Vybraná pravidla pro daňové lhůty v příkladech

Vydáno: 15 minut čtení

Daňový subjekt je povinen v zákonem stanoveném termínu uhradit svoji daňovou povinnost. Pokud úhradu neučiní včas, tak je správce daně oprávněn příslušnou daň vymáhat, k čemuž je vybaven různými donucovacími nástroji. Navíc je při pozdní úhradě daňovému subjektu stanoven úrok z prodlení, který se může vyšplhat do vysokých částek. Tento článek obsahuje několik praktických situací, které se týkají právě problematiky placení daně, které by měl každý daňový subjekt znát, aby se vyvaroval možným negativním důsledkům.

Vybraná pravidla pro daňové lhůty v příkladech
Mgr. Ing.
Alena
Wágner Dugová
 
Obecná pravidla pro placení daně
Obecná úprava pro oblast placení daně je obsažena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Některá pravidla pro placení daně jsou také upravena jednotlivými hmotněprávními předpisy, které mají aplikační přednost před obecným předpisem.
Daňový subjekt by měl provádět platby daní řádně a včas, aby se vyhnul vymáhání úhrady ze strany správce daně a předepsání úroků z prodlení, které se uplatňují při pozdní úhradě daňové povinnosti počínaje od pátého pracovního dne. Povinnost uhradit úrok z prodlení vzniká za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne skutečné platby včetně. Výše úroku z prodlení činí 14 %
p. a.
plus repo sazba České národní banky platná pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se však nepředepisuje u drobných částek na dani, a to pokud nepřesáhne v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období částku 200 Kč.
K problematice placení daní navíc Finanční správa České republiky vydává každoročně informaci „Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu“, která je dostupná na webových stránkách www.financnisprava.cz. Součástí informace jsou i níže uvedené přílohy obsahující detaily k provádění úhrad: