Dohadné účty v účetnictví a daních

Vydáno: 20 minut čtení

Dohadné účty patří k poměrně problematické oblasti v daňové i účetní oblasti. Jedná se také o oblast, která se relativně často objevuje v judikatuře. Dohadné položky jsou vyjádřením respektování zásady časového rozlišení, která stanoví, že výnosy a náklady se účtují do účetního období, se kterým věcně a časově souvisejí. Tato zásada vyplývá z § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zaúčtování do nákladů a výnosů je potom nutné dobře posoudit také z pohledu daňové uznatelnosti, správné zaúčtování tak může mít i daňové dopady.

Dohadné účty v účetnictví a daních
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
V účetnictví podnikatelských subjektů, tedy účetních jednotek účtujících podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), se dohadné účty aktivní řadí mezi dlouhodobé i krátkodobé pohledávky a dohadné účty pasivní mezi dlouhodobé i krátkodobé závazky. Jak vyplývá z § 10 odst. 7 vyhlášky, položka Dohadné účty aktivní obsahuje částky pohledávek stanovené například podle smluv, u kterých se očekává splatnost delší než jeden rok, které nejsou doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše. Z § 11 odst. 2 vyhlášky vyplývá, že obsahové vymezení dohadných účtů aktivních, které patří mezi krátkodobé pohledávky, je obdobné jako u dlouhodobých pohledávek, ovšem s tím rozdílem, že se jedná o pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší.
Bližší vymezení je potom obsaženo v bodu 3.11.6. Českého účetního standardu (dále jen „ČÚS“) č. 017, kde je uvedeno, že na příslušném účtu vykazovaném v položkách „C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní (dlouhodobé)“ nebo „C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní (krátkodobé)“ se účtují dohadné položky aktivní. Jde například o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do vyúčtování bank nebo spořitelních a úvěrních družstev za dané účetní období, respektive toto vyúčtování je chybné. Účtuje se zde i o odhadu poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. O uvedených případech se účtuje se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtových skupin 64 – Jiné provozní výnosy nebo 66 – Finanční výnosy.
Platí tedy, že v případě účtování na dohadné účty aktivní musí být splněno, že:
je znám titul pohledávky,