Daňové a účetní aktuality červenec 2018

Vydáno: 32 minut čtení

Tento příspěvek seznamuje s letošním aktuálním děním v oblasti daní a účetnictví a připravuje na schválené změny, které se budou uplatňovat především od roku 2019.

Daňové a účetní aktuality červenec 2018
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Daň z přidané hodnoty
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), zatím nebyl v průběhu letošního roku novelizován (na podzim však bude projednáváno několik legislativních návrhů, zejména vládní daňový balíček pro rok 2019 obsahující velké množství změn ZDPH) – to však neznamená, že by u této daně letos nebyly žádné novinky.
Na úvod však začněme zprávou, která mnohé
podnikatele podnikající na základě smlouvy o společnosti (sdružení)
bez právní subjektivity
a zejména jejich účetní, příliš nepotěší – v dané věci se žádné legislativní změny nechystají a posledním letošním dnem skončí možnost postupovat „postaru“ podle přechodných ustanovení novely ZDPH č. 170/2017 Sb. a i společnosti (sdružení) tvořené k 30. 6. 2017 plátci budou muset od 1. 1. 2019 postupovat nově.
V Účetnictví v praxi č. 3/2018 na straně 4 se článek
Osvobození služeb souvisejících s vývozem a dovozem od DPH
zabýval změnou správní praxe v této oblasti od 1. 3. 2018. Daná problematika přináší řadu praktických problémů – některými se zabýval příspěvek Koordinačního výboru č. 522/02.05.18 Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, který byl projednán 20. 6. 2018. Daný příspěvek řeší řadu situací a zájemcům o danou problematiku lze doporučit jeho detailní prostudování. Pro ilustraci uvádíme řešení jedné z řady situací (v příspěvku označeno jako situace 3) podle názoru zástupců Generálního finančního ředitelství:
„Situace 3 – Třístranný obchod s německým zákazníkem
Český Výrobce (plátce DPH) dodává zboží německému Zákazníkovi (registrován k DPH pouze v Německu). Německý zákazník následně dodává zboží švýcarskému Zákazníkovi do Švýcarska. Zboží je přepraveno přímo z ČR do Švýcarska. Vývozcem na vývozním celním prohlášení bude v daném případě německý Zákazník. Výrobce uzavře smlouvu o přepravě zboží s českou Dopravní společností (plátce DPH).
Služba (přeprava) poskytnutá Dopravní společností českému Výrobci je osvobozena od daně podle § 69 odst. 1 ZDPH, neboť je poskytnuta přímo českému Výrobci uskutečňujícímu dodání zboží, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země, i přestože český Výrobce není vývozcem na vývozním celním prohlášení.
Obdobné stanovisko platí i pro situaci, kdy na vývozním celním prohlášení bude uvedený jako vývozce zboží český Výrobce.“
Ve věci uplatňování DPH je zajímavý také
návrh daňového balíčku pro rok 2019,
který vláda schválila v červnu a který čeká projednávání Poslaneckou sněmovnou.
Daňový balíček totiž mimo jiné obsahuje změny, který plynou z platných změn předpisů EU
(osoby povinné k dani je tudíž budou moci od 1. 1. 2019 uplatňovat nezávisle na přijetí daňového balíčku).
Pokud jde o
předpisy EU upravující oblast DPH,
tak k jejich poslední významné změně došlo balíčkem o
elektronickém obchodování
ze dne 5. 12. 2017, který zahrnuje novelizaci:
směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty,
směrnicí Rady (EU) 2017/2455,
pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku –
změny týkající se poskytování služeb na dálku se použijí od 1. 1. 2019,
změny týkající se prodeje zboží na dálku
(typicky se jedná o e-shopy)
se použijí od 1. 1. 2021;
od 1. 1. 2021 také dojde k rozšíření systému jednoho správního místa
(bude jej možné nově využít jednak pro prodej zboží na dálku, jednak jej bude možné použít pro poskytování veškerých služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani – do konce roku 2020 je lze využívat pouze pro služby poskytované na dálku),
prováděcího nařízení Rady (EU) 2011/282 (prováděcí nařízení ke směrnici 2006/112/ES)
nařízením Rady (EU) 2017/2459
doplnění zjednodušení do čl. 24b vymezujícího stát usazení příjemce služby pro služby poskytované na dálku,
pokud nepřekročí prahovou hodnotu 100 000 EUR ročně. Toto doplnění spočívá v tom, že místo usazení zákazníka (osoby nepovinné k dani) bude možné určit na základě jednoho důkazu uvedeného v čl. 24f nařízení (např. jím může být IP adresa zařízení používaného zákazníkem), ovšem za podmínky, že tento důkaz poskytne třetí osoba (což může použití tohoto zjednodušení značně omezit).
Zjednodušení platí od 1. 1. 2019,
směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku, již výše uvedenou směrnicí
Rady (EU) 2017/2455
od 1. 1. 2021
se ruší osvobození od DPH pro dovoz zboží nepatrné hodnoty (do 10, resp. 22 EUR),
nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti DPH
nařízením Rady (EU) 2017/2454
– opatření v rámci mezinárodní spolupráce reagují na rozšíření systému jednoho správního místa od 1. 1. 2021.
Nejaktuálnější jsou pochopitelně
změny předpisů EU, které se uplatní již od 1. 1. 2019.
Z výše uvedeného se jedná o změny u služeb poskytovaných na dálku (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby) osobám nepovinným k dani. Od 1. 1. 2015 jsou služby poskytované na dálku osobám nepovinným k dani vždy zdaňovány v místě příjemce této služby (v místě, kde je tato osoba usazena nebo má bydliště nebo se trvale zdržuje), a to bez jakékoli výjimky – viz současné znění § 10i ZDPH, resp. čl. 58 směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění do konce roku 2018.
Příklad 1
Podnikatel sídlící v ČR elektronicky poskytne za úplatu službu osobě nepovinné k dani, která je usazena na Slovensku. Podnikatel není současně usazen v jiném členském státě.
Od 1. 1. 2015 platí, že místem plnění je Slovensko – tzn. že poskytnutí uvedené služby podléhá slovenské DPH. Podnikateli (i kdyby nebyl v ČR registrován jako plátce DPH ani jako identifikovaná osoba) vzniká povinnost z přijaté úplaty odvést slovenskou DPH – buď se na Slovensku zaregistruje jako slovenský plátce daně a odvede slovenskou DPH přímo slovenskému správci daně, nebo se v ČR zaregistruje jako identifikovaná osoba dle § 6j ZDPH a slovenskou daň odvede v režimu jednoho správního místa (MOSS).
Od 1. 1. 2019 se podnikatel bude moci rozhodnout, že službu bude považovat za uskutečněnou v ČR, pokud hodnota služeb poskytnutých osobám nepovinným k dani usazeným v jiných členských státech nepřesáhne za rok 2018 hodnotu 10 000 EUR (pokud by tato prahová hodnota byla v roce 2019 překročena, tak se služby poskytnuté od okamžiku překročení prahové hranice budou opět považovat za uskutečněné v místě usazení příjemce služby). Tuto možnost podnikateli dává novelizace čl. 58 směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, provedená s použitím od 1. 1. 2019 směrnicí Rady (EU) 2017/2455; obdobně bude tato možnost doplněna do § 10i ZDPH daňovým balíčkem schvalovaným pro rok 2019.
Pokud podnikatel využije možnosti nezdaňovat služby poskytované na dálku v jiném členském státě (ve státě usazení příjemce – osoby nepovinné k dani), budou tyto služby považovány za poskytnuté v ČR – tzn. že u neplátce budou vstupovat do obratu rozhodného pro vznik plátcovství ze zákona (1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) a plátce z nich bude odvádět českou DPH.
Poznámka
: Změny se týkají pouze případů, kdy je příjemcem elektronicky poskytované služby osoba nepovinná k dani. Pokud by příjemcem byla osoba povinná k dani usazená v jiném členském státě, vznikala by nadále povinnost odvést DPH jiného členského státu příjemci služby, a to bez jakéhokoliv hodnotového limitu.
Od 1. 1. 2019 se také uplatní novelizace směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, provedená již dříve
směrnicí Rady (EU) 2016/1065,
kterou se mění směrnice o dani z přidané hodnoty, pokud jde o
zacházení s poukazy
– zavádí se úprava, podle které úplatný převod víceúčelového poukazu není dodáním zbožím, resp. poskytnutím služby, zatímco úplatný převod jednoúčelového poukazu se za dodání zboží, resp. za poskytnutí služby, považuje. Jednoúčelovým poukazem přitom je poukaz na zboží či službu v situaci, kdy je znám daňový režim příslušného plnění (sazba daně, případně je známo, že jde o plnění osvobozené, a dále je známo místo plnění). Daná problematika se tedy týká převodů poukazů.
Předpisy EU upravující oblast DPH byly novelizovány i v průběhu roku 2018, konkrétně byla novelizována směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty,
směrnicí 2018/912,
kterou se mění směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o
povinnost dodržovat minimální základní sazbu.
Tato směrnice pouze v článku 97, který stanovuje, že členské státy musí uplatňovat základní sazbu daně alespoň ve výši 15 %, odstranila časové omezení tohoto omezení (před novelizací byly členské státy omezeny do 31. 12. 2017). Členské státy jsou povinny toto omezení uplatnit od 1. 9. 2018. V ČR nemá vzhledem k základní sazbě daně ve výši 21 % uvedená změna příliš velký praktický význam.
Na úrovni legislativní přípravy předpisů EU upravujících oblast DPH je připravována celá řada dalších zásadních změn. Příslušné změny však zatím nebyly přijaty a podle aktuálního legislativního vývoje nelze předpokládat, že by se mohly uplatnit dříve než od 1. 1. 2020 (např. tzv. zjednodušení pro přeshraniční transakce – u těchto zjednodušení se původně předpokládalo spuštění konceptu certifikované osoby, tento koncept je však prozatím odsunut až na spuštění konečného systému pro dodávky zboží mezi členskými státy EU, jehož spuštění předpokládá návrh Evropské komise schválený dne 25. 5. 2018 k datu 1. 7. 2022).
Jak je uvedeno výše, od 1. 1. 2019 dochází v oblasti DPH ke změnám na základě změn předpisů EU. Tyto změny tvoří jednu skupinu změn obsažených ve vládním návrhu daňového balíčku, který je pro rok 2019 schvalován.
Další skupinu změn obsažených v návrhu vládního daňového balíčku pro rok 2019 tvoří změny, které nejsou změnami věcnými, ale jen potvrzením stávající právní úpravy
– podle navržené úpravy tedy tak lze postupovat již nyní. Příkladem tohoto typu je např.
uplatnění DPH za nesprávné zdaňovací období
podle § 104 ZDPH v následující situaci:
Plátce daně přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň k datu 20. 6. 2018 a současně mohl za 6/2018 uplatnit z tohoto přijatého plnění plný nárok na odpočet daně. Plátce daně toto přijaté zdanitelné plnění omylem vykázal v daňovém přiznání (na řádku 10) a v kontrolním hlášení (v části B.1.) až za 7/2018 a současně v daňovém přiznání za 7/2018 uplatnil z uvedeného přijatého plnění odpočet daně (na řádku 43).
Ačkoli v současném znění § 104 ZDPH „beztrestnost“ uvedené chyby výslovně neupravuje (je však součástí vládního daňového balíčku pro rok 2019), byla potvrzena při projednávání
příspěvku Koordinačního výboru č. 521/02.05.18 Aplikace ustanovení § 104 odst. 1 a 2
zákona č. 235/2004 Sb.,
o DPH, který byl projednán 2. 5. 2018 a který shrnuje dopady vykázání jednotlivých plnění za chybné zdaňovací období.
 
Daně z příjmů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), byl v průběhu letošního roku novelizován zatím pouze jednou, a to zcela okrajově zákonem č. 92/2018 Sb. – s účinností od 31. 5. 2018 a s použitím pro rok 2018 bylo novelizováno ustanovení § 19 odst. 1 písm. g) ZDP, které se týká zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění a pro běžnou praxi nemá žádný praktický význam.
Důležitá novela pro
zdanění investičních fondů
od roku 2019 byla schválena Senátem dne 19. 7. 2018 a již čeká jen na projednání prezidentem a vyhlášení ve Sbírce zákonů. Mezi základní investiční fondy, jejichž zisk podléhá pouze 5% sazbě daně z příjmů právnických osob, patří i investiční fondy, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu – od 1. 1. 2019 se toto použije jen za podmínky, že žádná osoba (kromě osob zákonem vyjmenovaných) nemá na fondu větší než 10% podíl.
Od daně z příjmů právnických osob jsou v rámci vztahů mezi osobami sídlícími v EU podle § 19 odst. 1 ZDP osvobozeny při splnění zákonných podmínek např. vyplácené či přijímané podíly na zisku v modelu mateřská – dceřiná společnost; dále např. licenční poplatky či úroky. Podle § 19 odst. 8 a 10 ZDP se toto osvobození uplatňuje od roku 2016 i na příjmy vyplácené do ČR společnostmi sídlícími v
Lichtenštejnsku
či z ČR společnostem sídlícím v Lichtenštejnsku. Jednou z podmínek pro osvobození je, že lichtenštejnská společnost má určitou právní formu – seznam těchto právních forem byl zveřejněn ve
Finančním zpravodaji č. 3/2018.
Několik návrhů na novelizaci ZDP bude projednáváno Parlamentem na podzim letošního roku; ve hře jsou i návrhy retroaktivních změn pro rok 2018 – je však třeba vyčkat na dokončení legislativního procesu a konečnou podobu schválených změn. Za hlavní z projednávaných změn lze označit změny obsažené v návrhu daňového balíčku pro rok 2019. Ačkoli součástí tohoto návrhu není zrušení superhrubé mzdy (jak původně již pro rok 2019 navrhovalo Ministerstvo financí; zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob v sazbách 19, resp. 23 % je součástí programového prohlášení současné vlády, avšak bez stanovení zdaňovacího období, od kterého by se tato změna uplatnila), i v daních z příjmů lze očekávat pro rok 2019 důležité změny.
I daní z příjmů se týkají
změny od 1. 1. 2019 plynoucí z předpisů EU;
tyto změny přinášejí poplatníkům daně určitá omezení, a pokud by tyto změny do konce letošního roku nebyly přijaty (což je povinnost jednotlivých členských států), nebylo by možné je po poplatnících vyžadovat. Je zde tedy principiální rozdíl v dopadu těchto změn oproti změnám v DPH plynoucím z předpisů upravujících DPH na úrovni EU, kde se hlavní změny týkají poskytování služeb na dálku osobám nepovinným k dani usazeným v jiných členských státech a tyto změny přinášejí poskytovatelům služeb určitá zjednodušení a navíc je použití těchto změn částečně dobrovolné.
Součástí návrhu vládního daňového balíčku od 1. 1. 2019 je např. zapracování směrnice
ATAD
[směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu –
Anti
-tax avoidance directive], kterou jsou jednotlivé členské státy povinny zapracovat do svého právního systému do konce letošního roku s uplatněním od 1. 1. 2019. Směrnice ATAD byla novelizována směrnicí Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. 5. 2017, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi (tato opatření mají členské státy povinnost implementovat do konce roku 2019 s použitím od roku 2020, resp. do konce roku 2021 s použitím od 1. 1. 2022). Jedná se o tato opatření:
pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků, v návrhu daňového balíčku řešeno v § 23e
(Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů),
podle kterého by byly daňově neuznatelné např. úroky, které by přesáhly 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy (30 % z EBITDA) nebo které by byly vyšší než 80 mil. Kč – pokud by s úroky souvisely tzv. výpůjční příjmy (např. prostředky z přijaté úročené peněžní zápůjčky by byly dále poskytnuty za úrok, tj. za výpůjční příjem), tak by se daňová neuznatelnost týkala rozdílu výpůjčních nákladů a výpůjčních příjmů. Omezení se netýká poplatníků uvedených v navrhovaném § 23f, např. tedy bank a poplatníků bez přidružené osoby pro účely zdanění ovládané zahraniční společnosti dle navrhovaného § 38fa (ovšem jen za podmínky, že nepodléhá konsolidaci účetní závěrky),
zdanění při odchodu, v návrhu daňového balíčku řešeno v § 23g
(Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví),
jehož podstatou je zdanění hodnoty (zisku z prodeje) majetku poplatníka daně z příjmů právnických osob při přemístění tohoto majetku do zahraničí bez změny vlastnictví ve státě, odkud byl přesunut (v daném případě v ČR),
zneužívání daňového režimu,
v návrhu daňového balíčku řešeno v § 23h
(Řešení hybridních nesouladů)
– zamezení, aby např. jeden výdaj nemohl současně snížit daňový základ u více než jedné osoby,
ovládané zahraniční společnosti, v návrhu daňového balíčku řešeno v § 38fa
(Zdanění ovládané zahraniční společnosti).
Pokud by např. česká ovládající osoba vyplácela úroky zahraniční ovládané osobě, musela by česká ovládající osoba o tyto úroky zvýšit základ daně, pokud by úroky ovládané osoby podléhaly v zahraničí méně než polovičnímu zdanění daní z příjmů právnických osob a tato by nevykonávala podstatnou hospodářskou činnost.
Z oblasti
výkladů Finanční správy
upozorňujeme např. na
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR
vydané 29. 6. 2018. Podle tohoto sdělení nepotřebuje zaměstnavatel od zaměstnanců souhlas k uchovávání podkladů, kterými je prokazován nárok na uplatnění nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě.
Doklady, kterými zaměstnanec prokazuje uvedené skutečnosti, jsou uvedeny v § 38l ZDP – např. tedy potvrzením školy o studiu zletilého dítěte, na které zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Podle sdělení je uschování kopie dokladu uvedeného v § 38l ZDP (např. tedy uvedeného potvrzení školy) zpracováním uvedených dat na základě zákona, ke kterému není třeba souhlasu zaměstnance.
Sdělení upozorňuje na to, že úschovu dokladů, resp. jejich kopií, lze považovat za zpracování dat na základě zákona pouze v rozsahu, který je ZDP vyžadován. Pokud doklad obsahuje údaje nad rámec údajů vyžadovaných zákonem, doporučuje sdělení tyto údaje při kopírování zakrýt. Toto může být z praktického hlediska značně problematické – např. nezdanitelnou část základu daně na doplňkové penzijní spoření zaměstnanec prokazuje smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a je velký problém rozlišit, které pasáže smlouvy pro prokázání nároku jsou nutné a které nikoli.
Sdělení se vůbec nezabývá otázkou doby, po které je uschování dokladů vyžadováno zákonem. Pravděpodobně je to z důvodu, že obecná tříletá lhůta pro doměření daně podle § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“ nebo „“), se v některých případech prolamuje a pro případ spáchání daňového trestného činu je časově neomezená. Prakticky tedy podle mého názoru nelze určit okamžik, kdy mají být tato data vymazána.
V praxi se lze poměrně často setkat s názorem, že i cestovní náhrady „do limitu“ podléhají zdanění, pokud jsou vypláceny např. jednateli s. r. o., který tuto funkci vykonává pro společnost bezúplatně. Proto je důležité projednání příspěvku Koordinačního výboru č. 520/02.05.18
Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby,
který byl 2. 5. 2018 uzavřen s tímto závěrem:
„Fyzická osoba vykonávající funkci člena orgánu právnické osoby nemusí za tuto činnost pobírat odměnu a přesto má jako zaměstnanec ve smyslu § 6 odst. 2 ZDP nárok v souvislosti s výkonem této funkce na vynětí příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů podle § 6 odst. 7 ZDP a na osvobození příjmů podle § 6 odst. 9 ZDP.“
Daňové
memorandum
uzavřené se společností UBER
Dne 12. 7. 2018 uzavřela ministryně financí daňové
memorandum
, kterým se společnost UBER zavazuje k následující praxi:
1.
Poskytovat Finanční správě data nezbytná ke správě daní, zejména celkovou částku jízdného. Finanční správa tak získá informace o celoročních příjmech řidičů či společností jezdících pro UBER. Tím bude zajištěna kontrola daně z příjmu fyzických osob.
2.
Společnost UBER od října 2018 spustí pilotní provoz elektronické evidence tržeb pro nové řidiče. V předstihu před novelou zákona o EET (zákon č. 112/2016 Sb.) tak dojde k dobrovolnému poskytování informací o hotovostních platbách, které řidiči či společnosti jezdící pro UBER obdrží. Finanční správa tím navíc získá možnost pilotního testování EET v oblasti osobní přepravy a možnost nastavit a vyladit kontrolní mechanismy pro očekávané kompletní spuštění EET.
3.
Společnost UBER se zavazuje informovat řidiče o povinnostech souvisejících s DPH a zajistit, že dopravci předloží platné doklady o daňovém identifikačním čísle k DPH. V rámci souhrnného hlášení k DPH tak bude zajištěna řádná správa DPH.
K dané věci lze jistě dodat, že podle názoru Soudního dvora EU ze dne 20. 12. 2017, ve věci C-434/15 (Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain SL) poskytovatelem přepravních služeb nejsou řidiči, ale společnost UBER. Finanční správa se však rozhodla společnosti UBER podnikání v ČR nekomplikovat a vybírat DPH od jednotlivých řidičů (v případě neplátců daně ovšem nikoli z celé úplaty za přepravní službu, ale jen ze „zprostředkovatelské provize“). Rovněž zisk dosažený z provozu UBERu nemá tato společnost při daném přístupu k věci důvod v ČR zdaňovat. Nelze se tedy divit, že společnost UBER bude ochotně poskytovat Finanční správě údaje o tržbách jednotlivých řidičů – koneckonců tak činila i v minulosti (obdobně jako např. společnost Airbnb provozující webovou platformu pro zprostředkování ubytování, resp. pronájmu).
V dané věci je nepochybně zajímavé, že Slovenská republika rozšířila od 1. 1. 2018 definici stálé provozovny pro účely daně z příjmů tak, že stálá provozovna na území SR vznikne i v případě provozování webové platformy, která soustavně zprostředkovává na území SR přepravní nebo ubytovací služby, tzn. že zisk z tohoto zprostředkování bude zdaněn slovenskou daní z příjmů – buď jako zisk příslušné stálé provozovny, nebo (v případě, že provozovatel webové platformy nesplní povinnost zaregistrovat stálou provozovnu v SR) formou srážkové daně, kterou má povinnost srazit např. ubytovatel hradící zprostředkovatelskou provizi.
 
Mezinárodní správní spolupráce v oblasti daní
Dne 5. 6. 2018 nabyla účinnosti novela daňového řádu č. 94/2018 Sb., která zapracovala 4. novelizaci směrnice Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní (směrnice
„DAC“
– Directive on Administrative Cooperation), provedenou směrnicí Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. 12. 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (tato 4. novelizace je označována jako
„DAC 5“
). Tato novela:
rozšířila informační povinnosti bank a podobných subjektů vůči správcům daně (novelizovaný § 77 odst. 3 DŘ),
zavedla pro povinné osoby podle zákona proti praní špinavých peněz novou informační povinnost (nový § 77a DŘ).
Povinnou osobou
podle § 2 zákona proti praní špinavých peněz (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů) je např. i daňový poradce,
auditor
nebo účetní. Tyto osoby jsou nově povinny poskytnout správci daně
veškeré údaje získané při identifikaci a kontrole klienta,
a to včetně souvisejících písemností a informací o způsobu jejich shromažďování.
Novela byla nakonec schválena v podobě, že vybrané profese (advokáti, notáři, daňoví poradci, soudní exekutoři a auditoři) jsou uvedené údaje povinny poskytnout pouze pro účely mezinárodní správy daní (podle přechodného ustanovení jsou povinny poskytnout údaje získané až od 5. 6. 2018).
Novela č. 94/2018 Sb. kromě daňového řádu novelizuje také notářský řád, zákon o daňovém poradenství, o advokacii, exekuční řád, zákon proti praní špinavých peněz a zákon o auditorech.
Z oblasti mezinárodních oznamovacích povinností upozorňujeme na přijetí
směrnice Rady (EU) 2018/822
ze dne 25. 5. 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu
k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat.
Tato směrnice je další (pátou) novelizací směrnice DAC, a proto je označována jako
DAC 6.
Směrnice DAC 6 byla vyhlášena v Úředním věstníku EU dne 5. 6. 2018 a nabyla účinnosti 25. 6. 2018. Směrnice ukládá členským státům, aby ji do svého právního systému zapracovali do konce roku 2019 s použitím od 1. 7. 2020. Účinnost směrnice (25. 6. 2018) je důležitá, protože osoby povinné oznamovat mezinárodní uspořádání vzniklá z důvodu získání daňových výhod (směrnice tyto osoby označuje jako zprostředkovatele, jedná se např. o daňové poradce) budou 31. 8. 2020 povinně oznamovat mezinárodní uspořádání, jejichž první krok nastal od 25. 6. 2018 do 31. 12. 2019.
Důležitou novinkou loňského roku pro
nadnárodní skupiny podniků s konsolidovaným obratem alespoň 750 mil. EUR
bylo zavedení automatické výměny oznamovaných informací podle § 13za a násl. zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, které byly vloženy s účinností od 19. 9. 2017 novelou č. 305/2017 Sb. Podle této úpravy:
nejvyšší mateřská entita každoročně podává zprávu podle zemí
(Country by Country Reporting
CbCR) upravenou § 13zi zákona 164/2013 Sb., a to jako součást oznámení dle § 13zl a 13zm,
další entity nadnárodní skupiny podávají ohlášení podle § 13zn. Toto ohlášení se podává jednorázově při vzniku povinnosti automatické výměny informací (při dosažení konsolidovaného obratu 750 mil. EUR). Pokud nadnárodní skupina dosáhla ročního obratu 750 mil. EUR za rok 2015, tak se ohlášení podávalo do konce října 2017. Pokud nadnárodní skupina dosáhla ročního obratu 750 mil. EUR poprvé za rok 2016, tak jednotlivé entity nadnárodní skupiny podávaly ohlášení do konce roku 2017 a nejvyšší mateřská skupina podá oznámení obsahující zprávu podle zemí (CbCR) za rok 2017 do konce roku 2018. Pokud nadnárodní skupina dosáhla ročního obratu 750 mil. EUR poprvé za rok 2017, tak jednotlivé entity nadnárodní skupiny mají povinnost podat ohlášení do konce roku 2018 a nejvyšší mateřská skupina bude podávat oznámení obsahující zprávu podle zemí (CbCR) za rok 2018 do konce roku 2019.
K dané problematice je na stránkách http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/country-by-country-reporting zveřejněn
materiál Generálního finančního ředitelství
Časté otázky a odpovědi související s aplikací zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní (dále jen „vyhláška“) v případě povinností týkajících se tzv. zpráv podle zemí (dále také i jen jako „CbCR“)
ze dne 13. 2. 2018.
Automatická výměna informací se týká jednak členských zemí EU, a dále mnoha dalších zemí –
seznam těchto dalších zemí
byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 4/2018 (předtím byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 2/2018 – na tento seznam odkazuje materiál GFŘ z 13. 2. 2018 – ale následně byl nahrazen seznamem novým).
Mezinárodní spolupráce při správě daní se týká také směrnice Rady (EU)
2017/1852
ze dne 10. 10. 2017, o mechanismech řešení daňových sporů v EU – podle ní bude možné poprvé
za zdaňovací období roku 2018
v době
po 30. 6. 2019
postupovat při řešení
mezinárodních daňových sporů.
Zapracování této směrnice do českého právního systému se teprve připravuje.
Nová
interpretace
Národní účetní rady
Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. NÚR je zájmové sdružení tvořené Komorou auditorů ČR, Komorou daňových poradců ČR, Svazem účetních ČR a Vysokou školou ekonomickou zastoupenou Fakultou financí a účetnictví VŠE. NÚR vyjadřuje odborné názory na praktickou aplikaci českých účetních pravidel svými interpretacemi.
Dne 14. 5. 2018 NÚR schválila interpretaci I-37 Časové rozlišování a cizí měna, podle které se zůstatky účtů Výdajů, resp. Příjmů, příštích období přepočítávají aktuálním kursem k datu účetní závěrky a zůstatky účtů Nákladů a Výnosů příštích období se nepřepočítávají.
Příklad 2
Účetní jednotka AB zprostředkovává zakázky pro účetní jednotku XY. Za zakázky zprostředkované v průběhu roku 2018 náleží zprostředkovatelská provize 100 000 EUR, která bude vyčíslena a vyfakturována účetní jednotkou AB dne 20. 1. 2019. Obě účetní jednotky používají pro přepočet zahraniční měny pevný roční kurs – pro rok 2018 používají kurs ČNB platný k 1. 1. 2018, tj. 25,540 Kč/EUR. Jak bude účtováno o kursových rozdílech, jestliže kurs ČNB Kč/EUR bude k 31. 12. 2018, resp. k 1. 1. 2019, činit:
a)
26,540 Kč/EUR
b)
24,540 Kč/EUR.
Účetní jednotka AB
Popis účetního případu
Částka v Kč
MD
D
Předpis provize k 31. 12. 2018
2 554 000
385
602
a) kursový rozdíl k 31. 12. 2018
100 000
385
663
b) kursový rozdíl k 31. 12. 2018
100 000
563
385
Účetní jednotka XY
Popis účetního případu
Částka v Kč
MD
D
Předpis provize k 31. 12. 2018
2 554 000
518
383
a) kursový rozdíl k 31. 12. 2018
100 000
563
383
b) kursový rozdíl k 31. 12. 2018
100 000
383
663
Použité účty
383-Výdaje příštích období
385-Příjmy příštích období
518-Ostatní služby
563-Kursové ztráty
602-Tržby z prodeje služeb
663-Kursové zisky
Příklad 3
Účetní jednotka AB pronajímá jednotce XY skladové prostory za 1 000 EUR/měsíčně. Nájemné je hrazeno do 10. dne předcházejícího kalendářního měsíce. Jak bude zaúčtováno nájemné za leden 2019, které bude 10. 12. 2018 odepsáno z korunového účtu nájemce kursem 26,000 Kč/EUR a pronajímateli bude připsáno na jeho korunový účet dne 11. 12. 2018 kursem 25,800 Kč/EUR?
Účetní jednotka AB
Popis účetního případu
Částka v Kč
MD
D
Úhrada nájemného dne 11. 12. 2018
25 800
221
384
Předpis nájemného za 1/2018
25 800
384
602
Účetní jednotka XY
Popis účetního případu
Částka v Kč
MD
D
Úhrada nájemného dne 10. 12. 2018
26 000
381
221
Předpis nájemného za 1/2019
26 000
518
381
Použité účty:
221-Bankovní účty
381-Náklady příštích období
384-Výnosy příštích období
518-Ostatní služby
602-Tržby z prodeje služeb
 
Sdělení k účtování o digitálních měnách
Dne 15. 5. 2018 zveřejnilo Ministerstvo financí (dále jen „MF“) sdělení k účtování a vykazování digitálních měn. Sdělení je dostupné na https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetnictvi/legislativa-v-ucetnictvi/2018/sdeleni-ministerstva-financi-k-uctovani-31864.
Podle MF digitální měny (např. bitcoiny) nejsou peníze (označovat je tedy jako měny je určitým způsobem zavádějící). Podle MF se o digitálních měnách účtuje jako o
zásobách.
MF uvádí, že se digitální měny vykazují jako zboží, výrobky či nedokončená výroba, popřípadě že je lze v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“, vykazovat odděleně od ostatních položek zásob (položky rozvahy lze vykazovat podrobněji, než stanoví přílohy vyhlášky za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání). MF blíže neuvádí, ve kterých případech digitální měny vykazovat jako zboží a ve kterých jako výrobky, resp. nedokončenou výrobu. Je logické, že jako zboží budou vykazovány nakoupené digitální měny a jako výrobky digitální měny získané vlastní těžbou.
Ze zařazení digitálních měn mezi zásoby plyne, že u nich nebude účtováno o
kursových rozdílech.
Pokud by však ocenění bylo vyšší, než by odpovídalo aktuálnímu kursu dané digitální měny, bylo by nutné vytvořit účetní (daňově neuznatelnou) opravnou položku. Pokud by aktuální kurs dané měny byl vyšší než ocenění v účetnictví, tak by se přecenění směrem nahoru neprovádělo a neovlivnilo by ani výsledek hospodaření, ani daňový základ.
Vykazování digitálních měn jako zásoby také znamená, že
úhrada pomocí digitálních měn
není peněžní úhradou, ale směnou digitální měny za jinou hodnotu (např. za jinou věc).
 
Kategorizace účetních jednotek
Kategorizace účetních jednotek (mikro, malá, střední a velká účetní jednotka) byla zavedena počínaje účetním obdobím roku 2016 s tím, že u dříve existujících účetních jednotek se pro zařazení do příslušné kategorie jak pro účetní období roku 2016, tak i roku 2017 použily údaje vykázané v závěrce roku 2015 k datu 31. 12. 2015. Pokud by podle údajů z účetní závěrky k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017 spadala účetní jednotka do jiné kategorie, přeřadila by se do této jiné kategorie počínaje účetním obdobím roku 2018.
Změna účetní kategorie může přinést praktické problémy. Například účetní jednotky kategorie mikro nepřeceňují cenné papíry jejich reálnou hodnotou – na toto reagovala novela prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. od 1. 1. 2018 a doplnila nový § 61c Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky. Pokud by byla účetní jednotka zařazena pro rok 2016 a 2017 do kategorie mikro a pro rok 2018 do některé z „vyšších“ kategorií, tak by byla povinna k 1. 1. 2018 cenné papíry přecenit na jejich reálnou hodnotu.
 
Úroky z prodlení
S účinností od 28. 6. 2018 byla dvoutýdenní reposazba zvýšena na 1,00 %. Tato sazba ovlivňuje např. výši úroku z prodlení uplatňovaného podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „občanský zákoník“ (pokud si smluvní strany nedohodly jiné úročení) a dále např.
úrok z prodlení dle daňového řádu za opožděnou úhradu daně.
Úroky z prodlení podle občanského zákoníku
Začátek prodlení
Úrok z prodlení (
p. a.
)
1. 7. 2018 až 31. 12. 2018
9,00 %
1. 1. 2018 až 30. 6. 2018
8,50 %
1. 1. 2014 až 31. 12. 2017
8,05 %
Pro uplatnění úroků z prodlení podle občanského zákoníku, resp. podle příslušného prováděcího nařízení č. 351/2013 Sb., je rozhodující počátek prodlení (pokud není smluvně dohodnuto jinak). Pokud bude tedy např. uhrazena v září 2018 faktura:
splatná v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017, tak úrok z prodlení za celou dobu prodlení bude činit 8,05 %
p. a.
,
splatná v prvém pololetí roku 2018, tak úrok z prodlení za celou dobu prodlení bude činit 8,50 %
p. a.
,
splatná v druhém pololetí roku 2018, tak úrok z prodlení za celou dobu prodlení bude činit 9,00 %
p. a.
Úrok z prodlení za opožděnou úhradu daně
dle § 252 DŘ se uplatňuje od pátého pracovního dne prodlení; rozhodující přitom je reposazba platná vždy na začátku příslušného pololetí (k této se připočítává 14 procentních bodů). Pokud bude např. v září 2018 uhrazena daň splatná v roce 2017, tak úrok z prodlení připadající:
na období do 31. 12. 2017 bude činit 14,05 %
p. a.
(reposazba 0,05 % se použije počínaje prvým pololetím roku 2013 a konče druhým pololetím roku 2017),
úrok za prvé pololetí 2018 bude činit 14,50 %
p. a.
(k 1. 1. 2018 reposazba činila 0,50 %),
úrok připadající na období druhého pololetí 2018 bude činit 15 %
p. a.
 
Závěr
Hlavní legislativní změny přinese až podzim a závěr letošního roku – např. by měla být schválena novela zákona o evidenci tržeb a pokud se jedná o povinnost evidovat jiné tržby než tržby z ubytování, stravování, malo a velkoobchodu, tak podle předloženého vládního návrhu lze tuto povinnost očekávat nejdříve od poloviny roku 2019. Protože dalších změn bude letos ještě více než dost, přeji čtenářům, aby přes léto načerpali dostatek sil na jejich zvládnutí.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
305/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
94/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nařízení vlády

351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Vyhlášky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní