Operace se základním kapitálem ve společnosti s ručením omezeným

Vydáno: 27 minut čtení

Společnost s ručením omezeným patří u nás mezi nejrozšířenější právní formu obchodní společnosti. Pravidla počínaje jejím založením a konče jejím zrušením upravuje zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, v § 132–242 . Důležitou oblastí účetnictví každé obchodní společnosti jsou operace týkající se základního kapitálu. Ten představuje souhrn všech vkladů společníků. U společnosti s ručením omezeným stanoví zákon minimální výši vkladu 1 Kč, pokud společenská smlouva neurčí výši vkladu vyšší. To je sice pro zakládající společníky příznivé, neboť nepotřebují do začátku podnikání kapitál, avšak společnost s takto nízkým základním kapitálem není pro obchodní partnery příliš důvěryhodná. Proto se doporučuje založit společnost s vyšším základním kapitálem, a to částkou, která je dobře dělitelná (nejlépe částkou 1 000 Kč), což následně usnadňuje manipulaci s obchodními podíly. 1)

Operace se základním kapitálem ve společnosti s ručením omezeným
prof. Ing.
Libuše
Müllerová,
CSc.
 
Založení společnosti s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným může založit jak právnická, tak fyzická osoba. Zakládá se společenskou smlouvou, která při založení společnosti obsahuje:
a)
vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
b)
údaj o tom, koho zakladatelé určí jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů, kteří mají být voleni valnou hromadou,
c)
určení správce vkladů,
d)
u nepeněžního vkladu jeho popis, ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který ocenění provede.
Společnost
vzniká zápisem do obchodního rejstříku.
Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceny nepeněžité vklady, vkladové ážio a na každý peněžitý vklad nejméně 30 %. Zápisem společnosti do obchodního rejstříku jí vzniká povinnost začít vést účetnictví.
V souladu se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) sestaví společnost k datu zápisu do obchodního rejstříku zahajovací rozvahu a otevře účetní knihy. Zahajovací rozvahu společnost nikam neodevzdává, ale až bude sestavovat první účetní závěrku na konci účetního období, v rozvaze se uvádějí údaje ze zahajovací rozvahy jako údaje minulého účetního období.
V aktivech zahajovací rozvahy je vykázán majetek, který společnost nabyla před svým vznikem a který představuje splacené peněžní a nepeněžní vklady. Částka nesplacených peněžních vkladů představuje pohledávku za společníky (účet
353-Pohledávky za upsaný
základní
kapitál
). Další položkou v aktivech mohou být zřizovací výdaje, tj. náklady vynaložené před vznikem společnosti, které se do zahajovací rozvahy vkládají jako předplacené náklady (účet
381-Náklady příštích období
). Po otevření účetních knih se zahrnou buď jednorázově, nebo postupně do nákladů běžného účetního období.
V pasivech zahajovací rozvahy je vykázána položka základního kapitálu (účet
411-Základní
kapitál
) ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžního vkladu podle ocenění znalce a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu, představuje vkladové ážio (účet
412-Ážio
). Z cizích zdrojů, pokud je společnost pro své založení použila, mohou být v rozvaze vykázány půjčky od společníků nebo jiných fyzických i právnických osob, případně bankovní úvěr. Zvolený účet bude záviset na tom, zda je půjčka krátkodobá nebo dlouhodobá a zda je věřitelem společník nebo jiná fyzická či právnická osoba.
Příklad 1
Založení společnosti s ručením omezeným
Dne 20. 5. 20XX byla sepsána a notářsky ověřena společenská smlouva na založení společnosti TERNO, s. r. o., se dvěma společníky – právnickou osobou JAS, s. r. o., a fyzickou osobou panem Krásou. Společníci se dohodli na základním kapitálu 1 500 000 Kč, který uhradí takto:
společnost JAS, s. r. o., nepeněžním vkladem – vloží do společnosti výpočetní techniku oceněno