Stačí faktura k prokázání nároku na odpočet DPH?

Vydáno: 31 minut čtení

Řada plátců DPH spoléhá na to, že doručením a archivací bezvadného daňového dokladu se všemi náležitostmi mají zaručen nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Bohužel se však v praxi plátci DPH mohou dostat do „pasti“ dokazování při kontrolním postupu ze strany správce daně a z důvodu neprokázání uskutečnění či přijetí daného plnění relevantními důkazními prostředky jim správce daně může nárok na odpočet DPH zamítnout a DPH doměřit včetně souvisejících sankcí a případně dalších konsekvencí. Další problematickou situací bývá obhájení nároku na odpočet DPH v situaci, kdy byl spáchán s příslušným plněním v obchodním řetězci podvod na DPH, což je však samostatná kapitola s ohledem na uhájení nároku na odpočet DPH. Tento článek shrnuje zásadní informace týkající se nároku na odpočet DPH a jeho prokazování speciálně u DPH, protože v praxi správci daně požadují doložit, že dané plnění skutečně proběhlo a bylo využito k plněním zakládajícím nárok na odpočet DPH.

Stačí faktura k prokázání nároku na odpočet DPH?
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
K tomuto tématu existuje poměrně bohatá a konstantní
judikatura
jak českého Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) či Ústavního soudu, tak Soudního dvora Evropské unie, přičemž základní úprava je obsažena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Vybrané rozsudky jsou také v článku citovány tak, aby plátci DPH měli konkrétní představu, jak k dané problematice soudy přihlížejí.
 
Daňový doklad jako nezbytná podmínka pro nárok na odpočet daně z přidané hodnoty aneb bez daňového dokladu to neprojde
Podle § 73 odst. 1 ZDPH je zcela nezbytnou podmínkou pro příjemce plnění při uplatnění nároku na odpočet DPH, kterou vůči němu na výstupu uplatnil jiný plátce DPH, fakticky mít daňový doklad. Podmínka držení daňového dokladu platí pro tuzemské transakce zatížené českou DPH přímo poskytovatelem plnění a u dovozů zboží ze třetích zemí. Navíc platí zároveň i časové omezení stanovující, že nárok na odpočet DPH uplatněný poskytovatelem plnění na výstupu je možné uplatnit právě až ve zdaňovacím období, kdy je daňový doklad fakticky obdržen odběratelem, a to s tím, že nárok na odpočet DPH lze uplatnit v obecné tříleté lhůtě podle § 73 odst. 3 ZDPH.
V případech, kdy plátce DPH uplatňuje nárok na odpočet DPH v režimu reverse charge [tj. DPH přiznal příjemce namísto poskytovatele plnění, jako jsou plnění mezi dvěma českými plátci DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, pořízení zboží z Evropské unie (EU), nebo přijetí služby z EU], pak není nutné mít daňový doklad, protože nárok na odpočet DPH lze prokázat i jiným způsobem. U transakcí, kde DPH přiznává příjemce plnění, není třeba ani čekat s nárokem na odpočet DPH na doručení daňového dokladu.
V praxi často také plátci DPH přijde daňový doklad, který neobsahuje všechny předepsané náležitosti. V takovém případě je podle § 73 odst. 5 ZDPH možné nárok na odpočet DPH prokázat jiným způsobem za pomoci dalších důkazních prostředků. Důležitou podmínkou však je, aby příjemce plnění byl dostatečně na příslušném daňovém dokladu identifikován například uvedením názvu, sídla, identifikačního čísla podnikatele, daňového identifikačního čísla. Tato podmínka neplatí pro zjednodušené daňové doklady, které lze vystavit, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč včetně DPH. Tento zjednodušený daňový doklad totiž nemusí obsahovat označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, základ daně a výši daně (přičemž pokud neobsahuje výši daně, tak musí obsahovat částku, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem).
Od situace, kdy na daňovém dokladu chybí určitá náležitost, je třeba odlišit situaci, kdy daňový subjekt nemá předepsaný daňový doklad k disp