Pracovní poměr na dobu určitou a zdravotní pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Pracovněprávní vztahy jsou sjednávány jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. Pokud je výší nebo charakterem příjmu osoba zaměstnancem, resp. vznikne-li z pohledu zdravotního pojištění zaměstnání, pak na straně jedné zaměstnavatel plní veškeré zákonné povinnosti ve zdravotním pojištění, na straně druhé má pojištěnec po dobu trvání takového zaměstnání vyřešen ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah. Které možnosti či postupy lze ve zdravotním pojištění v souvislosti se skončením pracovního poměru na dobu určitou uplatnit? Podívejme se však blíže nejprve na některé zásady u pracovního poměru na dobu určitou v oblasti pracovního práva.

Pracovní poměr na dobu určitou a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Posouzení doby trvání pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru není nezbytnou obsahovou náplní pracovní smlouvy. Není-li tedy v pracovní smlouvě uvedena, nemá tato okolnost vliv na platnost uzavřené pracovní smlouvy a má se za to, že pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou. Jestliže však obě smluvní strany chtějí omezit dobu trvání pracovního poměru, pak musí být tato doba výslovně sjednána, což musí být ujednáno určitě a srozumitelně. V opačném případě by bylo takové ujednání považováno za neplatné s tím, že neplatné by bylo ujednání pouze o době trvání pracovního poměru, nikoli pracovní smlouva jako taková, a pracovní poměr by tak byl považován za sjednaný na dobu neurčitou.
Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZP“) upřednostňuje pracovní poměr na dobu neurčitou, což lze dovodit z § 39 odst. 1 ZP. Pokud tedy chtějí smluvní strany omezit dobu trvání pracovního poměru, pak si musejí tuto skutečnost výslovně smluvně upravit. Doba trvání pracovního poměru může být sjednána nejen v pracovní smlouvě, ale i v rámci samostatné smlouvy – například v dohodě o pracovních podmínkách. Omezení doby trvání pracovního poměru lze sjednat nejen při uzavírání pracovního poměru, ale i kdykoliv v průběhu jeho trvání, a to formou dohody o změně pracovní smlouvy.
 
Zásada jednoznačnosti
Zákoník práce nestanoví, jak má být vyjádřen způsob určení doby, na kterou je pracovní poměr uzavírán. Nesmí však dojít k tomu, aby způsob určení této doby vzbuzoval pochybnosti o tom, ke kterému okamžiku pracovní poměr končí. Dobu určitou tak lze vyjádřit například přesným dnem skončení pracovního poměru nebo uvedením prací, po jejichž dobu má pracovní poměr trvat (například na dobu provozu koupaliště).
 
K dalším okolnostem či nárokům se nepřihlíží
Pokud zaměstnavatel a zaměstnanec sjednali pracovní poměr na dobu určitou, pak tento skončí uplynutím sjednané doby bez nutnosti dalšího úkonu. Na skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou nemá vliv nemoc zaměstnance, těhotenství zaměstnankyně či jiná ochranná doba, která by jinak zaměstnavateli znemožňovala dát zaměstnanci výpověď.
Při skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou nevzniká zaměstnanci nárok na odstupné.
 
Dřívější skončení
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou může skončit i dříve než uplynutím sjednané doby. Vycházeje z § 48 ZP to může být především dohodou, anebo také výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době.
 
Postupy v souvislosti se skončením práce
Byla-li doba trvání pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem (§ 65 odst. 1 ZP).
V případě, že zaměstnanec po uplynutí sjednané doby pokračuje s vědomím zaměstnavatele nadále v konání prací, pak platí, že se ze zákona mění pracovní poměr, původně sjednaný na dobu určitou, na dobu neurčitou, aniž by k tomu bylo zapotřebí zvláštního právního jednání (§ 65 odst. 2 ZP).
 
Jak ve zdravotním pojištění?
Pokud trvá pracovní poměr, nemůže zaměstnanci vzniknout ve zdravotním pojištění problém. Veškeré povinnosti plní zaměstnavatel, zejména přihlašuje osobu jako zaměstnance u jeho zdravotní pojišťovny a platí pojistné podle zákona. Zaměstnanec však nesmí opomenout oznámit zaměstnavateli případnou změnu zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání.
Když zaměstnání skončí, mohou nastat ve zdravotním pojištění různé situace jak u zaměstnavatele, tak u zaměstnance. Proberme si některé z nich.
 
I. Zaměstnavatelé
V souvislosti se skončením pracovního poměru na dobu určitou musí zaměstnavatelé každopádně řešit odhlášení zaměstnanců, příjem případně zúčtovaný po skončení zaměstnání anebo možné onemocnění zaměstnance.
 
Odvod pojistného a odhlášení zaměstnanců
Za kalendářní měsíc, ve kterém dochází k ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, musí být zaměstnavatelem odvedeno za zaměstnance pojistné podle zákona, tedy i s ohledem na minimální vyměřovací základ, případně na jeho poměrnou část. Tito zaměstnanci jsou v daném měsíci započítáváni do celkového počtu zaměstnanců i v případě, kdy by zaměstnání netrvalo po celý měsíc. K odhlášení zaměstnanců se ve lhůtě do osmi dnů standardně použije kód „O“ na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele.
Kdyby byl zaměstnanec ke dni skončení pracovního poměru registrován u zdravotní pojišťovny v některé ze „státních kategorií“ (například poživatel některého z důchodů, student, příjemce rodičovského příspěvku), pak zaměstnavatel ukončení této kategorie neoznamuje. Zařazení v kategorii osob, za které hradí pojistné stát, řeší pojistný vztah dotyčné osoby po celou dobu této evidence. Ukončení příslušné „státní kategorie“ posléze oznámí sám pojištěnec, pokud to neučiní případný další zaměstnavatel.
 
Příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání
Podle § 3 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pro stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, kterému byly zúčtovány příjmy po skončení zaměstnání, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně. To znamená, že z příjmů zúčtovaných po skončení zaměstnání se pojistné buď odvede (jedná-li se o příjmy podle § 3 odst. 1), nebo neodvede (pokud se jedná o příjmy podle § 3 odst. 2).
Zásady platné u příjmů zúčtovaných po skončení zaměstnání a zahrnovaných do vyměřovacího základu zaměstnance:
1.
pojistné se nedopočítává do minimálního vyměřovacího základu – osoba již není zaměstnancem,
2.
tuto osobu nezapočítává zaměstnavatel v měsíci zúčtování odměny do celkového počtu zaměstnanců na Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele (již není zaměstnancem),
3.
k datům 1. 1. a 1. 7. lze standardní cestou změnit zdravotní pojišťovnu, proto by si měli zaměstnatelé pohlídat, aby bylo pojistné odvedeno správné zdravotní pojišťovně. To znamená, že je nutné brát v úvahu i možnou změnu zdravotní pojišťovny bývalého zaměstnance po skončení zaměstnání, což se zaměstnavatel nemusí od zaměstnance dozvědět.
 
Nemoc v souvislosti se skončením zaměstnání
Příjemce dávek nemocenského pojištění je ve zdravotním pojištění osobou, za kterou platí pojistné stát. Při skončení zaměstnání budou řešeny nejčastěji tyto situace:
a)
zaměstnanec v době skončení zaměstnání pobírá nemocenské dávky
Zaměstnanec končí zaměstnání ke dni 30. 4. 2018, onemocněl dne 9. 4., takže od 23. 4. je příjemcem dávek nemocenského pojištění. Zaměstnavatel použije (na jednom formuláři „Hromadné oznámení zaměstnavatele“) kód „O“ k datu 30. 4. a současně kód „N“ s datem 1. 5.
b)
zaměstnanec v době skončení zaměstnání ještě nepobírá nemocenské dávky
Zaměstnanec končí zaměstnání dohodou ke dni 30. 4., onemocněl dne 21. 4., takže od 5. 5. je příjemcem dávek nemocenského pojištění. Zaměstnavatel použije kód „O“ k datu 30. 4. a kód „N“ s datem 5. 5.
c)
zaměstnanec onemocní v ochranné lhůtě po rozvázání pracovního poměru
Prostřednictvím kódů „N“ a „K“ vymezí zaměstnavatel období pobírání nemocenských dávek bývalého zaměstnance v situaci, kdy onemocní v ochranné lhůtě po rozvázání pracovního poměru.
Poznámka:
V souvislosti s nemocí zaměstnance v ochranné lhůtě (resp. při skončení zaměstnání) sděluje zaměstnavatel zdravotní pojišťovně období pobírání nemocenských dávek tehdy, je-li mu tato skutečnost známa. Pokud oznámí zdravotní pojišťovně počátek pobírání těchto dávek kódem „N“, pak by si měl každopádně pohlídat i oznámení ukončení jejich pobírání kódem „K“ (například dohodou se zaměstnancem, kontaktem s příslušnou OSSZ apod.), zkrátka takovému případu je zapotřebí věnovat individuální pozornost.
 
II. Pojištěnci
Nejsou výjimkou situace, kdy má pojištěnec současně více zaměstnání nebo při zaměstnání ještě podniká. Skončí-li zaměstnání na dobu určitou, pak při souběžných příjmech platí následující:
pokud má zaměstnanec ještě jiné zaměstnání, zakládající povinnost zaměstnavatele platit pojistné, pak nemusí nic řešit, neboť o placení pojistného se postará tento další zaměstnavatel,
jestliže souběžně se zaměstnáním na dobu určitou podnikal, pak platí v návaznosti na hlavní zdroj příjmů u pojištěnce s potřebou dodržení zákonného minima tyto postupy:
jestliže bylo podnikání vedlejším zdrojem příjmů, pak se (pokud není ukončeno nebo přerušeno) stává jediným zdrojem příjmů pojištěnce s povinností placení alespoň minimálních záloh v roce 2018 ve výši 2 024 Kč,
pokud byla samostatná výdělečná činnost při tomto souběhu hlavním zdrojem příjmů, pak k žádné změně nedochází.
Nicméně po skončení jediného zaměstnání na dobu určitou se musí pojištěnec začít starat sám o další bezproblémový průběh jeho zdravotního pojištění. To znamená, že v průběhu kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnání skončilo, musí:
1.
nastoupit do jiného zaměstnání s příjmy ze závislé činnosti, které zakládají účast na zdravotním pojištění (například zaměstnání na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti při příjmu alespoň 2 500 Kč, případně dohody o provedení práce s příjmem převyšujícím 10 000 Kč) nebo
2.
začít podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná anebo
3.
být registrován u zdravotní pojišťovny jako osoba, za kterou platí pojistné stát (například uchazeč o zaměstnání).
Z obecného pohledu platí, že pro daný kalendářní měsíc postačí registrace v některé z těchto tří skupin osob třeba jen po část takového měsíce, nebo dokonce postačí i jen jeden den evidence v tomto měsíci.
Není-li využita ani jedna z možností uvedených v bodech 1) až 3), stává se pojištěnec na celý příslušný kalendářní měsíc osobou bez zdanitelných příjmů. Za osobu bez zdanitelných příjmů se považuje takový pojištěnec s trvalým pobytem na území České republiky, který nemá v rámci celého kalendářního měsíce příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, nebo není za něj plátcem pojistného stát. Jinak řečeno, pokud je pojištěnec v průběhu kalendářního měsíce alespoň jeden den registrován u zdravotní pojišťovny buď jako zaměstnanec, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo je zařazen v některé ze skupin osob, za které platí pojistné stát, není v tomto měsíci osobou bez zdanitelných příjmů. Měsíční platba pojistného osoby bez zdanitelných příjmů činí v roce 2018 částku 1 647 Kč.
Alternativně přichází v úvahu i vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění, kdy nejpoužívanějšími možnosti jsou:
a)
Výkon výdělečné činnosti v zahraničí ve smyslu koordinačních nařízení Evropské unie
U osob ze států Evropské unie včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska se postupuje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení včetně prováděcího Nařízení č. 987/2009. Jedním ze základních principů těchto nařízení je pojištění (neboli účast ve všech systémech sociálního zabezpečení) ve státě, na jehož území je vykonávána výdělečná činnost.
b)
Dlouhodobý pobyt v zahraničí
dlouhodobém pobytu v cizině hovoříme tehdy, jsou-li splněny tyto tři podmínky:
1.
nepřetržitý pobyt v cizině trvá déle než 6 měsíců,
2.
zdravotní pojištění v cizině trvá po celou dobu pobytu v cizině,
3.
písemné prohlášení o ukončení platby pojistného bylo doručeno zdravotní pojišťovně přede dnem ukončení platby pojistného.
Osoba splňující uvedené podmínky je tímto vyňata ze zdravotního pojištění v ČR a současně je povinna odevzdat před odjezdem průkaz zdravotní pojišťovny. Za osobu dlouhodobě pobývající v cizině nikdo pojistné v ČR neplatí, současně však tato osoba nemá po uvedenou dobu nárok na poskytnutí hrazených služeb českým systémem veřejného zdravotního pojištění.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.