Daňové přiznání k dani silniční za rok 2017

Vydáno: 22 minut čtení

Datum pro podání daňového přiznání k dani silniční se nezadržitelně blíží, a přestože se s některými povinnostmi k této dani setkáváme i v průběhu roku, zejména pokud se týče placení záloh, přibližme si nyní, čemu věnovat pozornost při jeho vyplňování, ale také jaké poslední změny u této daně byly přijaty.

SILNIČNÍ DAŇ - Daňové přiznání k dani silniční za rok 2017
JUDr.
Zdeňka
Tesařová,
LL.M.
 
Změny pro rok 2017
Dne 3. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 63/2017 Sb. vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela nabyla účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. dne 1. 6. 2017.
Krom změn v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (více jak sto novelizačních bodů), přinesl tento zákon také změny v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. V druhé části zákona č. 63/2017 Sb. je rovněž obsažena novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, kterou si nyní přiblížíme.
Hned v úvodu je třeba říci, že cílem této novely zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“), bylo sjednocení vybrané terminologie s pojmy užívanými v právních předpisech platných v oblasti provozování vozidel na pozemních komunikacích, proto se spíše jedná o technickou novelu, jejímž cílem nebylo přinést v oblasti daně silniční věcné změny. Přijaté změny jsou reakcí na změny v oblasti vymezení jednotlivých kategorií a druhů vozidel, či způsobu zápisu některých údajů v technickém průkazu vozidla aj.
 
Vymezení předmětu daně
První přijatá změna přinesla upřesnění vymezení předmětu v § 2 odst. 3 zákona o dani silniční, a sice dřívější obecná formulace „vozidla určená výlučně k přepravě nákladů“ byla upřesněna v souladu s terminologií užívanou v oblasti druhů a kategorií vozidel, zejména zákonem č. 239/2013 Sb., novou vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podm