Čeho se vyvarovat při uzavírání účetních knih a sestavení základu daně z příjmů za rok 2018

Vydáno: 22 minut čtení

S novým rokem obvykle (ne)přichází různá předsevzetí. Pokud se zaměříme na profesní život, předsevzetí by se asi vázalo k minimalizaci, či nejlépe naprosté absenci chyb. Smiřme se s tím, že bez chyb se profese účetních a daňových specialistů asi neobejde. Nebudeme dokonalí, snažme se však být alespoň o malý kousek lepší. Následující řádky mají za úkol upozornit na časté chyby v účetnictví, na dani z příjmů a DPH u podnikatelských subjektů. Úkolem není probrat celé spektrum všech možných omylů, ani podrobně vysvětlit správný postup, ale upozornit na vybrané problematické situace a poučit se z chyb, které se již staly jiným.

Čeho se vyvarovat při uzavírání účetních knih a sestavení základu daně z příjmů za rok 2018
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Kategorizace účetních jednotek
Kategorizace účetních jednotek byla horkou novinkou roku 2016, kdy jsme účetní jednotky podle výsledků trojice kritérií dosažených za rok 2015 zařadili do jedné ze čtyř kategorií (§ 1b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „“). Kategorie určuje nejen rozsah účetní závěrky, ale i postoj k přeceňování vybraných aktiv reálnou hodnotou. Není potřeba připomínat, jaká aktiva se reálnou hodnotou přeceňují (viz § 27 odst. 1 ZÚ), naopak zdůrazněme, že mikro účetní jednotky reálnou hodnotu nepoužívají. Podstatné je zachytit návaznost případné
změny kategorie účetní jednotky
na (ne)použití
reálné hodnoty.
Jedná se o skutečnost, která má odraz jak v účetnictví, tak i na dani z příjmů.
 
Účetní dopady
Změna kategorie účetní jednotky ve vztahu k majetku přeceňovanému reálnou hodnotou musí být zaznamenána na začátku účetního období, neboť jsou s ní spojeny speciální účetní operace, které se účtují k prvnímu dni účetního období (§ 61c vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Účetní jednotka, která změnila kategorii z mikro účetní jednotky a má tudíž příslušný majetek zachycený v původních nabývacích cenách, provede přecenění na reálnou hodnotu proti účtu 427-Jiný výsledek hospodaření minulých let. Naopak nová mikro účetní jednotka vzniklá z jiné kategorie účetních jednotek zastaví přeceňování s tím, že zůstatek změny reálných hodnot z položky A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků budou zúčtovány a následně vykázány v položce A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření.
 
Dopady na daň z příjmů
Dotyčné změny navíc mají poměrně komplikované a neobvyklé daňové dopady v podobě § 23 odst. 3 písm. a) bod 13 (zvýšení základu daně), případně v podobě § 23 odst. 3 písm. b) bod 6 (snížení základu daně) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZDP“ nebo „zákon o daních z příjmů“). Podrobný popis daňových dopadů přesahuje rozsah tohoto