Přehled o změnách vlastního kapitálu v účetní závěrce

Vydáno: 27 minut čtení

Léta letoucí sestávala účetní závěrka ze dvou standardizovaných účetních výkazů, které stroze v číslech, avšak jednotně a přehledně, vypovídaly: o stavu majetku a závazků (Rozvaha neboli podle historického názvosloví Bilance), a o výnosech a nákladech (Výkaz zisku a ztráty alias Výsledovka). V praxi často odbývanou třetí povinnou součástí byla a je Příloha, která upřesňuje záplavu čísel obou výkazů a přidává další ekonomicky významné podrobnosti o účetní jednotce. S malou výjimkou tzv. vybraných účetních jednotek bylo možno – dobrovolně – účetní závěrku doplnit o Přehled o peněžních tocích (cash-flow) a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Od roku 2016 se oba posledně zmíněné přehledy staly povinnými pro obchodní společnosti, s výjimkou „malých“ a „mikro“ účetních jednotek – kterých je ale naštěstí většina. Za toto zpřísnění nemohou čeští zákonodárci, museli převzít, resp. transponovat, do našich účetních předpisů Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. 6. 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků.

Přehled o změnách vlastního kapitálu v účetní závěrce
Ing.
Martin
Děrgel
Co je to vlastní
kapitál
Ať už se účetní jednotce daří nebo nikoli, ať je velká nebo malá, ať se zabývá tím či oním, vždy a za všech okolností musí platit první účetní přikázání –
bilanční princip (rovnice)
– podle něhož: celková aktiva = celková pasiva. Jde o pravidlo obdobné tomu, že každá mince má dvě strany nebo že každá hůl má dva konce.
Aktiva
totiž nejsou ničím jiným než souhrnem majetku v druhovém členění – neboli odpovídají na otázku:
CO?,
a
pasiva
jsou také pohledem na tentýž majetek, ale z hlediska zdrojů jeho krytí – odpovídají na otázku:
ZA CO?
Když například s. r. o. pořídí auto za 300 000 Kč na úvěr, zvýší se jí nejen aktiva o 300 000 Kč (majetek), ale i pasiva o 300 000 Kč (cizí zdroj); pokud by vůz koupila za vlastní hotovost, snížil by se ji vlastní
kapitál
(vlastní zdroj).
Vnitřní účetní vazby si můžeme přehledně přiblížit pomocí tří již zmíněných účetních výkazů.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=8878.jpg
Je tedy zřejmé, že účetní výsledek hospodaření – ve schématu pro jednoduchost označen jako „Zisk“ – současně ovlivňuje jak rozvahu (bilanci), tak i výsledovku (výkaz zisku a ztráty). Což je zároveň odpovědí na častý chyták učitelů finančního účetnictví – kde najdeme účetní zisk nebo ztrátu za běžné účetní období?
Nás bude zajímat tučně zvýrazněná kategorie – vlastní zdroje
alias
vlastní
kapitál
. Pro jehož zpodobnění je nově od roku 2016 povinnou součástí účetních závěrek „středních“ a „velkých“ obchodních společností – přehled o změnách vlastního kapitálu. Je otázkou, zda uživatelé účetních závěrek tuto novinku náležitě ocení, zvláště když formu a provedení tohoto přehledu účetní předpisy ponechávají plně v dispozici dotyčných firem.
Účetně vyjadřuje vlastní
kapitál
obchodní společnosti – v. o. s., k. s., s. r. o., a. s. –
rozdíl mezi majetkem a „cizími zdroji“
. Proto může být relativně velký nejen při majetku značné hodnoty, ale i v případě minimálních závazků a jiných cizích zdrojů (například rezerv). A stejně tak může být i poměrně nízký nejen z důvodu malého majetku, ale také kvůli vysokým závazkům. Na rozdíl od stavu majetku a závazků může vlastní
kapitál
dokonce nabývat záporných hodnot, když závazky a jiné cizí zdroje mají navrch.
 
Přehled o změnách vlastního kapitálu v účetních předpisech
Když jsme výše hovořili o tom, že přehled o změnách vlastního kapitálu je až na výjimky povinnou součástí účetních závěrek obchodních společností, je z Ústavy České republiky jasné, že tuto povinnost musí ukládat účetním jednotkám zákon, jinak by ji mohly ignorovat. A kde jinde bychom měli tuto zákonnou povinnost najít, nežli ve věcně nejbližším zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). A tam ji skutečně najdeme v § 18 odst. 2, do kterého ji zakomponovala s účinností od 1. 1. 2016 novela zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se mění a některé další zákony. Přičemž v souladu s přechodným ustanovením této novely se tato nová povinnost použije poprvé v účetních obdobích, která započala v roce 2016 nebo později.
„Účetní závěrka obchodních společností
(poznámka autora: Podle § 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, sem patří: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení; naopak do této kategorie nepatří družstvo ani evropská družstevní společnost, proto se jich tato povinnost netýká.)
zahrnuje i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
Účetní jednotky uvedené v § 1a písm. b) až d) přehled o peněžních tocích nesestavují
(poznámka autora: Jde o následující subjekty veřejného zájmu – banky, kampeličky, pojišťovny, zajišťovny a penzijní společnosti.).
Malé účetní