Co nového v druhé novele zákona o kompenzačním bonusu?

Vydáno: 17 minut čtení

Zákon č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu (dále jen zákon) byl již dvakrát v průběhu krátké doby novelizován. Poprvé to bylo zákonem č. 234/2020 Sb. , který rozšířil uplatnění kompenzačního bonusu osobám samostatně výdělečně činným o druhé bonusové období od 1. 5. do 8. 6. 2020. Druhá novela provedená zákonem č. 262/2020 Sb. především rozšiřuje uplatnění kompenzačního bonusu i pro společníky malých s. r. o. (dále také „s. r. o.“), postižené šířením epidemie SARS-CoV-2, a to ve výši nároku společníka na kompenzační bonus 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Celkem tedy jde o podporu ve výši 44 500 Kč, pokud jde o společníka s. r. o., jejíž činnost je omezena v důsledku šíření epidemie SARS-CoV-2 a vládních opatření v souvislosti s koronavirem, a to po celou dobu od 12. 3. do 8. 6. 2020. Tato novela rovněž upravuje některé odstavce vlastního zákona o kompenzačním bonusu ve znění jeho první novelizace.

Co nového v druhé novele zákona o kompenzačním bonusu?
Ing.
Ivan
Macháček
Úpravy zákona o kompenzačním bonusu provedené zákonem č. 262/2020 Sb.
V
§ 2 odst. 1 zákona
týkající se subjektu kompenzačního bonusu – OSVČ se zpřesňuje tak, že subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění
. Osoba samostatně výdělečně činná není však subjektem kompenzačního bonusu
, pokud jde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba
účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec
; to však neplatí, pokud:
a)
se jedná o výkon zaměstnání v činnosti pedagogické
– bylo doplněno zákonem č. 234/2020 Sb.,
b)
se jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském pojištění
– bylo doplněno zákonem č. 262/2020 Sb. Jedná se o dobrovolné pracovníky pečovatelské služby, dále o osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, jež mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Zákon o kompenzačním bonusu je doplněn o
nový § 2a zabývající se subjektem kompenzačního bonusu v případě společníka s. r. o.
, o
nový § 2b obsahující společná ustanovení pro uplatnění kompenzačního bonusu
v rámci výkonu samostatné výdělečné činnosti a v rámci výkonu činnosti společníka s. r. o. V souvis