Ukončení činnosti zemědělského podnikatele včetně vazby na § 3 odst. 4 písm. f) ZDP

Vydáno: 15 minut čtení

Důvody zemědělského podnikatele ukončit své podnikání mohou být různé, např. občan odchází do starobního důchodu a nechce již dále podnikat, v podnikání mu brání dlouhodobá nemoc, ukončí podnikání z důvodu nástupu do zaměstnání, popř. má jiné rodinné či ekonomické důvody pro ukončení své podnikatelské činnosti. Důvodem k ukončení podnikání může být rovněž skutečnost, že se mu v podnikání nedaří a je dlouhodobě ve ztrátě. Poplatník s příjmy ze zemědělské výroby zdaňované dle § 7 ZDP musí v případě ukončení podnikání postupovat dle § 23 odst. 8 ZDP . Postup bude odlišný v případě, kdy poplatník vede účetnictví, nebo vede daňovou evidenci dle § 7b ZDP , anebo uplatňuje k příjmům z podnikání paušální výdaje. Speciálním případem bude postup dle § 3 odst. 4 písm. f) ZDP , kdy v souvislosti s ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělským podnikatelem dochází k převodu majetku na osobu blízkou, která pokračuje v činnosti zemědělského podnikatele.

Ukončení činnosti zemědělského podnikatele včetně vazby na § 3 odst. 4 písm. f) ZDP
Ing.
Ivan
Macháček
Dopady ukončení podnikání při vedení daňové evidence dle § 7b ZDP
Při ukončení podnikání fyzická osoba vyřadí majetek z obchodního majetku jeho převedením do osobního užívání.
Vyřazením z obchodního majetku nevzniká fyzické osobě žádný zdanitelný příjem.
Pokud fyzická osoba ukončí podnikání v průběhu zdaňovacího období, může u odpisovaného hmotného majetku uplatnit do daňových výdajů odpis ve výši poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 nebo 32 ZDP.
Pokud poplatník s příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP, který vede daňovou evidenci podle § 7b ZDP, ukončí své podnikání, musí postupovat dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP. Musí upravit rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhož se vychází pro zjištění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti. Úprava rozdílu příjmů a výdajů (základu daně) obsahuje položky zvyšující základ daně a položky snižující základ daně.
  
Položky zvyšující základ daně
Hodnota pohledávek,
které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, s výjimkou pohledávek uvedených v