Sazby DPH v roce 2018 a připravované změny

Vydáno: 25 minut čtení

Ve vládním návrhu novely zákona o DPH , který je součástí novely zákona o evidenci tržeb, je navrhován přesun některých služeb ze základní či první snížené sazby daně do druhé snížené sazby a pitné vody z první snížené sazby daně do druhé snížené sazby daně. V článku jsou nejprve shrnuta aktuálně platná základní pravidla pro uplatňování sazeb DPH v roce 2018, včetně pravidel pro podávání žádostí o závazné posouzení sazby daně. Návazně jsou podrobněji vymezeny aktuálně platné sazby daně u zboží a služeb, včetně sazeb daně pro stavební a montážní práce a dodání staveb. V závěrečné části textu jsou shrnuty navrhované změny týkající se sazeb daně v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb.

Sazby DPH v roce 2018 a připravované změny
Ing.
Václav
Benda
 
Úvod
Od 1. 1. 2015 jsou podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), uplatňovány v České republice tři sazby daně. Vedle základní sazby daně ve výši 21 % jsou využívány dvě snížené sazby daně, a to první snížená sazba daně ve výši 15 % a druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Od 1. 1. 2015 nebyly provedeny dalšími novelizacemi zákona o DPH významnější změny sazeb daně, vyjma přesunu stravovacích služeb ze základní do první snížené sazby daně a novin a časopisů z první snížené sazby daně do druhé snížené sazby daně.
 
Základní pravidla pro stanovení sazeb daně
Sazby daně u zdanitelného plnění vymezuje § 47 zákona o DPH. Podle § 47 odst. 1 zákona o DPH je základní sazba daně od 1. 1. 2015 stanovena ve výši 21 %. Vedle této základní sazby daně se uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 % a druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Toto základní vymezení sazeb DPH se od 1. 1. 2015 nezměnilo, a platí tedy i v roce 2018.
Z § 47 odst. 2 zákona o DPH vyplývá, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Toto pravidlo platí i pro přijatou úplatu za zdanitelné plnění, u níž se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty podle § 20a odst. 2 zákona o DPH. Ustanovení § 47 odst. 2 zákona o DPH má praktický význam zejména v případě, že dochází ke změně sazby daně a před touto změnou sazby daně byla přijata záloha na zdanitelné plnění, které se uskuteční až po datu účinnosti změny sazby daně.
V § 47 odst. 3 zákona o DPH je stanovena sazba daně pro zboží, u něhož je výchozí sazbou sazba daně základní, tj. 21 %. U zboží, které je uvedeno v příloze č. 3 k zákonu, a u tepla a chladu se uplatní první snížená sazba daně ve výši 15 %. U zboží uvedeného v příloze č. 3a k zákonu se uplatňuje druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. V § 47 odst. 4 zákona o DPH je stanovena sazba daně pro služby, u nichž je stejně jako u zboží výchozí sazbou sazba daně základní, tj. 21 %, a pouze u služeb, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu, se uplatní první snížená sazba daně a dále s výjimkou stavebních a montážních prací podle