Sestavení výkazu zisku a ztráty

Vydáno: 10 minut čtení

V rámci tohoto textu se zaměříme na praktické sestavení výkazu zisku a ztráty v druhovém členění. Nejprve se pokusíme provázat jednotlivé účty účtového rozvrhu s položkami daného výkazu a následně na praktickém příkladu naznačíme jeho vlastní sestavení.

Sestavení výkazu zisku a ztráty
prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetní závěrky v souladu s § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Je možné jej sestavit v druhovém členění (struktura výkazu je pak definována přílohou 2 vyhlášky 500/2002 Sb.), resp. v praxi méně častém účelovém členění (struktura takovéto varianty je definována přílohou 3 vyhlášky 500/2002 Sb.). Obecně se předpokládá, že je výkaz sestavován v plném rozsahu. Ve zkráceném rozsahu jej totiž mohou sestavit pouze ty mikro a malé neauditované účetní jednotky, které zároveň nejsou obchodními společnostmi.
Stejně jako u ostatních komponent účetní závěrky platí, že je sestavována v celých tisících Kč – výjimkou je situace, kdy bilanční suma účetní jednotky převyšuje 10 miliard Kč, tehdy je i výkaz zisku a ztráty sestavován v celých milionech Kč.
Struktura výkazu je zpřehledněna tím, že výnosy (provozní, resp. finanční) jsou označovány římskými číslicemi, zatímco náklady (provozní, resp. finanční) jsou označovány písmeny. Rovněž se má za to, že za situace, kdy je daný řádek v běžném i minulém období nulový, potom není pro přehlednost uváděn.
Určitou nevýhodou výkazu je, že v něm na první pohled nevidíme výši celkových nákladů (výši celkových výnosů poměrně dobře supluje položka čistý obrat za účetní období). Naopak vzhledem k jeho vertikální struktuře dobře vidíme, z čeho jsou jednotlivé dílčí komponenty výsledku hospodaření konstruovány.
Následující tabulka naznačuje, do jakých položek přísluší zůstatky jednotlivých výsledkových účtů:
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb
601-Tržby za vlastní výrobky
602-Tržby z prodeje služeb
II. Tržby za prodej zboží
604-Tržby za zboží
A.1 Náklady vynaložené na prodané zboží
504-Prodané zboží
A.2 Spotřeba materiálu a energie
501-Spotřeba materiálu
502-Spotřeba energie
503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
A.3 Služby
511-Opravy a udržování
512-Cestovné
513-Náklady na reprezentaci
518-Ostatní služby
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
581-Změna stavu nedokončené výroby
582-Změna stavu polotovarů vlastní výroby
583-Změna stavu výrobků
584-Změna stavu zvířat
C. Aktivace (-)
585-Aktivace materiálu a zboží
586-Aktivace vnitropodnikových služeb
587-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
588-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
D.1 Mzdové náklady
521-Mzdové náklady
522-Příjmy společníků obchodní
korporace
ze závislé činnosti
D.2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
524-Zákonné sociální pojištění
525-Ostatní sociální pojištění
526-Sociální náklady individuálního podnikatele
D.2.2 Ostatní náklady
527-Zákonné sociální náklady
528-Ostatní sociální náklady
E.1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé
551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
553-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
E.1.2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné
556-Tvorba a zúčtování opravných položek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku
E.2 Úpravy hodnot zásob
557-Tvorba a zúčtování opravných položek k zásobám
E.3 Úpravy hodnot pohledávek
558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám
559-Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek k pohledávkám
III.1 Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.2 Tržby z prodaného materiálu
642-Tržby z prodeje materiálu
III.3 Jiné provozní výnosy
644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení
646-Výnosy z odepsaných pohledávek
648-Ostatní provozní výnosy
F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
F.2 Prodaný materiál
542-Prodaný materiál
F.3 Daně a poplatky
531-Daň silniční
532-Daň z nemovitých věcí
538-Ostatní daně a poplatky
F.4 Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
552-Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů
554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období
F.5 Jiné provozní náklady
543-Dary
544- Smluvní pokuty a úroky z prodlení
545- Ostatní pokuty a penále
546- Odpis pohledávky
548- Ostatní provozní náklady
549- Manka a škody z provozní činnosti
IV.1 Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba
661- Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
665- Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
IV.2 Ostatní výnosy z podílů
661- Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
665- Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
G. Náklady vynaložené na prodané podíly
561- Prodané cenné papíry a podíly
V.1 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba
661- Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
665- Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
V.2 Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
661- Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
665- Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
561- Prodané cenné papíry a podíly
566- Náklady z finančního majetku
VI.1 Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba
662- Úroky
VI.2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
662- Úroky
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
574- Tvorba a zúčtování finančních rezerv
579- Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční oblasti
J.1 Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba
562- Úroky
J.2 Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
562- Úroky
VII. Ostatní finanční výnosy
661- Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
663- Kursové zisky
664- Výnosy z přecenění cenných papírů
666- Výnosy z krátkodobého finančního majetku
667- Výnosy z derivátových operací
668- Ostatní finanční výnosy
K. Ostatní finanční náklady
561- Prodané cenné papíry a podíly
563- Kursové ztráty
564- Náklady z přecenění cenných papírů
566- Náklady z finančního majetku
567- Náklady z derivátových operací
568-Ostatní finanční náklady
569-Manka a škody na finančním majetku
L.1 Daň z příjmů splatná
591- Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
595- Dodatečné odvody daně z příjmů
599- Rezerva na daň z příjmů
L.2 Daň z příjmů odložená
592- Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená (+/-)
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
596- Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
Příklad
Máte k dispozici následující údaje o výsledkových položkách z obratové předvahy:
Účet
Částka
501-Spotřeba materiálu
8 976 412
502-Spotřeba energie
1 396 977
504-Náklady na prodané zboží
228 500
511-Opravy a udržování
526 422
512-Cestovné (do limitu)
324 333
513-Náklady na reprezentaci
123 385
518-Ostatní služby
5 223 773
521-Mzdové náklady
2 430 000
524-Zákonné sociální pojištění
821 340
527-Zákonné sociální náklady
66 000
528-Ostatní sociální náklady
54 000
531-Silniční daň
10 800
532-Daň z nemovitých věcí
86 350
538-Ostatní daně a poplatky
123 566
542-Prodaný materiál
33 287
543-Dary
400 000
544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení
25 800
545-Ostatní pokuty a penále
45 951
549-Manka a škody v provozní činnosti
65 220
551-Odpisy DNM a DHM
– účetní
– daňové
712 324
696 200
552-Tvorba a zúčtování zákonných rezerv
112 000
554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
274 600
557-Tvorba a zúčtování opravných položek k zásobám
45 000
558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám
122 000
559-Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek k pohledávkám
376 246
562-Úroky
217 512
563-Kursové ztráty
2 821 336
568-Ostatní finanční náklady
347 516
583-Změna stavu výrobků
-314 335
586-Aktivace vnitropodnikových služeb
-124 200
591-Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
???
601-Tržby za vlastní výrobky
24 676 956
604-Tržby za zboží
325 000
642-Tržby z prodeje materiálu
35 000
648-Ostatní provozní výnosy
– z toho náhrady za provozní manka
429 566
60 000
662-Úroky
89 718
663-Kursové zisky
3 912 652
667-Výnosy z derivátových operací
916 334
Stanovte daň z příjmů právnických osob za situace, kdy byly veškeré smluvní pokuty a penále řádně uhrazeny, položka 549 obsahuje výhradně manka. Dále víte, že bude odpočtena ztráta minulých let ve výši 220 000 Kč, bude využit odpočet na odborné vzdělávání (4 studenti na praxi každý v rozsahu 50 hodin). Účetní jednotka dále zaměstnává 1,2 zaměstnance se sníženou pracovní schopností.
Po vypočtení čistého zisku sestavte výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.
1 – Stanovení daně z příjmů právnických osob
Položka
Částka
Výnosy
30 385 226
Náklady
25 552 115
Výsledek hospodaření před zdaněním
4 833 111
Daňově neúčinné náklady:
– 513-Náklady na reprezentaci
– 528-Ostatní sociální náklady
– >543-Dary
– 545-Ostatní pokuty a penále
– 549-Manka a provozní škody (rozdíl oproti 648)
– 551-Odpisy DNM a DHM (kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy)
– 554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
– 557-Tvorba a zúčtování opravných položek k zásobám
– 559-Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek k pohledávkám
1 340 526
123 385
54 000
400 000
45 951
5 220
16 124
274 600
45 000
376 246
Základ daně I
6 173 637
Odpočet ztráty minulých let
220 000
Odpočet výdajů na vzdělávání
200 Kč/studentohodina × 4 studenti × 50 hodin výcviku
40 000
Základ daně II
5 913 637
Odpočet darů (max. 10 % ZD II)
400 000
Zaokrouhlený konečný základ daně
5 513 000
Daň z příjmů (19 %)
1 047 470
Sleva na zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností
1,2 × 18 000 Kč
21 600
Daň z příjmů právnických osob po slevách
1 025 870
2 – Sestavení výkazu zisku a ztráty (položky uvedeny v tis. Kč)
Položka
Částka
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb
24 677
II. Tržby za prodej zboží
325
A. Výkonová spotřeba
16 800
A.1 Náklady vynaložené na prodané zboží
229
A.2 Spotřeba materiálu a energie
10 373
A.3 Služby
6 198
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
-314
C. Aktivace (-)
-124
D. Osobní náklady
3 371
D.1 Mzdové náklady
2 430
D.2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
941
D.2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
821
D.2.2 Ostatní náklady
120
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti
1 255
E.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
712
E.1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé
712
E.2 Úpravy hodnot zásob
45
E.3 Úpravy hodnot pohledávek
498
III. Ostatní provozní výnosy
465
III.2 Tržby z prodaného materiálu
35
III.3 Jiné provozní výnosy
430
F. Ostatní provozní náklady
1 178
F.2 Prodaný materiál
33
F.3 Daně a poplatky
221
F.4 Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
387
F.5 Jiné provozní náklady
537
*. Provozní výsledek hospodaření (+/-)
3 301
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy
90
J. Nákladové úroky a podobné náklady
218
VII. Ostatní finanční výnosy
4 829
K. Ostatní finanční náklady
3 169
*. Finanční výsledek hospodaření (+/-)
1 532
**. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
4 833
L. Daň z příjmů
1 026
L.1 Daň z příjmů splatná
1 026
**. Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
3 807
***. Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
3 807
*. Čistý obrat za účetní období
30 385
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020. Zveřejněno v časopise Účetnictví v praxi 1/2021.