Daňové a účetní novinky od 1. 1. 2020

Vydáno: 23 minut čtení

Nejdůležitější daňové změny pro rok 2020 z pohledu příjmů státního rozpočtu přinesl tzv. rozpočtový balíček č. 364/2019 Sb. , který od 1. 1. 2020 např. zvýšil sazby spotřební daně z alkoholu či tabáku; změn týkajících se běžné daňové a účetní praxe tento rozpočtový balíček však příliš neobsahuje. K poměrně zásadním změnám od 1. 1. 2020 došlo v právní úpravě uplatnění DPH u dodávek zboží mezi členskými státy EU, od 1. 1. 2020 došlo také k přeřazení dodání tepla a chladu do 10% sazby daně. Nejprve tento článek připomíná alespoň některé změny, které bude nutné promítnout do přiznání k daním z příjmů za rok 2019.

Daňové a účetní novinky od 1. 1. 2020
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Účetní závěrka 2019 a daně z příjmů za rok 2019
Pokud jde o účetní závěrku za rok 2019, tak v
účetní legislativě
pro podnikatele pro účetní období roku 2019 k žádným změnám nedošlo. Například účetní výkazy za účetní období roku 2019 jsou tedy stejné jako účetní výkazy za účetní období roku 2018.
Každoročně je pochopitelně alespoň u těch účetních jednotek, které se příslušnými ukazateli pohybují na hranici jednotlivých kategorií, ověřit
kategorii
, do které účetní jednotka spadá. Pokud by podle údajů z účetní závěrky k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2018 spadala účetní jednotka do jiné kategorie, přeřadila by se do této jiné kategorie počínaje účetním obdobím roku 2019 (§ 1e odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Pokud by podle údajů z účetní závěrky k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2019 spadala účetní jednotka do jiné kategorie, přeřadila by se do této jiné kategorie počínaje účetním obdobím roku 2020.
Investiční fondy
pro rok 2019 uplatňují zvýhodněnou 5% sazbu daně z příjmů právnických osob (DPPO) na základě zpřísnění definice základního investičního fondu v § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), které přinesla novela ZDP č. účinná od
1. 1. 2019.
V daňových přiznáních k daním z příjmů za rok 2019 je u
fyzických osob uplatňujících výdaje procentem z příjmů
především nutné zohlednit následující zvýšení limitů pro procentuální výdaje:
limit 1 600 000 Kč pro výdaje uplatňované ve výši 80 % příjmů (týká se příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného),
limit 1 200 000 Kč pro výdaje uplatňované ve výši 60 % příjmů (týká se příjmů z živnostenského podnikání jiného než řemeslného),
limit 800 000 Kč pro výdaje uplatňované ve výši 40 % příjmů (týká se např. příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo autorských honorářů),
limit 600 000 Kč pro výdaje uplatňované ve výši 30 % příjmů (týká se např. příjmů z nájmu podle § 9 ZDP).
Ačkoli výše uvedenou změnu limitů pro procentuální výdaje přinesl tzv. daňový balíček 2019, tj. zákon č.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
174/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Nařízení vlády

351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Vyhlášky

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
188/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
319/2019 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie