Sestavení výkazu zisku a ztráty - 2. část

Vydáno: 4 minuty čtení

Výkaz zisku a ztráty je nedílnou součástí účetní závěrky všech účetních jednotek. Je obvykle sestavován v celých tisících korun. Za předpokladu, že se však jedná o výkaz zisku a ztráty účetní jednotky s bilanční sumou přesahující 10 mld. Kč, potom je třeba, aby se položky vykazovaly v mil. Kč.

Sestavení výkazu zisku a ztráty – 2. část
Jiří
Strouhal
Výkaz zisku a ztráty lze sestavit v plném, resp. zkráceném rozsahu. Ve zkráceném rozsahu jej mohou připravit mikro a malé účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a zároveň nejsou obchodní společností (což u podnikatelských subjektů využití této možnosti výrazně omezuje).
Výsledkové položky vpředu označené arabskou číslicí mohou být sloučeny tehdy, nejedná-li se o významnou částku ve vazbě na věrné a poctivé zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, či pokud jejich sloučení přispívá k větší srozumitelnosti informace a za podmínky, že sloučené položky budou jednotlivě uvedeny v příloze.
Nyní si problematiku sestavení Výkazu zisku a ztráty (v souladu s Přílohou 2 vyhlášky 500/2002 Sb.) ilustrujme na praktickém příkladu.
PŘÍKLAD 1
Máte k dispozici následující informace týkající se konečných stavů výsledkových položek (v Kč):
Číslo účtu
Konečný stav v Kč
501-