Kdy je u zaměstnance nulové pojistné v pořádku?

Vydáno: 11 minut čtení

Systém veřejného zdravotního pojištění potřebuje pravidelný přísun finančních prostředků na straně jedné proto, aby mohly být na straně druhé financovány hrazené služby, vykázané smluvními poskytovateli. Hlavními přispěvateli do systému jsou zaměstnavatelé, avšak právní úprava zdravotního pojištění zcela relevantně umožňuje, aby v některých specifických situacích nemuselo být za zaměstnance odvedeno za rozhodné období kalendářního měsíce (anebo dokonce i roku) žádné pojistné. Podívejme se nyní blíže na některé ze zákonných variant, kdy zaměstnavatel za zaměstnance žádné pojistné neodvede.

Kdy je u zaměstnance nulové pojistné v pořádku?
Ing.
Antonín
Daněk
 
Překážka v práci na straně zaměstnance trvající po celý kalendářní měsíc
Výčet překážek v práci na straně zaměstnance je uveden v § 191 až 205 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). V této souvislosti jsou obzvláště významnými důležité osobní překážky, vyjmenované v § 191 zákoníku práce, mezi které patří například dočasná pracovní neschopnost zaměstnance (nemoc), ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti, mateřská a rodičovská dovolená a další.
Pokud některá ze zákonem stanovených důležitých osobních překážek v práci trvá na straně zaměstnance po celý kalendářní měsíc, snižuje tato okolnost minimální vyměřovací základ fakticky až na nulu, což znamená, že za daný kalendářní měsíc nebude odvedeno žádné pojistné.
 
Kdy nemusí být u zaměstnance dodržen minimální vyměřovací základ
Obecně platí, že pojistné na zdravotní p