Koupě, prodej a pacht pozemku

Vydáno: 22 minut čtení

V článku se budeme zabývat vymezením pozemku v novém občanském zákoníku a v účetních a daňových předpisech a zaměříme se na daňové řešení koupě pozemku bez anebo s realizovanou stavbou a na daňové řešení prodeje pozemku bez anebo s realizovanou stavbou. V závěru se zmíníme o právním a daňovém řešení pachtu pozemku.

Koupě, prodej a pacht pozemku
Ing.
Ivan
Macháček
Právní řešení pozemku v novém občanském zákoníku
V § 498 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), se uvádí, že pozemek je nemovitou věcí. Dále se v § 506 NOZ stanoví, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek. Ve smyslu § 507 NOZ je součástí pozemku rostlinstvo na něm vzešlé. V § 509 NOZ se uvádí, že liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace, nebo energetická či jiná vedení a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků, nejsou součástí pozemků. Má se za to, že součástí liniových staveb jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.
Přechodné ustanovení v § 3054 a 3055 NOZ řeší dvě situace:
a)
vlastník pozemku a stavby je k 1. 1. 2014 stejný
Z § 3054 NOZ vyplývá, že stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, přestává být dnem 1. 1. 2014 samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, měla-li v den nabytí účinnosti NOZ vlastnické právo ke stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba.
b)
vlastník pozemku a stavby je k 1. 1. 2014 odlišný
Z § 3055 NOZ vyplývá, že
s
tavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni 1. 1. 2014 ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem 1. 1. 2014 nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku. Obdobně to platí pro stavbu, která má být zřízena na pozemku jiného vlastníka na základě věcného práva vzniklého stavebníku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
Pozemek v účetních a daňových předpisech
Zatímco stavba dle