Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění v roce 2018 v příkladech

Vydáno: 20 minut čtení

Z hlediska účasti zaměstnance na zdravotním pojištění rozhoduje v rámci příslušného kalendářního měsíce u dohody o pracovní činnosti výhradně výše zúčtovaného hrubého příjmu bez ohledu na dobu trvání dohody, problematika tzv. zaměstnání malého rozsahu se ve zdravotním pojištění neřeší.

Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění v roce 2018 v příkladech
Ing.
Antonín
Daněk
Pokud je však dohoda o pracovní činnosti jediným zdrojem příjmů zaměstnance, přičemž se na něj (a tedy i na zaměstnavatele – plátce pojistného) vztahuje povinnost dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, musí zaměstnavatel zabezpečit odvod pojistného buď:
alespoň z minimálního vyměřovacího základu 12 200 Kč v případě trvání dohody o pracovní činnosti po celý kalendářní měsíc, nebo
nejméně z poměrné části tohoto zákonného minima v návaznosti na počet kalendářních dnů trvání příslušné skutečnosti ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“), například tehdy, pokud zaměstnání netrvá celý kalendářní měsíc nebo je zaměstnanec po část měsíce nemocen,
v obou případech za podmínky, že příjem v tomto měsíci činí alespoň 2 500 Kč.
Naopak, ze skutečné výše zúčtovaného hrubého příjmu (tedy alespoň 2 500 Kč a současně nižšího než 12 200 Kč) odvede zaměstnavatel pojistné v těchto situacích:
má k dispozici potvrzení od jiného zaměstnavatele, že tento za zaměstnance odvádí pojistné alespoň z minima 12 200 Kč (případně je v úhrnu příjmů od všech zaměstnavatelů částky 12 200 Kč dosaženo – nutno mezi zaměstnavateli navzájem dokladovat), nebo
je zaměstnanec současně osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen „OSVČ“) s placením alespoň minimálních záloh ve výši 2 024 Kč, což zaměstnavateli dokládá čestným prohlášením, anebo
zaměstnanec patří mezi osoby, pro které neplatí minimální vyměřovací základ podle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., například se jedná o osoby, za které platí pojistné stát.