Zdanění příjmů z nájmu u zemědělských podnikatelů

Vydáno: 17 minut čtení

Následující příspěvek je věnován příjmům z nájemného a jejich zdanění daní z příjmů v souladu s v současnosti platnou právní úpravou a se zaměřením na zemědělské podnikatele – fyzické osoby.

Zdanění příjmů z nájmu u zemědělských podnikatelů
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Právní úprava nájmu a pachtu
Nejdříve se krátce zastavme u
právní úpravy nájmů a nájemní smlouvy
, tak jak je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Problematika nájmu je obsažena v § 2201 až 2331 NOZ, tato úprava je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2201 až 2234), zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu (§ 2235 až 2301), zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (§ 2302 až 2315), zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých (§ 2316 až 2320), zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku (§ 2321 až 2325) a ubytování (§ 2326 až 2331).
K problematice nájmu je nutné doplnit také úpravu pachtu, ta je obsažena v § 2332 až 2357 NOZ a je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2332 až 2344), zemědělský pacht (§ 2345 až 2348) a na pacht závodu (§ 2349 až 2357).
Nájemní
versus
pachtovní smlouva
Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Lze tak konstatovat, že NOZ zužuje pojem nájmu tím, že z něj vyčleňuje pacht, nájem je již jen přenechání věci k dočasnému užívání, nikoliv k požívání.
Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. Je tak patrné, že na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastní aktivitou věc obhospodařovat tak, že bude přinášet výnos. Z čehož vyplývá, že předmětem pachtu může být pouze taková věc, která bude při řádném obhospodařování přinášet výnos.
Lze tak konstatovat, že základní rozdíl je ten, že nájemce pronajatou věc pouze užívá, k