Stanovení paušální daně dle pokynu GFŘ-D-33 a zákona č. 170/2017 Sb.

Vydáno: 25 minut čtení

Stanovení daně paušální částkou pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob vyplývá z § 7a zákona o daních z příjmů . Pokud poplatník hodlá pro zdaňovací období roku 2018 požádat o stanovení daně paušální částkou, musí tak učinit nejpozději do 31. 1. 2018. Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo v oblasti podmínek uplatnění paušální daně k určitým změnám, které jsou vstřícnější pro poplatníky, kteří chtějí uplatnit tento daňový institut. Ukážeme si výhody paušální daně, podmínky a průběh jejího stanovení správcem daně a na příkladech si uvedeme postup poplatníka, který uplatnil paušální daň za rok 2017 v případě, že je povinen podat za zdaňovací období 2017 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Stanovení paušální daně dle pokynu GFŘ-D-33 a zákona č. 170/2017 Sb.
Ing.
Ivan
Macháček
 
Kdo může uplatnit paušální daň?
Stanovení daně paušální částkou
může využít poplatník daně z příjmů fyzických osob, který splňuje následující podmínky, stanovené v § 7a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ve znění zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon č. 170/2017 Sb.“):
a)
poplatníkovi
kromě
příjmů podle § 6 ZDP,
příjmů osvobozených od daně z příjmů a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně
plynou pouze příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP,
včetně úroků z vkladů na účtu, který je podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání poplatníka [§ 8 odst. 1 písm. g) ZDP],
b)
poplatník
provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob
(s výjimkou spolupráce s druhým z manželů),
c)
roční výše těchto příjmů
v bezprostředně předcházejících třech zdaňovacích obdobích
nepřesáhla částku 5 mil. Kč
(nejedná se o základ daně, ale o výši příjmů),
d)
poplatník není společníkem společnosti uzavřené dle § 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dříve sdružení osob bez právní subjektivity ve smyslu § 829 až 841 starého zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).
Stanovení daně paušální částkou tedy mohou využít poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří mají příjmy:
ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
ze živnostenského podnikání,
z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění (například auditoři, advokáti, daňoví poradci, lékaři, notáři, komerční právníci, pojišťovací agenti apod.).
Tito poplatníci mohou mít kromě těchto příjmů i příjmy ze závislé činnosti.
Rozšíření možnosti uplatnění paušální daně provedené zákonem č. 170/2017 Sb.
Zákon č. 170/2017 Sb. zavedl v § 7a odst. 1 ZDP dvě změny, rozšiřující možnost uplatnění paušální daně.
Jedná se o:
1.
rozšíření možnosti stanovit daň paušální částkou
i poplatníkovi, který má kromě příjmů ze