Změny ve zdravotním pojištění 2017/2018

Vydáno: 14 minut čtení

V právní úpravě zdravotního pojištění dochází ke změnám jak přímo v zákonech zdravotního pojištění, tak v související právní úpravě, tedy i s dopady do zdravotního pojištění. Je také skutečností, že se mění podmínky pro placení pojistného všemi skupinami plátců, neboť od 1. 1. 2018 je stanoven nový (zvýšený) minimální vyměřovací základ u zaměstnance (zaměstnavatele) i osoby samostatně výdělečně činné, zvyšuje se platba pojistného osobami bez zdanitelných příjmů a více zaplatí stát zdravotním pojišťovnám i za „státní pojištěnce“. Podívejme se nyní blíže na tyto změny, a tedy i na postupy platné ve zdravotním pojištění zejména po datu 1. 1. 2018.

Změny ve zdravotním pojištění 2017/2018
Ing.
Antonín
Daněk
 
Změna od 1. 7. 2017
Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), upřesnil § 7 odst. 1 písm. n) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy stát platí pojistné:
„za manžele nebo registrované partnery státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí se souhlasem této organizační složky státu, a nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí.“
Z novelizované úpravy tak vyplývá, že od 1. 7. 2017 je umožněno zaměstnancům (manželům a registrovaným partnerům státních zaměstnanců), aby byli současně evidováni v zaměstnání i ve „státní kategorii“ – typicky v období poskytnutého neplaceného volna.
 
Změna od 29. 7. 2017
S účinností od 29. 7. 2017 došlo zákonem č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.