Spojené osoby na dani z příjmů a na dani z přidané hodnoty v podmínkách roku 2017

Vydáno: 19 minut čtení

Vztahy mezi spojenými osobami jsou v podnikatelském světě na denním pořádku. Se spojenými osobami obchodujeme, uzavíráme smlouvy nejrůznějšího druhu, zakládáme s nimi obchodní korporace, nebo je také zaměstnáváme. Právě spojené osoby jsou v některých případech využívány jako „nástroje“ pro daňovou optimalizaci základu daně jedné, nebo druhé ze smluvních stran. Prostředkem je modifikace smluvních cen ať již směrem dolů, či nahoru. Pro nikoho nebude velkým překvapením, že v daňové oblasti existují různé „pojistky“ státu proti těmto jevům.

Spojené osoby na dani z příjmů a na dani z přidané hodnoty v podmínkách roku 2017
Ing.
Ivana
Pilařová
Hned v úvodu je také potřeba zdůraznit, že daňové zákony nejsou cenotvornými předpisy a neexistuje daňové pravidlo, podle kterého bychom museli se spojenými osobami uzavírat ceny na stejné úrovni jako s osobami nespojenými. Daňové zákony takto sjednané ceny nenapadají, nečiní smlouvy neplatnými, pouze stanoví odlišný způsob sestavení základu daně, či jinak odlišný daňový postup. Obecně platí, že při uzavírání obchodů mezi spojenými osobami za ceny, které nejsou stanoveny na úrovni obvyklých cen, dochází ve většině případů ke vzniku nežádoucího daňového dopadu (daňové nevýhody) jedné ze smluvních stran.
Naším úkolem je zmapovat okruhy spojených osob pro účely daně z příjmů, zákona o rezervách a DPH. Je třeba podtrhnout, že problematika spojených osob je pro účely jednotlivých daní odlišná, liší se jak okruh spojených osob, tak i daňové postupy.
 
Spojené osoby na dani z příjmů
Klíčovým pojmem, který nám ukáže obchodní vztahy, které máme zkoumat podrobněji, je pojem „spojené osoby“. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), spojené osoby pro účely daně z příjmů rozděluje do dvou skupin (§ 23 odst. 7 ZDP):
a)
Kapitálově
spojené osoby jsou osoby, které jsou propojeny kapitálem (vklady) nebo hlasovacími právy z více než 25 %. Propojení může být přímé, ale i nepřímé (člen obchodní
korporace
má nepřímý vliv na dceřinou společnost své obchodní
korporace
, kterou přímo vlastní).
Pokud se v průběhu zdaňovacího období mění podíl na základním kapitálu nebo podíl na hlasovacím právu, stanoví se rozhodný podíl jako aritmetický průměr měsíčních stavů.
b)
Jinak
spojené osoby jsou osoby definované taxativně stanovenými situacemi:
1.
kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, přičemž účast v kontrolní komisi nebo jiném kontrolním orgánu se nepovažuje za účast na kontrole,
2.
kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Výjimkou je účast jedné osoby v dozorčích radách více osob,
3.
ovláda