Sankce za porušení účetních a daňových předpisů

Vydáno: 32 minut čtení

Účetní a daňové předpisy určují fyzickým a právnickým osobám řadu povinností, které musí být stanoveným způsobem a ve stanovených lhůtách splněny. V opačném případě hrozí sankce, příp. další postihy, jejichž hlavním cílem je vynutit si splnění dané povinnosti. Ukládání peněžitých sankcí za nesplnění účetních a daňových povinností je také nemalým doplňkovým zdrojem příjmů státního rozpočtu. V daňové oblasti nejsou sankce ukládány vždy jen při nesplnění stanovených povinností, ale daňový subjekt je správcem daně postihován často i v důsledku rozdílného pohledu na konkrétní postup nebo při rozdílném výkladu příslušného ustanovení právního předpisu. Pokud se fyzická nebo právnická osoba cítí být postihována nesprávně, může využít zákonem stanovené opravné prostředky, příp. se může domáhat zrušení uložené sankce u soudu. Ve stanovených případech lze žádat o prominutí sankce.

Sankce za porušení účetních a daňových předpisů
Ing.
Jiří
Vychopeň
Kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví vykonávají podle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, finanční úřady, které v rámci této působnosti také ukládají účetním jednotkám pokuty za přestupky podle § 37 a 37a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). V § 37ab ZÚ je stanoveno, že přestupky podle tohoto zákona projednává finanční úřad, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Obecně upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“).
Podle § 37 odst. 2 ZÚ lze
účetní jednotce, která není podnikatelem,
uložit pokutu:
a)
do výše 6 % hodnoty aktiv celkem,
jestliže se účetní jednotka dopustí přestupku podle odst. 1 písm. a) až d), např.:
-
nevede účetnictví podle § 4 odst. 2 až 6,
-
nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4,
-
nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1 až 6,
b)
do výše 3 % hodnoty aktiv celkem,
jestliže se účetní jednotka dopustí přestupku podle odst. 1 písm. e) až k), např.:
-
vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2 nebo s § 8 odst. 2,
-
jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v § 18 odst. 1 nebo 2,
-
v rozporu s § 20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem,
-
nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle § 21a.
Podle § 37a odst. 4 písm. a) a b) ZÚ lze
účetní jednotce, která je podnikatelem,
uložit pokutu:
a)
do výše 6 % hodnoty aktiv celkem,
jestliže se účetní jednotka dopustí přestupku podle odst. 1 písm. a) až d) nebo i), např.:
-
nevede účetnictví podle § 4 odst. 1,
-
nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4,
-
nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1 až 6,
-
v rozporu s § 19a odst. 1 nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy,
b)
do výše 3