Legislativní novinky k 8. 1. 2018

Vydáno: 6 minut čtení

Vítáme vás u letošních prvních legislativních novinek. Rok 2017 je definitivně za námi a nám nezbývá, než se naučit psát nový letopočet. Přejme si, aby nám nový rok přinesl radost a pokud možno jen vše dobré. Stejně jako v předchozích letech vás budeme nadále každý měsíc seznamovat s novinkami, které nás, aniž bychom si většinou přáli, stále doprovázejí a někdy i překvapují.

Legislativní novinky k 8. 1. 2018
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Evidence tržeb z pohledu nálezu Ústavního soudu
Týden před Vánocemi, 15. 12. 2017, byl publikován nález Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 26/16), který se významným způsobem dotýká elektronické evidence tržeb. Plénum Ústavního soudu rozhodlo o návrhu skupiny 41 poslanců, kterým se domáhali buď zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb jako celku, či případně jeho jednotlivých ustanovení.
Ústavní soud sice poukázal na to, že během přijímání zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) došlo k některým procedurálním pochybením, zároveň však tato pochybení nebyla tak zásadně protiústavní, aby bylo nutné přistoupit z tohoto důvodu k jeho zrušení. Stejně tak neshledal zákon protiústavní z pohledu namítaného porušení základních práv – zejména porušení práva na informační sebeurčení, práva na ochranu vlastnictví, či práva podnikat. Zákon tak jako celek platí nadále, ovšem s následujícími významnými úpravami:
Úpravy ke dni 28. 2. 2018
Ruší se povinnost evidovat tržby hrazené platebními kartami či dalšími bezhotovostními převody,
neboť dle názoru Ústavního soudu jsou tržby plynoucí z bezhotovostních převodů poměrně dobře dohledatelné, a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci. Zároveň tak není nutné evidovat on-line tržby (prostřednictvím e-shopů atp.).
Ruší se povinnost uvádět na účtence DIČ poplatníka evidujícího tržbu,
neboť zejména v případě fyzických osob, jejichž DIČ obsahuje rodné číslo, není takové řešení dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů.
Ruší se povinnost evidovat tržby zařazené do 3. a 4. fáze,
tj. ruší se tato povinnost subjektům, které měly povinnost evidovat tržby od 1. 3. 2018, resp. od 1. 6. 2018. V této souvislosti Ústavní soud poukázal na skutečnost, že povinnost evidovat tržby pro tuto zbývající část povinných subjektů byla přijata bez všestranného zvážení možných dopadů na tuto skupinu podnikatelů. Zároveň však Ústavní soud nechává do budoucna na zvážení zákonodárce, jaký další postup pro tyto dvě předpokládané fáze zavádění elektronické evidence tržeb zvolí.
Úpravy ke dni 31. 12. 2018
Ústavní soud dále zrušil ustanovení, které zmocňují vládu k vydání nařízení,
jimiž lze některé tržby evidovat ve zjednodušeném režimu,
jimiž lze některé tržby vyloučit úplně,
jimiž lze rozšířit seznam dočasně vyloučených tržeb.
Dle názoru Ústavního soudu tak zákon obsahuje nepřípustná zmocnění, která umožňují vládě, aby tržbu z evidence vyňala definitivně, případně ji vyňala jen dočasně, nebo ji zařadila do zjednodušeného režimu. Výjimky z evidence musí být dle Ústavního soudu primárně definovány zákonem, tedy zákon musí jednoznačně upravovat, na koho povinnost evidence dopadá a v jakém rozsahu.
Vedle výše uvedeného je k tomuto datu zrušeno nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb (tržby těžce zrakově postižených osob a tržby z prodeje sladkovodních ryb).
 
Osvobození služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz zboží
Dne 2. 1. 2018 byla na webových stránkách Finanční správy zveřejněna Informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží.
Tato informace navazuje na rozsudek Evropského soudního dvora z poloviny loňského roku, jež řešil případ, kdy vývozcem zboží pověřený dopravce z kapacitních důvodů subkontrahoval přepravu zboží u třetí osoby. Soudní dvůr potvrdil názor zahraničního finančního úřadu, který nesouhlasil s aplikací osvobození od DPH i na subdodávku přepravní služby. Subdodavatel, který přepravní službu fakticky uskutečnil, měl tak tuto transakci ve skutečnosti zatížit daní.
Generální finanční ředitelství upozorňuje, že počínaje 1. 3. 2018 bude uplatňován odlišný výklad osvobození dle § 69 zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) oproti stávajícímu. Z informace vyplývá, že nově bude možné osvobodit pouze služby, které jsou objektivně vyvolány z důvodu uskutečnění dovozu nebo vývozu zboží a přispívají k jejich skutečné realizaci, a zároveň musí být tyto služby poskytnuty přímo vývozci, dovozci, odesílateli nebo příjemci zboží.
Při poskytnutí služby vztahující se k dovozu zboží je však možné nadále uplatnit osvobození od daně, je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží (s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet). S ohledem na toto ustanovení tak může přepravce osvobodit přepravní službu navzdory tomu, že neexistuje přímá vazba na dovozce či příjemce zboží. Přepravce je však nicméně oprávněn takto postupovat, bude-li mít jistotu, že hodnota přepravní služby bude součástí základu daně při dovozu zboží.
 
Ve zkratce
Dne 5. 1. 2018 zveřejnilo Generální finanční ředitelství pokyn GFŘ D-36, který byl vydán za účelem stanovení jednotných kurzů pro zdaňovací období roku 2017.
Finanční správa dále dne 2. 1. 2017 informovala, že prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017. Zároveň byl vydán dodatek č. 2. k pokynu GFŘ D-29, který upravuje prominutí těchto pokut.
Dne 19. 12. 2017 byl na webu Finanční správy zveřejněn dodatek č. 4 k Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona o DPH. Dodatkem se upravují kritéria pro aplikaci institutu „nespolehlivého plátce“.
V tento den zároveň byla publikována nová Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty. Součástí této informace je výčet skutečností, které slouží k popisu a doložení ekonomické činnosti. Tyto informace je možné správci daně poskytnout formou přílohy k přihlášce k registraci. Poskytnutí přílohy je dobrovolné, nicméně Finanční správa upozorňuje, že informace umožní urychlení procesu registrace.
Od 1. 1. 2018 činí minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ na zdravotní pojištění 14 989,50 Kč a minimální záloha na pojistné bude 2 024 Kč. Minimální vyměřovací základ OSVČ pro zálohy na důchodové pojištění v roce 2018 činí 7 495 Kč pro hlavní činnost a 2 998 Kč pro vedlejší činnost. Výše zálohy pak bude 2 189 Kč pro hlavní činnost a 876 Kč pro vedlejší činnost.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.