služby zdravotní a sociální péče, pokud nejsou osvobozeny podle příslušných ustanovení § 58 a 59 zákona o DPH od daně bez nároku na odpočet daně, a také pro služby domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany. První snížená sazba daně platí i pro vyjmenované kulturní činnosti, které zahrnují služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců. První snížená sazba daně však neplatí pro činnosti nezávislých novinářů, modelů a modelek, ani při poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít. Oprávněním k výkonu práva dílo užít se přitom rozumí oprávnění podle autorského zákona. Při poskytnutí služby spočívající v poskytnutí tohoto oprávnění podle autorského zákona je nutno nadále uplatnit základní sazbu daně ve výši 21 %. První snížená sazba daně platí také pro poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení, tj. prakticky na vstupné na kulturní akce, jako jsou koncerty, filmová a divadelní představení, ohňostroje, výstavy, zábavní parky, cirkusy, zoologické a botanické zahrady, historické stavby apod. První snížená sazba daně platí také pro vstupné na ohňostroje, světelná a zvuková představení.
První snížená sazba daně platí také pro vyjmenované sportovní činnosti, které zahrnují poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události, použití sportovních zařízení krytých i nekrytých ke sportovním činnostem a také použití rekreačních parků a pláží. První snížená sazba daně platí i pro služby posiloven a kondičního cvičení, provoz saun, tureckých a parních lázní. První sníženou sazbu daně však není možno uplatnit u činnosti sportovců a organizování sportovních akcí či soutěží. U těchto služeb se uplatní základní sazba daně ve výši 21 %. V první snížené sazbě je podle přílohy č. 2 k zákonu zařazeno také pohřebnictví a související služby, mimo pohřebních služeb pro zvířata.
 
Sazby daně u stavebních a montážních prací
U většiny stavebních a montážních prací se podle § 47 odst. 4 zákona o DPH uplatní základní sazba daně ve výši 21 %, s výjimkou stavebních a montážních prací uvedených v § 48 a 49 zákona o DPH. Pravidla pro uplatnění první snížené sazby daně ve výši 15 % u stavebních a montážních prací vztahujících se ke stavbám pro bydlení a stavbám pro sociální bydlení jsou podrobněji upravena v informaci GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí, která je zveřejněna na webových stránkách finanční správy.
Podle § 48 odst. 1 zákona o DPH se uplatní první snížená sazba daně ve výši 15 % při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení. Jedná se tedy prakticky zejména o stavební a montážní práce prováděné při stavebních opravách, údržbě, modernizacích a rekonstrukcích staveb pro bydlení nebo staveb pro sociální bydlení, které jsou pro účely DPH vymezeny v dalších odstavcích § 48 zákona o DPH. Stavbami pro bydlení se pro účely DPH rozumí zejména bytové či rodinné domy ve smyslu právních předpisů upravujících katastr nemovitostí a obytné prostory, tj. fakticky byty. Stavbami pro sociální bydlení se rozumí např. lůžková zařízení hospicového typu, zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby, dětské domovy, internáty škol apod.
Podle § 49 zákona o DPH se uplatní první snížená sazba daně ve výši 15 % při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení tak, jak ji vymezuje předchozí § 48 zákona o DPH. Stavbou pro sociální bydlení se rozumí také stavba bytového domu, v němž není obytný prostor (byt) s podlahovou plochou přesahující 120 m2. Stavbou pro sociální bydlení se rozumí také stavba rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2. Obytný prostor je stavbou pro sociální bydlení, pokud jeho podlahová plocha nepřesahuje 120 m2. Stavbami pro sociální bydlení jsou i další vyjmenované stavby, jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci.
Pro stavební firmy, které jsou plátcem daně a provádějí stavební a montážní práce při výstavbě bytových a rodinných domů, to znamená, že si musí ověřit, zda uvedený objekt splňuje charakteristiku stavby pro sociální bydlení či nikoliv. U těchto prací uplatní sazbu 15 %, pokud je bytový či rodinný dům, jehož výstavbu provádějí, stavbou pro sociální bydlení. Pokud by bytový či rodinný dům stavbou pro sociální bydlení nebyl, musela by stavební firma uplatnit při jeho výstavbě základní sazbu daně ve výši 21 %.
Podle § 49 odst. 2 zákona o DPH se sazba 15 % uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení, tj. např. při přestavbě administrativní budovy, kterou se tato budova změní na bytový dům, který bude stavbou pro sociální bydlení. Podle § 49 odst. 3 písm. b) zákona o DPH se sazba 15 % uplatní také u dodání pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení. Podle § 49 odst. 3 písm. c) a d) zákona o DPH se sazba 15 % uplatní také u dodání práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení.
Základní sazba daně ve výši 21 % se však uplatní u stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby, která nesplňuje kritéria stavby pro bydlení nebo stavby pro sociální bydlení, tj. např. u opravy administrativní budovy. Základní sazba daně se uplatní také u stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která není stavbou pro sociální bydlení, např. při výstavbě bytového nebo rodinného domu, který není stavbou pro sociální bydlení, nebo při poskytnutí stavebních a montážních prací prováděných na stavbách pro rodinnou rekreaci, které nejsou stavbou pro bydlení, i v případě, kdy jsou užívány k trvalému bydlení.
Základní sazba daně se uplatní i u stavebních a montážních prací, jimiž se půdní prostor změní na obytný prostor, který není stavbou pro sociální bydlení, nebo na nebytový prostor, a dále také u stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která slouží k využití stavby rodinného domu, jenž není stavbou pro sociální bydlení, a která je zřízena na pozemku tvořícím funkční celek s touto stavbou rodinného domu, tj. např. při výstavbě bazénu u rodinného domu, který není stavbou pro sociální bydlení. Základní sazba daně se nadále uplatní u služeb, které jsou nezbytné k přípravě a realizaci stavebních děl a zajištění přípravné fáze výstavby, jako jsou průzkumné a projektové práce, geologické, geodetické a kartografické práce včetně inženýrských prací (např. revize), pokud jsou samostatným zdanitelným plněním, a které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o DPH.
 
Navrhované změny sazeb pro rok 2019
Součástí vládního návrhu zákona o evidenci tržeb, který začala v září 2018 projednávat Poslanecká sněmovna jako tisk č. 205, je také novela zákona o DPH, kterou je navrhován přesun některých služeb ze základní či první snížené sazby daně do druhé snížené sazby a pitné vody z první snížené sazby daně do druhé snížené sazby daně. Uvedený zákon by měl nabýt účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Nabytí jeho účinnosti tedy bude záviset na tom, jak rychle bude tento zákon Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR projednán a schválen.
Touto novelou zákona o DPH se navrhuje doplnění přílohy č. 2a k zákonu o DPH, v níž bude uveden seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně 10 %. Do této přílohy č. 2a by měly být z přílohy č. 2 přeřazeny některé služby, u nichž se dosud uplatňuje první snížená sazba daně 15 %. Konkrétně se bude jednat o úpravu a rozvod vody prostřednictvím sítí, odvádění a čištění odpadních vod, stravovací služby a podávání nápojů, včetně podávání točeného piva v rámci stravovací nebo cateringové služby, a to bude-li se jednat o pivo podávané z nádob o obsahu převyšujícím 10 litrů. Při podávání točeného piva v rámci stravovacích služeb se dosud uplatňuje základní sazba daně 21 %. Z přílohy č. 2 do přílohy č. 2a budou přeřazeny také služby čištění vnitřních prostor a mytí oken v domácnostech, včetně úklidů společných prostor bytového domu. Dále také domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
Do přílohy č. 2a k zákonu je navrhováno nově zařadit některé další služby, u nichž je dosud uplatňována základní sazba daně ve výši 21 %. Jedná se zejména o tzv. služby s vysokým podílem lidské práce, jako jsou drobné opravy obuvi, kožených výrobků, oděvů a jízdních kol a také kadeřnické a holičské služby.
Z přílohy č. 3 k zákonu, kde je uvedeno zboží podléhající první snížené sazbě daně ve výši 15 %, je navrhováno přeřadit do přílohy č. 3a k zákonu, v níž je uvedeno zboží podléhající druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %, pitnou vodu. Pitnou vodou se přitom bude pro tyto účely rozumět pouze pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že při dodání balené pitné vody či užitkové vody např. pro průmyslové účely se bude nadále uplatňovat první snížená sazba daně ve výši 15 %.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.