Stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti

Vydáno: 17 minut čtení

Režim přenesení daňové povinnosti je upraven v § 92a až 92i zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “). Principem při uplatnění tohoto režimu je postup, že plátce – poskytovatel příslušného plnění neodvádí DPH na výstupu, ale povinnost přiznat daň má plátce – příjemce tohoto plnění, proto režim přenesení daňové povinnosti. Příjemce zdanitelného plnění má současně možnost uplatnit nárok na odpočet daně, pokud splní podmínky pro odpočet daně stanovené ZDPH .

Stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti
Ing.
Zdeněk
Morávek
V našem příspěvku se zaměříme na problematiku přenesení daňové povinnosti u poskytnutí stavebních nebo montážních prací.
Úvodem zrekapitulujme, že režim přenesení daňové povinnosti (dále jen „PDP“) se vztahuje na tato plnění:
dodání zlata (§ 92b ZDPH),
dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 ZDPH, tedy zejména vyjmenovaných druhů odpadu (§ 92c ZDPH),
dodání nemovité věci (§ 92d ZDPH),
poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92e ZDPH),
dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky [§ 92ea písm. a) ZDPH],
dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem [§ 92ea písm. b) ZDPH],
dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 ZDPH, v tomto případě použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením (§ 92f ZDPH).
Kromě toho ZDPH upravuje v § 92g tzv. mechanismus rychlé reakce. Jedná se o úpravu, která vládě umožňuje stanovit n