Praktické situace, kdy plátce DPH ručí za DPH neodvedenou dodavatelem

Vydáno: 15 minut čtení

Institut zákonného ručení za DPH nezaplacenou poskytovatelem plnění byl zaveden v české legislativě prostřednictvím novely zákona o DPH , s účinností od 1. 4. 2011. Institut ručení reflektuje jedno z opatření zavedené v rámci boje proti daňovým únikům na DPH. S dalšími novelami zákona o DPH se ručení postupně rozšiřovalo o nové důvody ručení a v současné době tento institut představuje značné podnikatelské riziko pro plátce DPH. Institut ručení je umožněn směrnicí Rady 2006/112/ES , přičemž primárním cílem ručení je právě boj proti daňovým únikům na DPH.

Praktické situace, kdy plátce DPH ručí za DPH neodvedenou dodavatelem
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
V praktické rovině institut ručení za DPH nezaplacenou poskytovatelem plnění při dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku znamená, že v případě, že správce daně nevybere příslušnou DPH od poskytovatele plnění, může se správce daně obrátit v zákonem vymezených situacích na příjemce plnění a vyzvat jej k úhradě DPH namísto jeho obchodního partnera, od kterého plnění přijal. Správce daně může přitom přistoupit k ručení pouze tehdy, pokud dodavatel (tj. dlužník vůči státu) nesplní zcela anebo částečně svoji daňovou povinnost a správce daně provede kroky vedoucí k vymožení nedoplatku po původním dlužníkovi. Pokud bude jeden z důvodů skutečně naplněn, příjemce plnění bude povinen uhradit DPH státu, kterou bez jeho zavinění jeho obchodní partner nezaplatil.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), za ručitele označuje příjemce zdanitelného plnění, tedy plátce DPH, který zdanitelné plnění přijme, a je tedy nejasné, zda se ručení aplikuje i v situaci, kdy příjemce nakupuje plnění v postavení osoby nepovinné k dani (například podnikatel, plátce DPH, nakoupí plnění pro svoji soukromou spotřebu; obec, plátce DPH, nakoupí plnění pro výkon veřejné správy, tj. neekonomickou činnost).
 
Důvody pro ručení za DPH
V současné době se nachází v § 109 zákona o DPH několik situací, kdy odběratel, plátce DPH, ručí za nezaplacenou DPH z příslušného plnění:
 
1) Plátce DPH „měl a mohl vědět“
Plátce DPH ru