Fond kulturních a sociálních potřeb versus daň z příjmů

Vydáno: 17 minut čtení

V § 4 odst. 1 a v § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), nalezneme ustanovení, která mají přímou vazbu na fond kulturních a sociálních potřeb. Jde o § 4 odst. 1 písm. k) bod 4 , § 6 odst. 9 písm. d) , g) a o) ZDP . Příklady nepeněžního plnění s vazbou na § 6 odst. 9 písm. d) ZDP jsme se podrobně zabývali v čísle 3/2019 na str. 28–33, takže pozornost více zaměříme na zbývající plnění a pro oživení si řešení dle písm. d) jen připomeneme.

Fond kulturních a sociálních potřeb versus daň z příjmů
Ing.
Ivan
Macháček
 
Působnost vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb
Tvorbou a čerpáním fondu kulturních a sociálních potřeb se zabývá vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o FKSP“). Tato
vyhláška se vztahuje na organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.
Z § 3 odst. 3 vyhlášky o FKSP vyplývá, že organizační složka státu a příspěvková organizace může přispívat pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby. Zaměstnancům v pracovním poměru, státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům, žákům středních odborných učilišť a učilišť a důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace, a jejich manželům (druhům, partnerům a nezaopatřeným dětem – rodinný příslušník) se poskytne plnění podle věty první za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok, přitom příspěvkem podle této vyhlášky, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů. V § 3 odst. 8 vyhlášky o FKSP se uvádí, že
veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou.
Ustanovení vyhlášky FKSP, na která odkazuje zákon o daních z příjmů
Ustanovení § 4 vyhlášky o FKSP se zabývá příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.
Uvádí se zde, že z fondu lze přispívat na nákla