Pracovní poměr na dobu určitou a zdravotní pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Pracovněprávní vztahy jsou sjednávány jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. Pokud je výší nebo charakterem příjmu osoba zaměstnancem, resp. vznikne-li z pohledu zdravotního pojištění zaměstnání, pak na straně jedné zaměstnavatel plní veškeré zákonné povinnosti ve zdravotním pojištění, na straně druhé má pojištěnec po dobu trvání takového zaměstnání vyřešen ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah. Které možnosti či postupy lze ve zdravotním pojištění v souvislosti se skončením pracovního poměru na dobu určitou uplatnit? Podívejme se však blíže nejprve na některé zásady u pracovního poměru na dobu určitou v oblasti pracovního práva.

Pracovní poměr na dobu určitou a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Posouzení doby trvání pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru není nezbytnou obsahovou náplní pracovní smlouvy. Není-li tedy v pracovní smlouvě uvedena, nemá tato okolnost vliv na platnost uzavřené pracovní smlouvy a má se za to, že pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou. Jestliže však obě smluvní strany chtějí omezit dobu trvání pracovního poměru, pak musí být tato doba výslovně sjednána, což musí být ujednáno určitě a srozumitelně. V opačném případě by bylo takové ujednání považováno za neplatné s tím, že neplatné by bylo ujednání pouze o době trvání pracovního poměru, nikoli pracovní smlouva jako taková, a pracovní poměr by tak byl považován za sjednaný na dobu neurčitou.
Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZP“) upřednostňuje pracovní poměr na dobu neurčitou, což lze dovodit z § 39 odst. 1 ZP. Pokud tedy chtějí smluvní strany omezit dobu trvání pracovního poměru, pak si musejí tuto skutečnost